П Р О Т О К О Л 

 

град Шумен, 12.03.2018 година

 

           Шуменският  административен съд в публично съдебно заседание

 

  на  дванадесети март две хиляди и осемнадесета година в състав:  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРЕМЕНА БОРИСОВА

 

                                                      ЧЛЕНОВЕ: 1. ХРИСТИНКА ДИМИТРОВА

 

                                                                          2.  МАРГАРИТА СТЕРГИОВСКА 

 

при участието на секретар: Св.Атанасова 

 

Прокурор:  Д.Шостак   при ШОП

 

Сложи за разглеждане докладваното от  адм. съдия М.Стергиовска

 

КАНД № 62  описа за 2018  година.   

 

          На именното повикване в 10:25 часа се явиха:  

 

Касаторът, К.В.М. ***,  редовно и своевременно призован, не се явява и не изпраща представител.

 

Ответната страна, Агенция пътна инфраструктура – гр. София, редовно и своевременно призована, за нея се явява юрисконсулт М.,  редовно упълномощена.  

 

Окръжна прокуратура Шумен, редовно и своевременно призована, за нея се явява прокурор  Шостак.   

 

Юрисконсулт  М.: Да се даде ход на делото.

 

Прокурорът: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО 

 

ДОКЛАДВА касационната жалба: Производството по настоящото дело е образувано по депозирана от касатора, К.В.М. ***, чрез пълномощника му и процесуален представител адв. И.Е.Г., касационна жалба срещу Решение № 2/02.01.2018 г. на Районен съд гр.Шумен, постановено по ВАНД № 2069/2017 г. по описа на същия съд.

 

Юрисконсулт  М.: Оспорваме касационната жалба.

 

Прокурорът: Намирам жалбата за процесуално допустима, но неоснователна.  

 

Съдът, като съобрази приложените  по ВАНД № 2069/2017 г. по описа на Районен съд гр. Шумен доказателства, намери същите за допустими и относими към спора, поради което 

 

О П Р Е Д Е Л И

 

ПРИЕМА И ПРИОБЩАВА към доказателствения  материал по делото, приложените по ВАНД № 2069/2017 г. по описа на Районен съд гр. Шумен доказателства, ведно с приложен към касационната жалба договор за правна помощ.

 

ПРИЛАГА писмено възражение на касационната жалба от ответника, ведно с приложено пълномощно за процесуално представителство №П-112/25.05.2017г. 

 

Юрисконсулт  М.:  Нямаме доказателствени искания. Няма да сочим доказателства.

 

Прокурорът: Нямаме доказателствени искания. Няма да сочим доказателства. 

 

С оглед изявлението на страните по изчерпване на доказателствените искания, съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПО СЪЩЕСТВО 

 

Юрисконсулт М.: Споделям изцяло изводите на първоинстанционния съд.  Моля решението да бъде потвърдено. Изцяло поддържам изразеното във възражението становище относно подадената касационна жалба.Законът за пътищата и специалната наредба казват, че АУАН се издава на физически лица, а не както касаторът твърди и желае да бъде издадено на юридическо лице. В чл. 37 от Наредба №11/03.07.2001г., изрично пише, че актът се издава на водача. Актосъставителят А. напълно съзнателно издава АУАН именно на М. в качеството му на водач, на физическо лице и съзнава, че същият не е нито собственик на товарното превозно средство, нито превозвач. Наложената глоба е в такъв размер, защото  става въпрос за претоварване на двойната ос на теглещото превозно средство и претоварване на двойната ос на полуремаркето.  Превозното средство е установено извън габаритно, тоест при допустими 2,55м. е установено 3,00 м. Водачът не е направил възражения.  В чл.37 от Наредбата е заложено условието, при което може превозното средство след установяване на нарушенията да продължи  пътя си, а именно  веднага да  бъдат предприети мерки и да бъде издадено разрешителното. Такива мерки не са били предприети и превозното средство  продължава   да нарушава ЗП и Наредба №11/03.07.2001г.

 

Прокурорът:  Считам решението на Шуменския районен съд да  правилно и законосъобразно. Със същото е потвърдено НП на Главния инспектор „Мониторинг“ при Дирекция "Анализ на риска и оперативен контрол" при АПИ гр.София, с което на К.М. е наложена "глоба" в размер на 2 500 лв. Нарушението е установено, няма спор по това. В хода на административнонаказателното производство не са допуснати никакви процесуални нарушения. Самото наказание е адекватно на тежестта на извършеното административно нарушение, поради което моля изцяло да потвърдите решението на Шуменския районен съд и да отхвърлите касационната жалба. 

 

Съдът обяви, че след съвещание ще се произнесе с решение в инструктивния  срок.

 

Заседанието приключи в 10:35  часа.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание. 

 

                                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

                                                                                                                 Секретар: