П Р О Т О К О Л

 

град Шумен, 12.03.2018 година

 

           Шуменският  административен съд в публично съдебно заседание

 

  на  дванадесети март две хиляди и осемнадесета година в състав: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРЕМЕНА БОРИСОВА

 

                                                     ЧЛЕНОВЕ: 1. ХРИСТИНКА ДИМИТРОВА

 

                                                                         2.  МАРГАРИТА СТЕРГИОВСКА 

 

при участието на секретар: Св.Атанасова 

 

Прокурор:   Д.Шостак  при ШОП

 

Сложи за разглеждане докладваното от  адм. съдия М.Стергиовска

 

КАНД № 65  описа за 2018  година.   

 

          На именното повикване в 10:35 часа се явиха:

 

Касаторът, ОД на МВР - Шумен, редовно и своевременно призован, не се явява и не изпраща представител.

 

Ответната страна, Б.А.А., редовно и своевременно призован, за него се явява адв.С. от Адвокатска колегия - Шумен, редовно упълномощен. 

 

Окръжна прокуратура Шумен, редовно и своевременно призована, за нея се явява прокурор Шостак.

 

Адв. С.: Да се даде ход на делото.

 

Прокурорът: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО 

 

ДОКЛАДВА касационната жалба: Производството по настоящото дело е образувано по депозирана от касатора,  ОД  на МВР - гр.Шумен, чрез пълномощника му и процесуален представител юрисконсулт И. С. И., касационна жалба срещу Решение №13/06.02.2018 г., на Районен съд град Нови пазар,  постановено по АНХД № 601/2017 г. по описа на същия съд.

 

Адв. С.: Неоснователна е касационната жалба. 

 

Прокурорът: Намирам жалбата за процесуално допустима, но неоснователна.  

 

Съдът, като съобрази приложените  по АНХД № 601/2017 г.  по описа на Районен съд гр. Нови пазар доказателства, намери същите за допустими и относими към спора, поради което 

 

О П Р Е Д Е Л И

 

ПРИЕМА И ПРИОБЩАВА към доказателствения  материал по делото, приложените по  АНХД № 601/2017 г. по описа на Районен съд гр. Нови пазар доказателства, ведно с приложена към касационната жалба Заповед №УРИ 372-з-315/09.02.2017г. на директора на ОДМВР – Шумен и днес представените от ответната страна доказателства за валидно упълномощаване на процесуален представител. 

 

Адв. С.: Нямаме доказателствени искания. Няма да сочим доказателства.

 

Прокурорът: Нямаме доказателствени искания. Няма да сочим доказателства. 

 

С оглед изявлението на страните по изчерпване на доказателствените искания, съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПО СЪЩЕСТВО 

 

 Адв. С.: Моля да оставите без уважение касационната жалба. В първинстанционното производство по категоричен начин бяха установени допуснати нарушения на процесуалните правила, описани в решението. Има допуснато нарушение, изразяващо се в непосочване на ЕГН на свидетеля в АУАН, с оглед на което моля да постановите решение, с което да потвърдите като правилно и законосъобразно решението на Районен съд – гр.Нови пазар. 

 

Прокурорът: Солидализирам се с аргументите, изложени в решението на Районен съд – гр.Нови пазар, изразяващи се в множество процесуални нарушения, допуснати от административнонаказващия орган. Считам, че допуснатите нарушения са съществени, тъй като накърняват правото на защита на санкционираното лице. Правилно съдът е отменил НП. Моля за решение в този смисъл.   

 

Съдът обяви, че след съвещание ще се произнесе с решение в инструктивния  срок.

 

Заседанието приключи в 10:40  часа.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.  

 

                                                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

                                                                                                               Секретар: