П Р О Т О К О Л

 

град Шумен, 12.03.2018 година

 

       Шуменският  административен съд в публично съдебно заседание

 

  на  дванадесети март две хиляди и осемнадесета година в състав:  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРЕМЕНА БОРИСОВА

 

                                                           ЧЛЕНОВЕ: 1. ХРИСТИНКА ДИМИТРОВА

 

                                                                              2. МАРГАРИТА СТЕРГИОВСКА

 

при участието на секретар: Св.Атанасова 

 

Прокурор:  Д. Шостак  при ШОП

 

Сложи за разглеждане докладваното от  адм. съдия Хр.Димитрова

 

КАНД № 41 по описа за 2018  година. 

 

          На именното повикване в 9:40 часа се явиха:

 

Касаторът, „Мобилтел“ ЕАД, гр.София, редовно и своевременно призован, не се явява и не изпраща представител.

 

Ответната страна, Комисия за защита на потребителите, гр.Варна, редовно и своевременно призована, не се явява и не изпраща представител.

 

Окръжна прокуратура Шумен, редовно и своевременно призована, за нея се явява прокурор  Шостак.

 

Прокурорът: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО 

 

ДОКЛАДВА касационната жалба: Производството по настоящото дело е образувано по депозирана от касатора, „Мобилтел“ ЕАД,  гр.София, чрез пълномощника му и процесуален представител юрисконсулт П.Ш., касационна жалба срещу Решение №666 от 22.12.2017г. на Районен съд – град Шумен, постановено по ВАНД № 2765/2017г. по описа на същия съд. 

 

 Прокурорът: Намирам жалбата за процесуално допустима, но неоснователна.  

 

Съдът, като съобрази приложените  към касационната жалба и по ВАНД № 2765/2017г. по описа на Районен съд гр. Шумен доказателства, намери същите за допустими и относими към спора, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И

 

            ПРИЕМА И ПРИОБЩАВА към доказателствения  материал по делото, приложените по ВАНД № 2765/2017г. по описа на Районен съд гр. Шумен доказателства, ведно с приложено към касационната жалба пълномощно от 15.11.2016 г.

 

Прокурорът: Нямаме доказателствени искания. Няма да сочим доказателства. 

 

С оглед изявлението на страните по изчерпване на доказателствените искания, съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПО СЪЩЕСТВО 

 

Прокурорът: Считам решението на Шуменския районен съд  за правилно и законосъобразно. На „Мобилтел“ ЕАД е наложено наказание имуществена санкция в размер на 3 000 лв. за неизпълнение на визираното в чл.113, ал.1 от ЗЗП задължение на търговеца да приведе стока, която е приета за рекламация във вид на стоката, годен за ползване по предназначение. Безспорно е установено, че към датата на  проверката от КЗП на 17.07.2017г.  и към датата на съставяне на АУАН 30.08.2017г., телефонът на клиента не е бил приведен в съответствие с договора за покупко-продажба, тоест не е било изпълнено задължението на продавача, визирано в разпоредбата на чл. 113, ал.1 от ЗЗП.  Солидаризирам се с тълкуването на закона, извършено от  първоинстанционния съд, че всяко несъответствие на стоката с договора за продажба се приема, че е  съществувало при доставянето  ѝ, тоест в този срок, не следва да се търси причина за несъответствието. В хода на административнонаказателното производство не са допуснати никакви процесуални нарушения. Самото наказание като размер отговаря на тежестта на административното нарушение. Моля, изцяло да потвърдите решението на Шуменския районен съд.

 

Съдът обяви, че след съвещание ще се произнесе с решение в инструктивния  срок.

 

Заседанието приключи в 09:45  часа.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.  

 

                                                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

                                                                                                                          Секретар: