П Р О Т О К О Л 

 

град Шумен, 12.03.2018 година

 

           Шуменският  административен съд в публично съдебно заседание

 

  на  дванадесети март две хиляди и осемнадесета година в състав:  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  КРЕМЕНА БОРИСОВА

 

                                                          ЧЛЕНОВЕ: 1. ХРИСТИНКА ДИМИТРОВА

 

                                                                             2. МАРГАРИТА СТЕРГИОВСКА 

 

при участието на секретар: Св.Атанасова 

 

Прокурор:  Д. Шостак  при ШОП

 

Сложи за разглеждане докладваното от  адм. съдия М.Стергиовска

 

КАНД № 60  описа за 2018  година. 

 

          На именното повикване в 10:20 часа се явиха:  

 

Касаторът, Комисия за защита на потребителите гр.Варна, редовно и своевременно призован, не се явява и не изпраща представител.

 

Ответната страна, «А.Д. ООД ***, редовно и своевременно призована, за нея се  явява управителят и представляващ дружеството В. И. 

 

Окръжна прокуратура Шумен, редовно и своевременно призована, за нея се явява прокурор  Шостак. 

 

В.И.: Да се даде ход на делото.

 

Прокурорът: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО 

 

ДОКЛАДВА касационната жалба: Производството по настоящото дело е образувано по депозирана от касатора, Комисия за защита на потребителите, чрез Регионална дирекция за областите Варна, Добрич, Шумен, Търговище, Разград и  Силистра,  касационна жалба срещу Решение №4/02.01.2018 г. на Районен съд - гр.Шумен, постановено по ВНАХД № 2764/2017г. по описа на същия съд.

 

В.И.: Оспорваме жалбата.

 

Прокурорът: Намирам жалбата за процесуално допустима и основателна.  

 

Съдът, като съобрази приложените  по ВНАХД № 2764/2017г. по описа на Районен съд гр. Шумен доказателства, намери същите за допустими и относими към спора, поради което 

 

О П Р Е Д Е Л И

 

ПРИЕМА И ПРИОБЩАВА към доказателствения  материал по делото, приложените по ВНАХД № 2764/2017г. по описа на Районен съд гр. Шумен доказателства.   

 

В.И.: Нямаме доказателствени искания. Няма да сочим доказателства.

 

Прокурорът: Нямаме доказателствени искания. Няма да сочим доказателства. 

 

С оглед изявлението на страните по изчерпване на доказателствените искания, съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПО СЪЩЕСТВО 

 

 В.И.: Удостоверението за категоризация е било в заведението, но е паднало зад бутилките на бар плота, където е било поставено. Същата КЗП е направила проверка на 12.05.2016г., като ясно е установено, че заведението има категоризация и тя е била валидна. В момента на проверката удостоверението за категоризация е било паднало зад бутилките. Същото е  валидно, представил съм го дори когато съставяха акта, но не взеха предвид съществуването на категоризация. Мой служител е инсценирал обаждане към мен, а такова не се е случило, за да му обясня къде трябва да е удостоверението в обекта. Считам жалбата за неоснователна и моля да бъде отхвърлена. 

 

Прокурорът: Считам, че Шуменския районен съд  неправилно е приложил закона. Действително същият е направил законосъобразни  изводи, че е установена фактическата обстановка и от нея е видно, че  санкционираният нарушител «А.Д. ООД е извършил вмененото му нарушение, така както е описано в НП. Правилно е заключил, че няма процесуални нарушения, които да нарушат правото на защита на санкционираното дружество. Не съм съгласен относно заключението, че случаят може да се квалифицира като маловажен. Според мен приложението на  разпоредбата на чл.28 от ЗАНН в случая е изключено. Моля да отмените атакуваното решение и да потвърдите НП.  

 

Съдът обяви, че след съвещание ще се произнесе с решение в инструктивния  срок.

 

Заседанието приключи в 10:25  часа.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.  

 

                                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

                                                                                                          Секретар: