П Р О Т О К О Л

 

град Шумен, 12.03.2018 година

 

           Шуменският  административен съд в публично съдебно заседание

 

  на  дванадесети март две хиляди и осемнадесета година в състав:  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРЕМЕНА БОРИСОВА

 

                                                           ЧЛЕНОВЕ: 1. ХРИСТИНКА ДИМИТРОВА

 

                                                                               2. МАРГАРИТА СТЕРГИОВСКА

 

при участието на секретар: Св.Атанасова 

 

Прокурор:   Д.Шостак  при ШОП

 

Сложи за разглеждане докладваното от  адм. съдия Кремена Борисова

 

КАНД № 57 по описа за 2018  година.   

 

          На именното повикване в 9:10 часа се явиха:

 

Касаторът, Областна дирекция на МВР–гр. Шумен, редовно и своевременно призован, не се явява и не изпраща представител.

 

Ответната страна, Н.П.К. ***, нередовно  призована, не се явява и не изпраща представител.

 

Окръжна прокуратура Шумен, редовно и своевременно призована, за нея се явява прокурор   Шостак. 

 

   Съдът констатира, видно от върнати по делото съдебни книжа и призовки, че по делото липсва редовно връчена и върната призовка на ответника по касационната жалба, Н.П.К., вследствие на което същият се явява нередовно призован за настоящото съдебно заседание 

 

Прокурорът: При това положение, следва да не се дава ход на делото.

 

С оглед нередовното призоваване на ответника по касационната жалба, съдът счита, че  са налице процесуални пречки досежно хода на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО 

 

Отлага и насрочва същото за 29.03.2018г. от 09:30 часа, за която дата да се призоват страните. Контролиращата страна уведомена чрез присъстващия представител в днешно съдебно заседание. 

 

Заседанието приключи в 09:15  часа.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание. 

 

                                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

 

                                                                                                                     Секретар: