П Р О Т О К О Л 

 

                                           град Шумен, 14.03.2018 година 

 

           Шуменският административен съд в публично съдебно заседание

 

на четиринадесети март две хиляди и осемнадесета година в състав:  

 

                               Административен съдия: ТАТЯНА  ДИМИТРОВА

 

при участието на секретар: Росица Хаджидимитрова

 

Сложи за разглеждане докладваното от адм.съдия Татяна  Димитрова

 

Административно дело номер  410 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 10:15 часа се явиха:

 

Оспорващата, Г.Х.В.-Ц.,***, редовно призована, явява се лично.

 

Ответникът, Началник сектор към ОД на МВР – Шумен, сектор ПП гр. Шумен, редовно призован, за него се явява юрисконсулт С., редовно упълномощена. 

 

Оспорващата: Да се даде ход на делото.

 

Юрисконсулт С.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

        ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО 

 

Докладва жалбата на Г.Х.В.-Ц., срещу Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-0869-001304/28.12.2017г. на ВПД Началник сектор към ОД на МВР-Шумен, сектор Пътна полиция, с която на основание чл.171 т.2а от Закона за движение по пътищата/ЗДвП/ и чл.22 от ЗАНН ѝ е наложена принудителна административна мярка-прекратяване на регистрацията на ППС с рег. №  ******* за срок от 6 месеца, считано от 26.12.2017г. В жалбата се твърди, че тази заповед е незаконосъобразна и се иска същата да бъде отменена. 

 

Оспорващата: Поддържам жалбата. Моля да се приемат представените с жалбата доказателства, ще направя и допълнителни доказателствени искания.

 

Юрисконсулт С.: Оспорвам жалбата. Да се приемат представените доказателства. 

 

Съдът намира, че представените от оспорващата с молба от 29.12.2017г. писмени доказателства, описани като приложения в същата, представените от ответната страна с писмо, депозирано в съда на 17.01.2018г. и описани в него от т. 1 до т. 8 писмени доказателства, както и представеното от оспорващата с молба, депозирана в съда на 23.01.2018г. копие от СУМПС, са допустими и относими към предмета на спора, поради което следва да бъдат приобщени към доказателствения материал по делото.

 

Водим от горното съдът

 

О П Р Е Д Е Л И: 

 

ПРИЕМА И ПРИОБЩАВА към доказателствата по настоящото дело:

 

- представените от оспорващата с молба от 29.12.2017г. писмени доказателства, описани като приложения в същата;

 

- представените от ответната страна с писмо, депозирано в съда на 17.01.2018г. и описани в него от т. 1 до т. 8 писмени доказателства;

 

- представеното от оспорващата с молба, депозирана в съда на 23.01.2018г. копие от СУМПС, издадено на 02.01.2018г. 

 

Оспорващата: Моля допълнително да допуснете като доказателство по делото издаденото НП и платената глоба по него, от което е видно, че НП е издадено на водач, който управлява със СУМПС с изтекъл срок на валидност, а не за управление от неправоспособен водач. Също така, във връзка с обстоятелството, че наложената административна мярка е прекомерна и ми причинява значителни вреди, представям и моля да приемете писмо от Община Шумен, с което ми е определен годишния данък за МПС-то и два броя разписки за заплатения данък.

 

Юрисконсулт С.: По отношение на представеното днес НП, самата заповед също не е по чл. 150 за неправоспособност, а е по чл.150а, но не се противопоставям да бъде прието, като доказателство, че не се оспорва самото деяние. По отношение размерът на данъка за МПС считам, че доказателствата са неотносими, но оставям на преценката на съда. Представям доказателство за компетентност на издателя на акта  - заповед за преназначаване и акт за встъпване в длъжност на Д. В. Д. Моля да бъде приобщено към настоящото производство и Частно административно дело № 14/2018г., по описа на ШАДмС, по което е постановено спиране на предварителното изпълнение на процесната заповед. Считам, че този факт трябва да бъде наличен и удостоверен в хода на настоящото производство, за да знаем това по което съдът ще се произнася дали има или няма предварително изпълнение. Относно нашето искане за допускане на гласни доказателства и с оглед обстоятелството, че в жалбата не се оспорват факти, моля съдът да постанови определение, с което да бъде отделено спорно от безспорно относно фактическите обстоятелства в процесната заповед, че същите не се оспорват от страните.

 

Съдът намира, че представените в днешното съдебно заседание от оспорващия и от процесуалния представител на ответната страна писмени доказателства са допустими иф относими към предмета на спора, поради което следва да бъдат приобщени към доказателствения материал по делото.

 

Водим от горното

 

О П Р Е Д Е Л И: 

 

ПРИЕМА И ПРИОБЩАВА към доказателствата по делото:

 

- представените от оспорващия в днешно съдебно заседание НП № 17-0869-003617/16.01.2018г.; Съобщение изх. № С3К084/23.01.2018г. и два броя приходни квитанции.

 

- представените от процесуалния представител на ответника в днешно съдебно заседание Заповед № 8121К-6697/23.08.2017г. и Акт за встъпване в длъжност от 28.08.2017г. 

 

Оспорващата: Не се противопоставям на искането за приобщаване към настоящото дело на ЧАД № 14/2018г., по описа на ШАдмС. 

 

Съдът намира искането за приобщаване на ЧАД № 14/2018г., по описа на ШАдмС за допустимо и относимо към предмета на делото, поради което същото следва да бъде уважено.

 

Водим от горното  

 

О П Р Е Д Е Л И: 

 

ПРИЛАГА и ПРИОБЩАВА към настоящото дело ЧАД № 14/2018г., по описа на ШАдмС. 

 

Оспорващата: Както съм посочила и в жалбата не оспорвам обстоятелството, че съм управлявала със свидетелство за управление на МПС с изтекъл срок на валидност. Оспорвам правната квалификация, която е записана в заповедта, че съм управлявала без да притежавам свидетелство за управление, валидно за категорията към която спада управлението на МПС. Спорът е за това, че свидетелството с изтекъл срок е приравнено на невалидно. По отношение на твърденията на ответната страна, че ПАМ е наложително да бъде наложена, тъй като шофьор като мен представена обществена опасност, моля съдът да прецени необходим ли е разпит на свидетелите, които могат да установят дали са ме спрели за конкретно нарушение на пътя, какво е било поведението ми и дали съм представлявала обществена опасност на пътя, в случай че другата страна твърди такива обстоятелства.

 

Юрисконсулт С.: В заповедта няма такива твърдения.

 

Съдът, с оглед направеното доказателствено искане за допускане на гласни доказателства за установяване на фактическите основания за издаване на ПАМ, след изявлението на оспорващата, че не оспорва фактическите основания за издаване на ПАМ, а именно, че е управлявала МПС на посочената дата със СУМПС с изтекъл срок на валидност намира това обстоятелство за безспорно установено, поради което искането за допускане на гласни доказателства се явява ненужно и неоснователно.

 

Водим от горното съдът 

 

О П Р Е Д Е Л И: 

 

Обявява за безспорен и ненуждаещ се от доказване фактът, че оспорващата е управлявала МПС на посочената в оспорената заповед дата със СУМПС с изтекъл срок на валидност.

 

Оставя без уважение направеното искане за допускане на гласни доказателства, като неоснователно и ненужно. 

 

С оглед  разпоредбата на чл. 171, ал. 4, във връзка с чл. 170 от АПК за разпределяне на доказателствената тежест, съдът 

 

О П Р Е Д Е Л И: 

 

Указва на страните, че следва да сочат доказателства за фактите, от които черпят права.

 

Указва на оспорващата, че е в нейна тежест да ангажира доказателства в подкрепа на изложените в жалбата си твърдения.

 

Указва на ответникът, че е в негова тежест да докаже съществуването на фактическите основания, посочени в административния акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.  

 

Оспорващата: Няма да представям други доказателства, нямам доказателствени искания.

 

Юрисконсулт С.: Няма да представям други доказателства, нямам доказателствени искания. 

 

С оглед изявлението на страните по изчерпване на доказателствените искания, съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което  

 

О П Р Е Д Е Л И 

 

ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ.

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПО СЪЩЕСТВО. 

 

Оспорващата: Подробно съм изложила аргументите си в жалбата и  в подадената допълнително молба през месец януари. Поддържам, че оспорваната заповед е незаконосъобразна, тъй като липсват материално правните предпоставки на закона за налагането й, а именно срокът за валидност на СУМПС е уреден в ЗБЛД и той е 10 години, включително към момента на издаване на моето свидетелство в закона е уредено, че същото се издава за срок от 10г., а видно от свидетелството, което е с изтекъл срок то е било издадено за 8 години. Не можах да намеря основание в закона, на което да ми бъде издадено свидетелство за 8 години и тъй като едновременно съм се снабдила с нова ЛК и със свидетелство за управление, считайки, че двете са валидни за 10 години аз съм била с впечатлението, че шофирам с валидно свидетелство. Поради това от една страна липсва вината, като елемент от фактическия състав на административното нарушение, тъй като аз не съм шофирала със съзнанието, че ми е изтекло свидетелството и от друга страна считам, че правата ми са увредени от това, че свидетелството е било издадено със срок от 8 години. Дори обаче и с изтекло свидетелство за управление шофирането не се приравнява на шофиране от неправоспособен водач, а считам, че смисълът  и духът на закона е за прилагане на тази мярка за неправоспособен водач, а не за водач с изтекло свидетелство за управление. Представила съм по делото и издаденото ново свидетелство, което е издадено няколко дни по-късно, което е в подкрепа на обстоятелството, че съм правоспособен водач и имам право да управлявам МПС от категорията, която съм управлявала по време на издаване на оспорената заповед. Налагането на административната мярка също така има за цел опазване на обществения ред и осигуряване на безопасност на движение по пътищата. В случая считам, че аз не представлявам такава опасност и не съм представлявала и към момента, в който е констатирано нарушението. От една страна не съм неправоспособен водач, такъв правоспособен съм повече от 20 г. Не е констатирано и не се твърди да съм извършила конкретно нарушение, да съм представлявала каквато и да било опасност за движението по пътя или по друг начин да съм нарушила обществения ред. Напротив, от представените доказателства към отговора на ответната страна, а именно справка за водача, е видно че съм такъв правоспособен за повече от 20г. и за този период имам издадени две НП, като това е второто. По никакъв начин не можем да направим извод,  че представлявам обществена опасност или опасност за движението по пътищата, поради това налагането на тази административна мярка не съответства и на целите на закона. Оспорваната заповед е издадена в нарушение на принципа на съразмерност, заложен в административния кодекс. Причиняват ми се значителни вреди, които затрудняват, както ежедневието ми, имайки предвид, че живея извън града и се грижа за малко дете, така и ми се причиняват имуществени вреди, тъй като за автомобила съм заплатила за цялата година значителни разходи и снемането му от регистрация и лишаването ми от правото да го управлявам за повече от 6 месеца причинява значителни имуществени вреди. Считам, че промяната, внесена в закона през м. януари 2018г. всъщност не представлява промяна на предпоставките за налагане на ПАМ, а единствено препятства порочното тълкуване на закона, тъй като считам, че и преди внасяне на изричната промяна не следваше да се налага ПАМ „дерегистрация на автомобила“ за управление със  свидетелство, което е изтекло, а единствено за неправоспособни водачи и другите хипотези, посочени в закона. С оглед на изложеното считам, че не са налице предпоставките за издаване на обжалваната заповед, че тя е незаконосъобразна, не преследва целите на закона и е абсолютно несъразмерна с оглед на извършеното нарушение и моля да бъде отменена.

 

Юрисконсулт С.: Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна. На мен ми е известна съдебната практика на ШАдмС по този вид производства, но въпреки това считам, че към датата на издаване на заповедта са били налице абсолютно всички предпоставки, които да доведат до извода, че жалбоподателката е управлявала без да притежава съответно СУМПС. От документите по делото е видно, че срокът на валидност на последното издадено свидетелство е бил изтекъл в края на януари 2016г., а проверката, довела до постановяване на процесната заповед е от края на м. 12.2017г. Това са почти две години, през които е ползвано МПС, управлявано, без валиден документ, който да удостоверява това право. Изтичането на срока на един документ за самоличност винаги го прави нередовен. Това е правило според ПР на ЗБЛД, но в специалния Закон за движение по пътищата управлението на МПС с нередовен документ също е основание за преценка, че е налице неправомерно поведение и такава практика имаше, включително по чл.177, ал. 1, т. 2 от ЗДвП преди последните редакции в този текст. Да, през месец януари беше извършена законодателна промяна чрез въвеждане на нови, по-подробни диференцирани правила, както в чл.150а, така и в чл.171,т. 2а  и в чл.177, ал. 1, т. 2,  които са относими за  хипотеза като настоящата и след тази промяна управлението на МПС с изтекъл срок на свидетелство е неправомерно поведение. Друг е въпросът кой е относимия състав като административно наказателна отговорност. Да, вече този факт не е обстоятелство, което след януари да води до налагане на ПАМ по 171, т. 2а, но тези промени нямат обратно действие към вече издадените заповеди, какъвто е процесния случай. По отношение преценката дали изтеклия срок на СУМПС влияе върху правото на лицето да управлява МПС и дали това е основание за налагане на ПАМ от този вид следва да се има предвид обстоятелството, че изтичането на срока на валидност на такъв документ не предполага просто подновяването му за друг период, а предполага извършването и на други преценки, които са обективни и които произтичат в различно време и касаят здравословното състояние на водачите на МПС, затова има и трайна практика на ВАС, според която изтичането срока на валидност на свидетелството означава, че това право е срочно и съответно то не съществува, докато не бъде доказано и това е един последващ факт, че лицето отговаря и на медицинските изисквания и няма други пречки за подновяване на свидетелството, каквито биха могли да бъдат по принцип и неплатени глоби по ЗДвП и едва след това органът да прецени дали да издаде или не свидетелството за управление. В конкретния случай е издадено такова почти веднага след издаване на заповедта, но новото свидетелство не е факт, който да е относим към датата на издаване на заповедта, а има значение за нейния срок. Каза се, че заповедта била нецелесъобразна, но по отношение на срока, ние като правоприлагащи органи, не можем да преценим и да наложим срок на ПАМ, който е под минимума, въведен от законодателя, а той е 6 месеца. ПАМ не е наказание, затова не можем да преценяваме и субективни елементи, нито, понеже няма стойностно изражение, не можем да го съобразяваме с имотно състояние или с други факти, които също имат стойностно изражение. Считам, че настоящата заповед е законосъобразна и моля същата да бъде потвърдена. Съобразно изхода на делото претендираме за разноски. 

 

Съдът обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Заседанието приключи в 10:35 часа.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание. 

 

                                                                     Административен съдия:   

 

                                                                                                                  Секретар: