П  Р  О Т  О  К  О  Л

 

                                          град Шумен, 09.03.2018 година 

 

           Шуменският административен съд, в публично съдебно заседание на девети март две хиляди и осемнадесета година, в състав:  

 

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРЕМЕНА БОРИСОВА

 

при участието на секретар: Р.Хаджидимитрова 

 

 

 

Сложи за разглеждане докладваното от адм. съдия Кремена Борисова

 

Административно дело № 47 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 10:00 часа се явиха: 

 

Оспорващият, “МБАЛ-Шумен”АД, гр.Шумен, редовно и своевременно призован, не се явява, за него се явява адв. Св. П., редовно упълномощен.

 

Ответникът, Директора на Районна здравноосигурителна каса - гр. Шумен, редовно и своевременно призован, не се явява, за него се явяват ст. юрисконсулт Б. и АДВ.С., редовно упълномощени. 

 

Адв. П.: Да се даде ход на делото.

 

АДВ.С.: Да се даде ход на делото.

 

Юрисконсулт Б.: Да се даде ход на делото. 

 

Съдът счита, че не са налице процесуални пречки досежно хода на делото, поради което 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

            ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО 

 

ДОКЛАДВА постъпилата жалба:

 

Производството по настоящото дело е по реда на чл. 145 и следващите от АПК, във връзка с чл. 76, ал. 3 от ЗЗО и е образувано по жалба на “МБАЛ-Шумен”АД, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от изпълнителния директор А. А. против Заповед за налагане на санкция с изх. №РД-09-06/15.01.2018г. на Директора на РЗОК-Шумен.

 

В жалбата се релевират доводи за незаконосъобразност на обжалваната заповед, поради издаването й при осъществени, от страна на административния орган, процесуални нарушения, в т.ч. и досежно формата на обжалваната заповед, както и поради нищожност на същата, поради липса на материална компетентност на административния орган, постановил оспорвания административен акт.

 

В тази връзка се отправя искане за отмяна на оспорваната заповед за налагане на санкции, като неправилна и незаконосъобразна в частта  по т. ІІ.1.1., т. ІІ.1.2, т. ІІ.2.1, т. ІІ.2.2, т. ІІ.4.2 и т.V.4.2 от протокола, във връзка с издаване на обжалваната заповед, както и за изменяне на оспорената заповед, чрез намаляване размера на наложената санкция от 350 лв. на 200 лв., в частта й по т. ІV.3 и т.ІV.4.

 

Отправя се искане за присъждане на направените съдебни и деловодни разноски.

 

Адв. П.: Поддържам депозираната жалба. Да се приемат доказателствата, които са приложени.

 

АДВ.С.: Оспорваме жалбата. Същата е допустима, но е неоснователна. Да се приемат представените доказателства.

 

Юрисконсулт Б.: Поддържам становището на колегата. 

 

Съдът констатира, че в унисон с указанията му, съгласно определение, постановено в закрито съдебно заседание от 14.02.2018г., със съпроводително писмо с рег. № ДА-01-393/12.02.2018г., по описа на ШАдмС, ответникът е представил изисканите от съда писмени доказателства, съставляващи материалите по административната преписка, във връзка с издаване на оспорваната заповед за налагане на санкции, под подробен опис от 1 до 12.

 

Като съобрази представените от страните писмени доказателства съдът намери същите за допустими и относими по спора, поради което 

 

О П Р Е Д Е Л И: 

 

На основание чл. 171, ал. 5 от АПК ПРИЕМА И ПРИОБЩАВА към доказателствения материал по делото приложените към жалбата на оспорващия писмени доказателства – копие на Заповед № РД-09-06/15.01.2018г., както и представените от ответника със съпроводително писмо с рег. № ДА-01-393/12.02.2018г., по описа на ШАдмС писмени доказателства, под опис от 1 до 12, съставляващи материалите по административната преписка, във връзка с издаване на оспорената заповед. 

 

На основание чл.171, ал.4 от АПК, във връзка с чл. 170 от АПК, с оглед разпределяне на доказателствената тежест между страните, съдът УКАЗВА на същите, че следва да сочат доказателства досежно фактите, от които черпят правата си, както следва:

 

УКАЗВА на оспорващата страна, че е в нейна тежест да ангажира доказателства в подкрепа на изложените в жалбата й твърдения, в т.ч.  че са налице допуснати от административния орган съществени процесуални нарушения, включая и неспазване на законоустановената форма поради липсата на законоизискуеми реквизити и мотиви досежно завишения размер на наложената санкция, както и във връзка с нищожността на обжалваната заповед, с оглед липсата на материална компетентност на административния орган, обуславящи отмяната на обжалвания акт.

 

УКАЗВА на ответната страна, че е в нейна тежест да ангажира доказателства досежно наличието на фактическите основания и изпълнението на законовите изисквания за издаването на оспорената заповед за налагане на санкции.  

 

Адв. П.: Нямаме доказателствени искания, няма да сочим други доказателства.

 

АДВ.С.: Нямаме доказателствени искания, няма да сочим други доказателства.

 

Юрисконсулт Б.: Нямаме доказателствени искания, няма да сочим други доказателства. 

 

Съдът счита, че за изясняване на всички фактически обстоятелства по делото и постановяване на правилно и обосновано решение ще е необходимо по делото да бъде назначена съдебно-медицинска експертиза, със задачи на вещото лице, определени от страните, в предоставен им от съда срок, както и служебно от съда, след изтичане на срока за депозиране на становищата на страните.

 

В тази връзка

 

О П Р Е Д Е Л И: 

 

Дава възможност на всяка от страните, в 3-дневен срок от днес, в писмен вид, да прецизира и формулира задачи, във връзка с допускане и назначаване по настоящото дело на съдебно-медицинска експертиза.

 

След изтичане на срока делото да се докладва незабавно на докладчика за постановяване на определение за допускане и назначаване на съдебно-медицинска експертиза.

 

Съдът дава възможност на страните до датата на следващо съдебно заседание да представят допълнителни доказателства.

 

Счита делото за неизяснено от фактическа страна, поради което ОТЛАГА и насрочва същото за 17.04.2018 от 10:00 ч., за която дата страните уведомени чрез процесуалните си представители, присъстващи в настоящото съдебно заседание.

 

Да се призоват вещите лица след допускане и назначаване на съдебно-медицинска експертиза и внасяне на определения от съда депозит от страните.

 

Заседанието приключи в 10:10 часа.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание. 

 

                                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

 

                                                                                                                       Секретар: