П Р О Т О К О Л

град Шумен, 12.03.2018 година

           Шуменският  административен съд в публично съдебно заседание         

  на  дванадесети март две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРЕМЕНА БОРИСОВА

                                                 ЧЛЕНОВЕ: 1.  ХРИСТИНКА ДИМИТРОВА

                                                                    2.  МАРГАРИТА СТЕРГИОВСКА

 

при участието на секретар: Св.Атанасова 

Прокурор:  Д. Шостак  при ШОП

Сложи за разглеждане докладваното от адм. съдия Кремена Борисова

КАНД № 7 по описа за 2018  година. 

 

           На именното повикване в 9:00 часа се явиха:

 

           Касаторът, „ТСБ–Текстил Сървис България” ООД - гр. Шумен,  редовно и своевременно призован, не се явява и не изпраща представител.

Ответната страна, Дирекция „Инспекция по труда” - гр. Шумен,   редовно и своевременно призована, не се явява и не изпраща представител.

Окръжна прокуратура Шумен, редовно и своевременно призована, за нея се явява прокурор  Шостак.

 

Съдът констатира, че с рег.№ДА-01-354/07.02.2018 г.  по описа на ШАдмС, по делото е  депозирана писмена молба-становище  от директора на Дирекция „Инспекция по труда“ – Шумен, с искане да бъде даден ход на делото в негово отсъствие. В депозираната молба-становище ответникът по касационната жалба излага подробни съображения по съществото на спора,  обосноваващи становището му, че решението на въззивния съд е правилно и  законосъобразно по подробно изложени в молбата съображения, в каквато връзка отправя искане за оставяне без уважение на касационната жалба и потвърждаване на обжалваното въззивно решение, като правилно и законосъобразно.  

 

Прокурорът: Да се даде ход на делото.

   

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

ДОКЛАДВА касационната жалба: Производството по настоящото дело е образувано по депозирана от касатора, Т. „Т.С.Б.“ ООД, със седалище и адрес на управление ***,   представлявано от управителя И. Д.И.,   касационна жалба срещу Решение №634 от 12.12.2017г., на Районен съд – град Шумен, постановено по  ВАНД № 2411/2017г. по  описа на същия съд.      

 

Прокурорът: Намирам жалбата за процесуално допустима, но неоснователна.

 

Съдът, като съобрази приложените  по ВАНД № 2411/2017г.по описа на Районен съд гр. Шумен доказателства, намери същите за допустими и относими към спора, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА И ПРИОБЩАВА към доказателствения  материал по делото, приложените по ВАНД № 2411/2017г. по описа на Районен съд гр. Шумен доказателства, ведно с приложено към молба на касатора с рег.№ ДА-01-458/20.02.2018г.  по описа на ШАдмС пълномощно.

ПРИЛАГА писмена молба-становище  на ответната страна  с рег.№ДА-01-354/07.02.2018 г.  по описа на ШАдмС.

    

Прокурорът: Нямаме доказателствени искания. Няма да сочим доказателства.

 

С оглед изявлението на страните по изчерпване на доказателствените искания, съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПО СЪЩЕСТВО

 

 Прокурорът: Считам касационната жалба за неоснователна, а решението на Шуменския районен съд, с което е потвърдено НП  за правилно и законосъобразно. Със съдебното решение е потвърдено НП, с което е наложена имуществена санкция в размер на 1 500 лв. на „ТСБ–Текстил Сървис България” ООД. Считам визираното в НП нарушение за доказано по същество. Правилно е установено лицето, срещу което е наложено наказанието. В хода на административнонаказателното производство не са допуснати никакви процесуални нарушения. Наказанието е адекватно на тежестта на допуснатото нарушение.  Моля, изцяло да потвърдите решението на Шуменския районен съд. 

 

Съдът обяви, че след съвещание ще се произнесе с решение в инструктивния  срок.

Заседанието приключи в 09:05  часа.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

 

                                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                        Секретар: