П Р О Т О К О Л

 

град Шумен, 10.04.2018 година 

 

           Шуменският  административен съд в публично съдебно заседание

 

  на  десети април две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

 

 

Административен съдия: Маргарита Стергиовска

 

при участието на секретар: Вилиана Русева

 

 

 

Сложи за разглеждане докладваното от адм. съдия М. Стергиовска

 

Административно дело № 5 по описа за 2018 година 

 

                                                  На именното повикване в 14.00 часа се явиха:

 

Оспорващата, К.К.Б. с. Царев  брод,  редовно уведомена, се явява лично и с адв. Т. от ШАК, редовно упълномощена.

 

Ответната страна, Директора на ОД „Земеделие“ гр. Шумен, редовно уведомена, не се явява. За нея се явява мл.експерт с юридическа правоспособност Л. Н., редовно упълномощена.  

 

Адв. Т. -  Да се даде ход на делото.

 

Мл.експерт Н. - Да се даде ход на делото.  

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки досежно хода на делото, поради което

 

  О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

  Съдът докладва постъпило писмо рег. ДА-01-826 от 10.04.2018 г. по описа на ШАдмС от Директора на ОД „Земеделие“ гр. Шумен, ведно с приложени към същото заявление за държавна помощ от 27.10.2017 г., Констативен протокол № 2494 от 02.08.2017 г., извлечение от система ИСАК.

 

 

 

Адв. Т. -  Да се приемат и приобщят представените писмени доказателства, съотносими са.

 

Мл.експерт Н.– Не възразявам да бъдат приети. 

 

Съдът намира представените писмени доказателства, за допустими и относими към спора, поради което ще следва да бъдат приобщени към доказателствения материал по делото.

 

Водим от горното  

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 ПРИЕМА И ПРИОБЩАВА към писмените доказателства по делото приложените към писмо рег. ДА-01-826 от 10.04.2018 г. по описа на ШАдмС от Директора на ОД „Земеделие“ гр. Шумен, ведно с приложени към същото заявление за държавна помощ от 27.10.2017 г., Констативен протокол № 2494 от 02.08.2017 г., извлечение от система ИСАК. 

 

Адв. Т. Нямам доказателствени искания, няма да соча други доказателства.

 

Мл.експерт Н. Нямам доказателствени искания, няма да соча други доказателства.  

 

С оглед изявленията на страните по изчерпване на доказателствата и липса на нови доказателствени искания, съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ

 

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО

 

Адв. Т. Поддържаме изцяло жалбата си с направеното в предходно съдебно заседание уточнение, че оспорването ни е по отношение на Уведомително писмо под № Ш-4493/20.12.2017 г. на ОД „Земеделие“ гр. Шумен. С въпросното писмо се уведомява моята доверителка, че съответно с констативен протокол, който не е изготвен от ОД „Земеделие“ гр. Шумен, а е в резултат на кръстосана проверка, извършена от друга служба и друга институция, съответно 100%, които са нанесени щети констатирани по Констативен протокол № 2494 от 02.08.2017 г. се намалява процента от 100% на 50%-70% , с което по отношение на моята доверителка се прекратява възможността за получаване на държавна помощ, съгласно указания за предоставяне на „Държавна помощ за компенсиране на загуби на земеделски стопани за напълно пропаднали площи в резултат на природни бедствия или на неблагоприятни климатични условия, настъпили през 2017г.“  С това се мотивира и правния интерес от обжалване на въпросното уведомително писмо. Безспорно моята доверителка е спазила сроковете, които са дадени  по въпросните указания, а именно в т. 4 на въпросните указания е посочено какви документи и кои земеделски стопани, съответно физически лица могат да кандидатстват за такава държавна помощ. Съгласно указанията, срокът за подаване на заявленията е от 23.10.2017 г. до 10.11.2017 г., а срокът за изплащане на въпросните средства е до 08.12.2017 г. Безспорно от приетите в днешно съдебно заседание писмени доказателства се установи, че срокът от страна на моята доверителка е спазен. Средствата, които е следвало да бъдат изплатени в следствие на констативния протокол, който е единственият надлежен документ, въз основа на който са констатирани 100% щети, а именно Констативен протокол № 2494  от 02.08.2017 г. на  ОД „Земеделие“ гр. Шумен, съответно не са изплатени и към настоящият момент, което е видно от уведомителното писмо, което предоставихме от ОД „Земеделие“ гр. Шумен. С оглед на което считам, че в случая незаконосъобразно, без да са спазени съответно сроковете и реда на АПК по отношение на моята доверителка незнайно как въпросните проценти са намалени и то са намалени след срока за подаване на необходимите документи за изплащане на такава държавна помощ. На 10.11.2017 г. приключва срока, а от документите, които бяха приети в днешно съдебно заседание се установи, че едва на 17.11.2017г. има извършена някаква проверка, за която моята доверителка по реда на АПК не е уведомена. Оказа се, че тези проверки са били на терен. Доверителката ми пак не е била уведомена и съответно с резултата от тези проверки, доклад, констативен протокол и какъвто и да е друг административен акт, тя няма екземпляр от такъв акт. Съответно тя не е запозната, с което правото и на защита е било нарушено.  Още повече, че въпросното уведомително писмо е изпратено и изведено под № Ш-4493/20.12.2017 г. много след срока за изплащане на констатирани щети по въпросните указания, който е бил 08.12.2017г. Ето защо, считам че въпросното уведомително писмо е незаконосъобразно, нарушаващо правата и интересите на моята доверителка, тъй като в следствие на него тя все още не може да получи полагащата й се държавна помощ, въз основа на единствения правно валиден документ, а именно констативния протокол от 02.08.2017 г. Моля, да отмените Уведомително писмо с изх. № ш-4493/20.12.2017 г. на ОД „Земеделие“ гр. Шумен, като незаконосъобразно. Моля, да ни бъдат присъдени и направените разноски по административното производство. Моля, за решение в този смисъл. 

 

Мл.експерт Н.– Оспорвам изцяло жалбата. Считам същата за недопустима, неоснователна и недоказана. Поддържам писменото становище в отговора, че процесното уведомително писмо има единствено уведомителен характер. По приетите в днешно съдебно заседание доказателства, никъде не е упоменато че въз основа на издаденото уведомително писмо са засегнати  пряко и непосредствено правата и законните интереси на жалбоподателката и въпреки него не са изплатени средствата. Напротив, както бяха представени по делото в предходното съдебно заседание  доказателства, безспорни се установява че със Заповед № РД 09-615/04.08.2017 г. на Министъра на земеделието, храните и горите е назначена комисия от друга област. За област Шумен експертната комисия е от друго териториално звено, което е област Варна. С процесното уведомително писмо не се накърняват правата и интересите на жалбоподателката. Поради това, считам жалбата за недопустима. Уведомителното писмо има единствено уведомителен характер, а съобразно нанесените корекции те са извършени от друг административен орган. Констативен протокол № 2494 от 02.08.2017 г. е на комисия назначена със Заповед № РД 27-28/23.03.2017 г. на Директора на ОД „Земеделие“ гр. Шумен.  Констативният протокол е издаден от компетентен орган при спазване на процедурата и в изпълнение на законовите изисквания, видно от който констатациите в него са на 100%. Моля, да оставите жалбата без разглеждане, като недопустима, а производството по делото да бъде прекратено. Моля, за решение в този смисъл.   

 

Реплика адв. Т. Във връзка с казаното от процесуалния представител на ответната страна, само ще цитирам Определение № 2816 от 06.03.2018 г. на ВАС по настоящото производство, където ясно е посочено, че съответно издаването на констативния протокол, както и всяка една корекция по него, а в случая единствения документ, който се прави корекция и с който моята доверителка е запозната е въпросното уведомително писмо, съставляват годен предмет на съдебен контрол за законосъобразност. Поради което считам, че в случая становището което изказа процесуалния представител на ответника не кореспондира с доводите, които за възведени от ВАС. Тъй като действително по отношение на моята доверителка има един констативен протокол от 02.08.2017 г., а корекция по този протокол е направена от друг орган, без уведомяване. Съответно констатациите са дадени с въпросното уведомително писмо, затова тя може да се брани единствено по отношение на това писмо пред Административен съд гр. Шумен и с това се засягат нейни права и интереси. Тя има правен интерес, тъй като и към момента вследствие именно на тези констатации, корекции по този основен констативен протокол, което е видно и от приобщеното в днешно съдебно заседание писмо от ДФ „Земеделие“, че тя не е получила въпросната държавна помощ, защото е било извършено съответно допълнително с доклад изменение на констатациите по констативния протокол. 

 

Съдът обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.  

 

Заседанието приключи в 14.20 часа.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание. 

 

                                                                        Административен съдия:

 

 

 

                                                                                                               Секретар: