П Р О Т О К О Л 

 

град Шумен, 12.03.2018 година

 

           Шуменският  административен съд в публично съдебно заседание

 

  на  дванадесети март две хиляди и осемнадесета година в състав:  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРЕМЕНА БОРИСОВА

 

                                                           ЧЛЕНОВЕ: 1. ХРИСТИНКА ДИМИТРОВА

 

                                                                             2.  МАРГАРИТА СТЕРГИОВСКА 

 

при участието на секретар: Св.Атанасова 

 

Прокурор:   Д. Шостак при ШОП

 

Сложи за разглеждане докладваното от  адм. съдия Хр.Димитрова

 

КАНД № 48 по описа за 2018  година.  

 

          На именното повикване в 9:45 часа се явиха:  

 

Касаторът, „Е.И.“ ЕООД ***, редовно и своевременно призован, за него се явява адв.Черногорски от Адвокатска колегия - Разград, редовно упълномощен. 

 

Ответната страна, Дирекция «Инспекция по труда» гр.Шумен,  редовно и своевременно призована, не се явява и не изпраща представител.

 

Окръжна прокуратура Шумен, редовно и своевременно призована, за нея се явява прокурор  Шостак. 

 

   Съдът констатира, че с рег.№ДА-01-579/09.03.2018 г. по описа на ШАдмС,  по делото е депозирана писмена молба-становище от Директора на Дирекция „Инспекция по труда“ – Шумен, с искане да бъде даден ход на делото в отсъствието на ответника. В молбата – становище, ответникът излага  подробно съображенията си по съществото на спора, а именно, че  обжалваното въззивно решение е правилно и законосъобразно, в каквато връзка отправя искане да бъде оставена без уважение касационната жалба и да бъде потвърдено обжалваното въззивно решение, като правилно и  законосъобразно.  

 

 Адв. Ч.: Да се даде ход на делото.

 

Прокурорът: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО 

 

ДОКЛАДВА касационната жалба: Производството по настоящото дело е образувано по депозирана от касатора, «Е.И. ЕООД – със седалище и адрес на управление ***, чрез пълномощник и процесуален представител адв.А.Ч., касационна жалба против Решение № 650/15.12.2017г., на Районен съд – Шумен, постановено по ВНАД № 2277/2017г. по описа на същия съд.    

 

Адв.Ч.: Поддържаме касационната жалба. 

 

Прокурорът: Намирам жалбата за процесуално допустима, но неоснователна.  

 

 Съдът, като съобрази приложените  по ВАНД № 2277/2017г. по описа на Районен съд гр. Шумен доказателства, намери същите за допустими и относими към спора, поради което 

 

О П Р Е Д Е Л И

 

ПРИЕМА И ПРИОБЩАВА към доказателствения  материал по делото, приложените по ВАНД № 2277/2017г. по описа на Районен съд гр. Шумен доказателства. 

 

ПРИЛАГА депозираната от ответника писмена молба-становище  с  рег.№ДА-01-579/09.03.2018 г. по описа на ШАдмС. 

 

Адв.Ч.: Нямаме доказателствени искания. Няма да сочим доказателства.

 

Прокурорът: Нямаме доказателствени искания. Няма да сочим доказателства. 

 

С оглед изявлението на страните по изчерпване на доказателствените искания, съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПО СЪЩЕСТВО 

 

 Адв. Ч.: Моля да уважите касационната жалба по основания и аргументи, посочени в нея. Налице е неотстранимо процесуално нарушение на чл.57, ал.1, т.5 от ЗАНН, а именно: няма описание на нарушението в НП. Там единствено бланкетно е  ползван текст от цитираната наредба, която се предполага, че е била нарушена. Горното се доказа от свидетелските показания на актосъставителя С. Т., която при разпита си в първоинстанционното производство не можа да даде адекватен отговор в какво се изразява според нея липсата на ефективен контрол. Същата, видно от разпита ѝ на свидетел, започна да цитира правни норми, които подлежат, съгласно чл.46 от ЗНА на строго тълкуване, въпреки че тя е приложила разширително тълкуване. От друга страна, първоинстанционният съд неправилно в постановеното от него решение изцяло е опрял мотивите си на неверни свидетелски показания на актосъставителя Т., изразяващи се в това, че вратата, която е била преграждаща мястото, където е извършена злополуката не се е заключвала. Това обстоятелство,  което е хипотеза на свидетелката Т. не се подкрепя нито от свидетелските показания на нейната колежка К., нито от писмените обяснения на лицата по делото, нито от съставения от самата актосъставителка Протокол №ПР 1728448 за извършена проверка, както и на самия АУАН. Вследствие на това може да се изведе логическо заключение за евентуално лъжесвидетелстване и хипотетично твърдение на свидетелката Т.,  която е актосъставител, на което съдът се е опрял. Неправилно съдът, в нарушение на общите принципи за установяване на всички факти и обстоятелства, не е анализирал всестранно и всеобхватно свидетелските показания на останалите свидетели, включително и на пострадалото лице Н.Н., който твърди, че е имало врата, че е имало надписи, че е имало предупредителни всякакви действия, че процесната лента се е почиствала  само в спряно състояние, че се е почиствала само от две лица, което е било от тяхната компетентност и задължение по длъжностна характеристика, както и  обстоятелствата, че са  били извършвани инструкции на Н.Н.. Не е обследвано поведението на пострадалото лице Н. Н., а  именно, че същият самоволно е влязъл в помещение, до което е нямал достъп, въпреки предупредителните надписи, въпреки проведения му инструктаж, че с оглед на неговото поведение до момента като служител на дружеството, същият допуска нарушение на трудовата   дисциплина, че е бил назначен на временен договор, който е изтичал и е бил предупреден, че ще му бъде прекратен и с оглед на това    е извършил действия,  по създаване и предизвикване на трудова злополука, явно несъразмерно преценявайки настъпващите вреди от това, с цел да продължи изкуствено трудовият си договор чрез получаването на болничен лист за дълъг период.  Първоинстанционният съд, неправилно в мотивите си е опрял решението си на базата само на хипотеза. От друга страна, не е преценил реалната фактическа обстановка по случая, както и че в издаденото НП липсва конкретен текст в какво се изразява неизвършването на ефективен контрол. Това е неотстранимо процесуално  нарушение, тъй като дружеството не може да разбере в какво реално е неговото нарушение, след като е предприело всички останали мерки, които до момента заявих за възпрепятстване настъпването на такива вредни последици. Дружеството не може да отговаря, дори и като административнонаказателна мярка от предумишлени действия на трети лица, дори и негови служители, извършени извън кръга на длъжностната им характеристика и възложената им работа, след като той е взел всички необходими мерки. От друга страна, съдът да опира мотивите само на хипотеза  и лъжесвидетелстване на актосъставителя, за което евентуално ще потърсим отговорност. Моля да ми бъде дадена възможност да представя подробно писмени бележки.   

 

Прокурорът:  Считам решението на Шуменския районен съд за    правилно и законосъобразно. Със същото  е потвърдено изцяло НП на директора на  Дирекция «Инспекция по труда» гр.Шумен, с което на „Е.И.“ ЕООД *** е наложено административно наказание „имуществена санкция“ в размер на 3 000 лв. Считам, че  този размер е адекватен на настъпилите вредни последици от административното нарушение. Считам визираното в НП нарушение за доказано по същество, а именно: санкционираното дружество не е изпълнило задължението си във връзка с осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и с това  не е осигурил ефективен контрол при извършване на дейността почистване  на кал и отпадъци на транспортна лента, без риск за здравето и по безопасен начин. В много свои решения   ВКС и ВАС  посочват, че при две групи взаимно противоречащи си доказателства, в случая свидетелските  показания на Н. Н.и тези на свидетелите В., Д.в и В., които са в противоположна насока относно обстоятелствата, дали на работника е било наредено да почисти процесната машина или не, следва да се преценява през призмата на житейския опит, на формалната житейска логика. Оставям на Вас да прецените, дали пострадалият Н. Н., проявявайки самоинициатива си уплътнява работното време, чистейки машината от кал или следва да се кредитират показанията, в смисъл, че на него това му е разпоредено да бъде извършено.  В случая е важно, че достъпът на този неоторизиран за тая работа служител не е бил ограничен по ефективен начин, тоест не е имало охрана, не е била заключена машината, не са били изпратени хора, които действително знаят как да се оперира с тая машина. От процесуална гледна точка при формиране на АУАН и НП не са допуснати съществени процесуални нарушения, нито при връчването, нито при съставянето, тъй като същите притежават всички законово изискуеми реквизити. Моля да потвърдите изцяло  решението на Шуменския районен съд.     

 

Реплика на адв.Ч.:  Считам  волеизявлението на прокуратурата за неправилно, тъй като видно от същото отново прокуратурата, както и административнонаказващият орган ползват  обща терминология, а именно изречението: „Липса на ефективен контрол“, без същото да бъде конкретизирано, въпреки наличните доказателства по делото и събраните свидетелски показания. По отношение заключването на помещението, изрично споменах,  че тази хипотеза на актосъставителя не е подчинена на никакви доказателства, а именно: нито на самия съставен от него протокол за извършена проверка, нито от съставения акт, нито от НП, нито от свидетелските показания. Що се касае до кредитирането на различните свидетелски показания, следва да се вземе  предвид, че четири лица твърдят обективно и удостоверяват взетите мерки за контрол, наличие на надписи, преградителни съоръжения, стени, врати. Тези четири лица заявяват извършените реални действия по ограничаване  допускането на злополука и въпреки това се вземат предвид хипотези на акотсъставител и показания на пострадалото лице Н. Н., което по своята същност, с оглед действията, които е предприел към момента, но са извън настоящото  производство по търсене на материално обезщетение, водят до заключение, че не следва да бъдат кредитирани, защото той е заинтересуван от даването на показания в определена насока, с оглед оневиняване на своите евентуално умишлени и неподчинени на правилата и организацията на труда в дружеството.  

 

Съдът предоставя възможност на касатора в 3-дневен срок  от днес, подробно да изложи съображенията си в писмени бележки.

 

 Съдът обяви, че след съвещание ще се произнесе с решение в инструктивния  срок.

 

Заседанието приключи в 09:55  часа.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.  

 

                                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

                                                                                                             Секретар: