П Р О Т О К О Л 


град Шумен, 12.03.2018 година


           Шуменският  административен съд в публично съдебно заседание


  на  дванадесети март две хиляди и осемнадесета година в състав:  


ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРЕМЕНА БОРИСОВА


                                                         ЧЛЕНОВЕ: 1. ХРИСТИНКА ДИМИТРОВА


                                                                              2. МАРГАРИТА СТЕРГИОВСКА 


при участието на секретар: Св.Атанасова 


Прокурор:  Д.Шостак   при ШОП


Сложи за разглеждане докладваното от  адм. съдия Хр.Димитрова


КАНД № 64 по описа за 2018  година.   


          На именното повикване в 9:55 часа се явиха


Касаторът, Ф.У. Ф. С., редовно и своевременно, се явява лично и с адв.П. от ШАК, редовно упълномощен.  


Ответната страна, Община Шумен, редовно и своевременно призована, за нея се явява старши юрисконсулт П., редовно упълномощена.   


Окръжна прокуратура Шумен, редовно и своевременно призована, за нея се явява прокурор  Шостак.


Адв.П.: Да се даде ход на делото.


Юрисконсулт П.: Да се даде ход на делото.


Прокурорът: Да се даде ход на делото.


Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което


О П Р Е Д Е Л И:


ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО 


ДОКЛАДВА касационната жалба: Производството по настоящото дело е образувано по депозирана от касатора, Ф.У. Ф. С. с постоянен адрес ***, чрез пълномощника му и процесуален представител адв. В. П., касационна жалба срещу Решение №40 от 18.01.2018г. на  Районен съд гр.Шумен, постановено по ВАНД № 3056/2017г. по описа на същия съд.  


Адв. П.: Поддържаме касационната жалба. Поддържаме направеното доказателствено искане, тъй като считаме, че е изключително важно, с оглед доказване на нарушението, което не представлява нарушение изобщо, а е свързано със спецификата на мястото, където е извършено. 


Юрисконсулт П.: Оспорваме жалбата изцяло.


Прокурорът: Намирам жалбата за процесуално допустима, но неоснователна.   


Съдът, като съобрази приложените  по ВАНД № 3056/2017г. по описа на Районен съд гр. Шумен доказателства, намери същите за допустими и относими към спора, поради което 


О П Р Е Д Е Л И


ПРИЕМА И ПРИОБЩАВА към доказателствения  материал по делото, приложените по ВАНД 3056/2017г. по описа на Районен съд гр. Шумен доказателства, ведно с приложено към касационната жалба пълномощно. 


ПРИЛАГА  за сведения на съда, приложените  към касационната жалба  14 броя снимки на хартиен носител. 


Адв. П.: Нямаме доказателствени искания. Няма да сочим  други доказателства, в случай че безспорно бъде направено изявление от  ответната страна, че снимките са направени на мястото, за което се твърди, че е извършено  нарушението. 


Съдът предоставя на виждане на процесуалния представител на ответната страна, представените с жалбата 14 броя снимки на хартиен носител. 


Юрисконсулт П.: Не оспорвам обстоятелството, че приложения към касационната жалба снимков материал съответства на    мястото на нарушението, описано в акта. 


Прокурорът: Нямаме доказателствени искания. Няма да сочим доказателства. 


С оглед изявлението на страните по изчерпване на доказателствените искания, съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което 


О П Р Е Д Е Л И:


ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ


ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПО СЪЩЕСТВО 


 Адв. П.: Поддържам изцяло касационната жалба.  Действително и от нас не се оспорва, че на посочените ден, място и час, моят доверител е разхождал куче. За да бъде съставомерно това нарушение, съществено е мястото, на което е извършено. Чл. 16, ал.1, т.2 от  Наредбата за отглеждане на кучета, за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на община Шумен и за организацията на работа и условията на отглеждане на кучета в общинските приюти за безстопанствени кучета, посочва като нарушение разхождането на кучета по места, предназначени за отдих на граждани, за спортна дейност, детски и спортни площадки. Видно от представените от нас снимки,  това място не  е обозначено със знак, че представлява детска площадка и е в нарушение на чл.10, ал.1 от Наредба №1/12.01.2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра на МРРБ. Това място, видно от снимките, по никакъв начин не може да бъде различено от гражданите, че представлява детска площадка. Остатъкът от съоръжения, които са останали на това място не са годни за игра на деца. Те са силно амортизирани, целите са покрити с ръжда, люлките нямат седалки, имат метална конструкция. Отделно от това не са изпълнени  и редица други изисквания от Наредбата на МРРБ.  Доверителят ми е минавал често през това място, никога не е виждал деца, които да играят там. В този смисъл административнонаказващият орган е следвало да приложи чл. 54 от ЗАНН, като установи, че извършеното от нарушителя не представлява нарушение. По делото не са представени никакви доказателства,  че това място действително е детска площадка. Няма нито заповед на кмета, нито решение на общинския съвет, че мястото представлява детска площадка.  Такива доказателства по делото не са представени. Считам, че извършеното не представлява нарушение. Именно на това основание, решението на  районния съд е неправилно. Въз основа на което, моля същото да бъде отменено. Моля изцяло да бъде отменено НП. 


  Юрисконсулт П.: Считаме, че решението на първоинстанционния съд  е постановено при правилно приложение на материалноправния закон. Безспорно се доказа, че жалбоподателят е извършил нарушение на чл. 16, ал.1, т.2  от Наредбата за отглеждане на кучета, за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на община Шумен и за организацията на работа и условията на отглеждане на кучета в общинските приюти за безстопанствени кучета. На 22.07.2017г., жалбоподателят е разхождал куче на детска площадка, което е било пуснато свободно без повод. На детската площадка са присъствали граждани. Това се доказа безспорно от свидетелските показания на инспекторите в община Шумен и ст.инспектор от МВР. При проверката,  жалбоподателят не е представил нужния ветеринарномедицински паспорт. Наложената глоба е минимална, постановена е единствено с цел превъзпитаване.    Административнонаказващият орган правилно  е отчел, че не са налице предпоставките на чл.28 от ЗАНН и не можем да го счетем по никакъв начин за маловажен случай, тъй като кучето е било пуснато свободно и се е движело без повод в присъствието на граждани на местото, обособено като детска площадка. Касаторът не е носил в себе си ветеринарномедицинския паспорт на кучето. Считам, че тези предпоставки са очевадни, с оглед на което не би следвало да се приложи чл.28 от ЗАНН.  По този начин жалбоподателят не е осигурил поведение на кучето, което да е  безопасно за живота, здравето и спокойствието на гражданите. Моля да потвърдите изцяло решението на въззивния съд,  като правилно и законосъобразно. Видът на детската площадка не е предмет на настоящото дело.


Касаторът: Ответната страна Ви заблуждава. Имаше граждани, но те не бяха майка с дете или баща с дете. Това бяха възрастни хора, които се целуваха на пейките. Когато дойдоха към мен полицаите, дори не се представиха, а тия двамата, така наречените „граждани“ избягаха. Проверяващите не ми позволиха да пиша възражение. Полицаите дори не се представиха. Кучето не беше мое, беше на един мой колега, който ми го даде да го гледам, докато той се върне от учение, затова нямах  паспорт. Кучето имаше медальон, на който е изписан номерът, под който е регистрирано при ветеринаря. Тия медальони заместват паспортите. По тая наредба общината няма задължение към тия площадки. Едната площадка е „старите бункери“, зад бившето очно отделение, където е пълно със спринцовки, а другата площадка е до КЕЧ. За да се разходи човек на такава поляна трябва да си наеме геодезист и той да му уточни къде са тия 100 – 200 квадрата за разхождане на кучета.  


Прокурорът: Считам решението на Шуменския районен съд за    правилно и законосъобразно. В хода на административнонаказателното производство не са допуснати съществени процесуални нарушения. Считам визираното в НП нарушение за доказано по същество.   Моля за решение в този смисъл.  


Съдът обяви, че след съвещание ще се произнесе с решение в инструктивния  срок.


Заседанието приключи в 10:05  часа.


Протоколът е изготвен в съдебно заседание.  


                                                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ:  


                                                                                                                Секретар: