П Р О Т О К О Л 

 

град Шумен, 12.03.2018 година

 

           Шуменският  административен съд в публично съдебно заседание

 

  на  дванадесети март две хиляди и осемнадесета година в състав:  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРЕМЕНА БОРИСОВА

 

                                                         ЧЛЕНОВЕ: 1.  ХРИСТИНКА ДИМИТРОВА

 

                                                                             2.  МАРГАРИТА СТЕРГИОВСКА 

 

при участието на секретар: Св.Атанасова 

 

Прокурор:  Д. Шостак   при ШОП

 

Сложи за разглеждане докладваното от  адм. съдия М.Стергиовска

 

КАНД № 43 по описа за 2018  година. 

 

          На именното повикване в 10:15 часа се явиха:  

 

Касаторът, „Р.“ ООД, ***, редовно и своевременно призован, не се явява и не изпраща представител.

 

Ответната страна, ТД на НАП гр.Варна, редовно и своевременно призована, не се явява и не изпраща представител.

 

Окръжна прокуратура Шумен, редовно и своевременно призована, за нея се явява прокурор  Шостак. 

 

Съдът констатира, че с рег.№ ДА-01-581/09.03.2018г. по описа на ШАдмС, по делото е депозирано писмено становище от касатора, „Р.“ ООД, съдържащо изявление, че поради невъзможност да се яви лично в насроченото съдебно заседание, не възразява да бъде даден ход на делото в негово отсъствие. Заявява, че няма да сочи допълнителни доказателства и няма доказателствени искания. По съществото на спора, по подробно изложени в писменото становище съображения, отправя искане за постановяване на съдебно решение, с което да бъде отменено  обжалваното въззивно решение като незаконосъобразно, като вместо него бъде постановено друго, с което да бъде изменена наложената на дружеството имуществена санкция в законово предвидения в разпоредбата на чл. 185, ал.1 от ЗДДС минимум. 

 

Съдът връчва препис от писменото становище  на контролиращата страна.  

 

Прокурорът: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО 

 

ДОКЛАДВА касационната жалба: Производството по настоящото дело е образувано по депозирана от касатора, „Р.“ ООД,   със седалище и адрес на управление ***,  представлявано от управителя Д.А.Д., касационна жалба срещу Решение №3 от 02.01.2018г. на Районен съд – град Шумен, постановено по ВАНД № 2749/2017г. по описа на същия съд.

 

Прокурорът: Намирам жалбата за процесуално допустима, но неоснователна.  

 

Съдът, като съобрази приложените  по ВАНД № 2749/2017г. по описа на Районен съд гр. Шумен доказателства, намери същите за допустими и относими към спора, поради което 

 

О П Р Е Д Е Л И

 

ПРИЕМА И ПРИОБЩАВА към доказателствения  материал по делото, приложените по ВАНД № 2749/2017г. по описа на Районен съд гр. Шумен доказателства. 

 

ПРИЛАГА депозираното от касатора писмено становище  с рег.№ ДА-01-581/09.03.2018г. по описа на ШАдмС.

 

Прокурорът: Нямаме доказателствени искания. Няма да сочим доказателства. 

 

С оглед изявлението на страните по изчерпване на доказателствените искания, съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПО СЪЩЕСТВО 

 

Прокурорът: Считам решението на Шуменския районен съд за   правилно и законосъобразно. Със същото е потвърдено НП на Директора на ТД на НАП – Варна, с което на „Р.“ ООД е наложена „имуществена санкция“ в размер на 1000 лв. Считам визираното нарушение в НП за напълно доказано. В хода на административнонаказателното производство не са допуснати нарушения на процесуални правила. В случая не може да се приложи чл.28 от ЗАНН, тъй като случаят не може да се определи като маловажен. Според мен санкцията е адекватна на тежестта на извършеното административно нарушение. 

 

Съдът обяви, че след съвещание ще се произнесе с решение в инструктивния  срок.

 

Заседанието приключи в 10:20  часа.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.  

 

                                                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

                                                                                                                      Секретар: