П Р О Т О К О Л

 

град Шумен, 12.03.2018 година

 

           Шуменският  административен съд в публично съдебно заседание

 

  на  дванадесети март  две хиляди и осемнадесета година в състав:  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРЕМЕНА БОРИСОВА

 

                                                            ЧЛЕНОВЕ: 1. ХРИСТИНКА ДИМИТРОВА

 

                                                                                 2. МАРГАРИТА СТЕРГИОВСКА 

 

при участието на секретар: Св.Атанасова 

 

Прокурор: Д. Шостак при ШОП

 

Сложи за разглеждане докладваното от  адм. съдия Хр.Димитрова

 

Административно дело № 39  по описа за 2018 година. 

 

            На именното повикване в 10:05 часа се явиха:

 

Вносителят на протеста, Прокурор при Окръжна прокуратура гр.Шумен, редовно и своевременно призован, не се явява и не изпраща представител. 

 

Оспорващата Т.Н.М. - гр.Бургас, нередовно призована, не се явява  и не изпраща представител.

 

Ответната страна, Общински съвет - гр. Шумен, редовно и своевременно призован,  не се явява и не изпраща представител.  

 

Окръжна прокуратура Шумен, в качеството ѝ на контролираща страна, редовно и своевременно призована, за нея се явява прокурор  Шостак. 

 

Съдът констатира, че с рег.№ДА-01-596/12.03.2018 г. по описа на ШАдмС, по делото е депозирана писмена молба от оспорващата Т.Н.М., в която същата заявява, че е уведомена за насроченото за днешната дата и час съдебно заседание  и няма процесуални възражения да бъде даден ход на делото в нейно отсъствие. По същество, отправя искане за отмяна на обжалваните разпоредби, като незаконосъобразно постановени в нарушение на материалния закон, съобразно релевираните в жалбата  доводи за това, както и за присъждане в полза на оспорващата на направените от нея съдебни разноски.

 

Прокурорът: Да се даде ход на делото. 

 

Съдът, като съобрази изричното изявление на нередовно призованата оспорваща  Т.Н.М., обективирано в молба с рег.№ДА-01-596/12.03.2018 г. по описа на ШАдмС,  че няма процесуални възражения да бъде даден ход на делото в нейно отсъствие, счита че не са налице  процесуални пречки досежно хода на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО 

 

Съдът докладва постъпилите протест и жалба. 

 

Производството по настоящото дело е по реда на чл.185 и следващите от АПК, образувано по депозиран от прокурор при Окръжна прокуратура - гр.Шумен протест  с правно основание чл.186, ал.2 във вр. с чл.185, ал.2 и чл. 16, ал.1, т.1 от АПК против чл. 20а, ал.1,  изречение второ; ал.3 и ал.4 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Шумен, приета от Общински съвет – Шумен  с Решение № 739 по Протокол от 06.03.2003г.  от заседание на ОбС – Шумен, както и по депозирана от Т.Н.М., чрез пълномощник и процесуален представител адв.Ж. А. от Адвокатска колегия – Бургас,  жалба срещу същите подзаконови разпоредби на   чл. 20а, ал.1, хипотеза втора,  изречение второ; ал.3 и ал.4 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Шумен.

 

 В жалбата и в протеста, депозиран от прокурор при Окръжна прокуратура – гр.Шумен са изложени  подробни съображения досежно незаконосъобразността на протестираните и оспорвани подзаконови разпоредби, с оглед постановяването им в противоречие с материалния закон и несъответствие с целта на закона, както и поради противоречието им с по-високи по степен нормативни актове. В тази връзка в депозирания протест и в жалбата на оспорващия се отправя искане  за отмяна на протестираните и оспорени подзаконови разпоредби, като незаконосъобразни и присъждане в полза на всяка от страните  на направените по делото разноски.    

 

Съдът връчва препис от жалбата на контролиращата страна.

 

Прокурорът: Поддържам така депозирания протест. По отношение на жалбата, считам същата за основателна. Нямам други доказателствени искания, няма да соча други доказателства.  

 

 Съдът констатира, че с рег.№ДА-543/06.03.2018 г. и рег.№ ДА-01-558/07.03.2018г. по описа на ШАдмС, оспорващата Т.Н.М. е депозирала изискани от съда писмени доказателства.

 

Със съпроводително писмо с рег.ДА-01-381/09.02.2018г. по описа на ШАдмС, ответникът е представил изискани от съда писмени  доказателства, съставляващи материалите по административната преписка под подробен опис.

 

Като съобрази представените от страните писмени доказателства, съдът намери същите за допустими и относими към настоящия спор, поради което ще следва да се приобщят към доказателствения материал по делото.

 

Мотивиран от горното, съдът 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

 

На основание чл. 171, ал. 5 от АПК ПРИЕМА И ПРИОБЩАВА към доказателствения материал по делото, представените от страните писмени доказателства, както следва:      

 

 -Представените от ответника със съпроводително писмо рег.№ДА-01-272/29.01.2018г. по описа на ШАдмС и със съпроводително писмо с рег.№ ДА-01-381/09.02.2018г. по описа на ШАдмС писмени доказателства под опис, съставляващи материалите по административната преписка във връзка с оспорените подзаконови разпоредби. 

 

-Представените от оспорващата Т.Н.М. с  жалбата с рег.№ ДА-01-471/22.02.2018г. по описа на ШАдмС писмени  доказателства, а именно: Нотариален акт №54, т.IVрег. №8928, д.№526/2010 г., списък с разноски.

 

-Представените от оспорващата Т.Н.М. с   молба рег.№ДА-01-543/06.03.2018г. по описа на ШАдмС писмени доказателства, а именно: копие на лична карта на Т.Н.М., Удостоверение №40/28.03.2011г. за регистриране въвеждане и експлоатация на строеж жилищен блок с офиси и подземни гаражи, извлечение от информационната система на Община Шумен за деклариран имот, приходна квитанция №15525/31.01.2018 г. на Община Шумен, както и с приложената към молба рег. № ДА-01-558/07.03.2018г. по описа на ШАдмС разписка с вх.номер за подадена декларация за освобождаване от ТБО. 

 

На основание чл.171, ал.4, във връзка с чл.170 от АПК, с оглед разпределяне на доказателствената тежест между страните, съдът указва на страните, че следва да сочат доказателства досежно фактите, от които черпят правата си, както следва:    

 

УКАЗВА на вносителя на протеста и на оспорващата, че е в тяхна тежест да ангажират доказателства, обосноваващи наличието на предпоставките за незаконосъобразност на протестираните и  оспорените подзаконови разпоредби.

 

УКАЗВА на ответника, че е в негова тежест да докаже съществуването на фактическите основания, посочени в административния акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му, както и че същият е издаден от компетентен орган при спазването на законоустановената процедура, при съблюдаване на материалния закон и целта на закона. 

 

 Прокурорът: Нямаме доказателствени искания. Няма да сочим доказателства.

 

С оглед изявленията на страните по изчерпване на доказателствените искания, съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПО СЪЩЕСТВО 

 

Прокурорът: Поддържам протеста, считам същия за основателен. В него са изложени подробни мотиви относно незаконосъобразността на атакуваните разпоредби. Считам, че с атакуваните разпоредби на чл.20а, ал.1, хипотеза втора, изречение второ, ал.3 и ал.4 от Наредбата за  определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Шумен, Общинският съвет е излязъл извън своите правомощия, тъй като в чл.9 от ЗМДТ общинският съвет е оправомощен да определи, управлява, да ръководи и да разпределя получените суми. В тоя аспект местният орган на властта не може да напуска  пределите на конституираната власт. Законодателят обаче не делегира на местния орган власт да определя условията, при които не се дължи такса. Нормативното овластяване на общинския съвет е само относно реда, по който лицата, неползващи услугата се освобождават от заплащане на съответната такса. Считам, че правилно са атакувани  визираните в протеста разпоредби.Моля да уважите депозирания протест и да присъдите направените деловодни разноски на прокуратурата в размер на 20.00 лв.

 

 Съдът обяви, че след съвещание ще се произнесе с решение в инструктивния  срок.

 

Заседанието приключи в  10:15  часа.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.  

 

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

 

                                                                                                               Секретар: