П Р О Т О К О Л

 

 

 

град Шумен, 12.03.2018 година

 

           Шуменският  административен съд в публично съдебно заседание

 

  на  дванадесети март две хиляди и осемнадесета година в състав:  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРЕМЕНА БОРИСОВА

 

                                                        ЧЛЕНОВЕ: 1. ХРИСТИНКА ДИМИТРОВА

 

                                                                           2. МАРГАРИТА СТЕРГИОВСКА 

 

при участието на секретар: Св.Атанасова 

 

Прокурор:   Д. Шостак  при ШОП

 

Сложи за разглеждане докладваното от  адм. съдия М.Стергиовска

 

КАНД № 56  описа за 2018  година. 

 

          На именното повикване в 9:30 часа се явиха:  

 

Касаторът, А. Т. А. ***, редовно и своевременно призован, не се явява, за него се явява адв. И.Й. от ШАК, редовно упълномощен. 

 

Ответната страна, ОД на МВР град Шумен, редовно и своевременно призована, не се явява и не изпраща представител.

 

Окръжна прокуратура Шумен, редовно и своевременно призована, за нея се явява прокурор   Шостак.   

 

 Адв.Й.: Да се даде  ход на делото.

 

Прокурорът: Да се даде ход на делото.   

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО 

 

ДОКЛАДВА касационната жалба: Производството по настоящото дело е образувано по депозирана от касатора, А. Т. А. ***, чрез пълномощника му и процесуален представител адв. И.Й., касационна жалба срещу Решение №1/02.01.2017 г. на Районен съд град Шумен, постановено по ВАНД № 2426/2017 г. по описа на същия съд. 

 

Адв. Й.: Поддържаме касационната жалба, така както е депозирана. 

 

Прокурорът: Намирам жалбата за процесуално допустима.  

 

Съдът, като съобрази приложените  по ВАНД № 2426/2017 г. по описа на Районен съд гр. Шумен доказателства, намери същите за допустими и относими към спора, поради което 

 

О П Р Е Д Е Л И

 

ПРИЕМА И ПРИОБЩАВА към доказателствения  материал по делото, приложените по ВАНД № 2426/2017 г. по описа на Районен съд гр. Шумен доказателства.  

 

Адв. Й.: Нямаме доказателствени искания. Няма да сочим доказателства.

 

Прокурорът: Нямаме доказателствени искания. Няма да сочим доказателства. 

 

С оглед изявлението на страните по изчерпване на доказателствените искания, съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПО СЪЩЕСТВО 

 

 Адв. Й.: Поддържам касационната жалба,  така както е депозирана. В нея подробно съм изложил три основни възражения срещу обжалваното решение, моля  да ги уважите. Допуснато е  нарушение на чл.57, ал.1, т.5 от ЗАНН, тъй като  в НП липсва изцяло описание на доказателствата, които потвърждават извършването на   нарушението. Това е нарушение на императивна норма на закона и във всички случаи представлява процесуално нарушение, водещо до нарушаване правото на защита на касатора. Процедурата по връчване на АУАН е опорочена, поради пълната нечетливост на посочения документ. Запознавайки се с него, мисля че по делото приложихме и този отрязък, връчен на доверителя ми, за да се убеди съда, че освен частично имената на участващите в наказателноадминистративното производство  лица, нищо друго от акта не става ясно, нито мястото на извършване на нарушението, нито обстоятелствата, при които то е извършено. Процедурата по връчване  на АУАН  е важна с това, че гарантира правото на защита, а именно правото му да се запознае с какво според наказващия орган нарушителят е нарушил и коя законова разпоредба. В случая това  е изключително неясно,  тъй като актът е нечетлив.  Запознат съм с практиката на Шуменския административен съд по подобни казуси. Въпреки това, считам че връчването на едно нечетливо копие на АУАН нарушава правото на защита и  на този етап от административнонаказателното производство остава без защита, съответния нарушител. Следва да посочим, че съдът неправилно е възприел  фактическата обстановка, така  както тя е изяснена въз основа събраните по делото гласни доказателства.  В  обжалваното решение четем, че доверителят ми, управлявайки собствения си товарен автомобил, след подаване на ясен сигнал за спиране, което не се оспорва, намалил движението на автомобила си, почти спрял, след което отново го привел в движение и продължил. Тази фактическа обстановка,  категорично не се подкрепя от събраните по делото доказателства. И двамата полицейски  служители, разпитани като свидетели установяват, че доверителят ми е спрял вдясно по посоката на движението, полицейският автомобил го е задминал, също е спрял пред него. Едва, когато полицейските служители са напуснали своя автомобил и са се приближили към автомобила на доверителя ми, той го е привел в движение. Това е съвършено различна фактическа обстановка и води до извода за наличието на съвършено различно административно нарушение, а не това, което е записано в НП. По този начин съдебното  решение е постановено при грешно изяснена фактическа обстановка и същото е незаконосъобразно. Моля да уважите касационната жалба, като отмените изцяло НП.  

 

Прокурорът: Считам, че решението на Шуменския районен съд е правилно и законосъобразно. Със същото е потвърдено НП на Началник група към Сектор ПП при ОД на МВР - Шумен, с което на А.А. са наложени наказания „глоба“ в размер на 80,00 лв. и лишаване от право да  управлява  МПС за два месеца на основание чл.175, ал.1, т.4 от ЗДвП за нарушение на чл.103 от ЗДвП. Считам, че двете нарушения са установени по същество.  В хода на административнонаказателното производство не са допуснати никакви процесуални нарушения. Моля, изцяло да потвърдите решението на Шуменския районен съд. 

 

Съдът обяви, че след съвещание ще се произнесе с решение в инструктивния  срок.

 

Заседанието приключи в 09:40  часа.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание. 

 

                                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

                                                                                                          Секретар: