П Р О Т О К О Л

 

                                           град Шумен, 14.03.2018 година 

 

           Шуменският административен съд в публично съдебно заседание

 

на четиринадесети март две хиляди и осемнадесета година в състав:  

 

                               Административен съдия: ТАТЯНА  ДИМИТРОВА

 

при участието на секретар: Росица Хаджидимитрова

 

Сложи за разглеждане докладваното от адм.съдия Татяна  Димитрова

 

Административно дело номер  66 по описа за 2018 година.

 

На именното повикване в 10:10  часа се явиха:

 

Оспорващият, „Л. - “ ООД, гр. Шумен, редовно призован, не се явява и не изпраща представител.

 

 Ответникът, Директор на ТП на НОИ, гр. Шумен, редовно призован, за него се явява юрисконсулт Л.Б.-И., редовно упълномощена.

 

Юрисконсулт И.: Да се даде ход на делото.  

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

        ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО 

 

Съдът докладва жалбата на „Л.-“ ООД, представлявано от управителя Д. С., против Решение № 2153-27-2/05.01.2018г. на Директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт - гр. Шумен, с което е отхвърлена жалбата му срещу задължително предписание на контролен орган на НОИ  № ЗД-1-27-00338572 от 09.11.2017г.

 

В жалбата се твърди, че така дадените задължителни предписания са незаконосъобразни и се иска решението на Директора на ТП на НОИ, с което са потвърдени същите да бъде отменено. 

 

Юрисконсулт И.: Оспорвам жалбата. Да се приемат представените доказателства. 

 

Съдът намира, че представените от ответната страна, заедно с административната преписка, писмени доказателства, са допустими и относими към предмета на спора, поради което следва да бъдат приобщени към доказателствения материал по делото.

 

Водим от горното съдът

 

О П Р Е Д Е Л И: 

 

ПРИЕМА И ПРИОБЩАВА към доказателствата по настоящото дело представените под опис, намиращ се на лист 7 от делото, писмени  доказателства и описани в него от т. 1 до т. 32. 

 

С оглед разпоредбата на чл. 171, ал. 4, във връзка с чл. 170 от АПК за разпределяне на доказателствената тежест, съдът  

 

О П Р Е Д Е Л И: 

 

Указва на страните, че следва да сочат доказателства за фактите, от които черпят права.

 

УКАЗВА на оспорващия, че е в негова тежест да ангажира доказателства в подкрепа на изложените в жалбата си твърдения, а именно че посочените в оспореното решение и в задължителните предписания лица са работили като шофьори на МПС с маса по-малка от 12 тона.

 

УКАЗВА на ответната страна, че е в нейна тежест да докаже наличието на фактическите основания и изпълнението на законовите изисквания за издаването на оспореното решение. 

 

Юрисконсулт И.: Моля да приемете Заповед № 1015-27-130/09.06.2016г., съгласно която Ж. Т. - началника на отдел КПК е определена да подписва и издава заповеди за извършени проверки и ревизии по разходите на ДОО, включително моля да приемете разпечатка от Търговския регистър, от която е видно, че при регистрацията си от 09.02.2005г. „Л.-.“ ООД е с код по националната отраслова квалификация 6024, а това е товарен автомобилен транспорт, включително след промените и след пререгистрацията от 11.08.2010г. кодът по НКИД става 4941, където същият е товарен автомобилен транспорт, т.е. видно е от самия отрасъл на фирмата, че се занимава точно с товарни превози.

 

Съдът намира така представените в днешното съдебно заседание от процесуалния представител на ответната страна писмени доказателства за допустими и относими към предмета на спора, поради което следва да бъдат приобщени към доказателствения материал по делото.

 

Водим от горното съдът

 

О П Р Е Д Е Л И: 

 

ПРИЕМА И ПРИОБЩАВА към доказателствата по настоящото дело представените в днешно съдебно заседание от процесуалния представител на ответната страна Заповед № 1015-27-130/09.06.2016г. и две разпечатки от Търговския регистър от 09.02.2005г. и от 11.08.2010г., касаещи „Л.-.“ ООД. 

 

Юрисконсулт И.: Нямаме други доказателствени искания, няма да сочим други доказателства. Да се приключи съдебното дирене. 

 

 С оглед становището на явилата се страна, че няма доказателствени искания, а на неявилата се, че не е направила доказателствени искания, въпреки че й е дадена такава възможност, съдът намира делото за изяснено от фактическа страна, поради което 

 

О П Р Е Д Е Л И  :

 

ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ.

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПО СЪЩЕСТВО. 

 

Юрисконсулт И.: В хода на ревизията са изискани, включително от фирмата, множество доказателства, спрямо твърденията й че притежава и лекотоварни автомобили, но същата не е представила такива доказателства. Такива не са представени и в съдебното производство. Напротив, при административното производство са изискани писмени доказателства по отношението на притежаваните МПС изобщо на фирмата, като от писмо от ОД на МВР е видно, че фирмата притежава само тежкотоварни автомобили, като влекачи, включително ремаркета и полуремаркета. Влекачът е МПС, което тегли след себе си ремаркета или полуремаркета и видно от справките, включително за товароносимост на автомобилите и на влекачите същите са над 12 тона, т.е. няма тежкотоварен автомобил под 12 тона. Считам, че в решението на директора е описана изцяло фактическата обстановка, включително са изведени съответните правни изводи и сме посочили правните норми, на които се позоваваме. Искам да уточня, че лицата, които са били назначени само като „шофьор“, но в действителност са управлявали тежкотоварни автомобили над 12 тона, то същите, при спазването на тези задължителни предписания могат да упражнят правата си, включително и за ранно пенсиониране, а това е важно за тях. Ревизията е започната по сигнал на служител от фирмата. Поради изложеното Ви моля да оставите в сила задължителните предписания и да оставите в сила решението на директора и да отхвърлите жалбата, като неоснователна. Моля да ни присъдите юрисконсултско възнаграждение.  

 

Съдът обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Заседанието приключи в 10:15 часа.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание. 

 

                                                                 Административен съдия:

 

                                                                                                            Секретар: