П  Р  О Т  О  К  О  Л

 

                                          град Шумен, 09.03.2018 година 

 

           Шуменският административен съд, в публично съдебно заседание на девети март две хиляди и осемнадесета година, в състав:  

 

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРЕМЕНА БОРИСОВА

 

при участието на секретар: Р.Хаджидимитрова 

 

Сложи за разглеждане докладваното от адм. съдия Кремена Борисова

 

Административно дело № 23 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 11:00 часа се явиха: 

 

Оспорващият, “МБАЛ-Шумен”АД, гр.Шумен, редовно и своевременно призован, не се явява, за него се явява адв. С. П., редовно упълномощен.

 

Ответникът, Директорът на Районна здравноосигурителна каса - гр. Шумен, редовно и своевременно призован, не се явява, за него се явяват ст. юрисконсулт Б. и адв. С., редовно упълномощени.

 

Вещото лице, М.М.П., редовно призовано, явява се лично. 

 

Адв. П.: Да се даде ход на делото.

 

Адв. С.: Да се даде ход на делото.

 

Юрисконсулт Б.: Да се даде ход на делото. 

 

Съдът счита, че не са налице процесуални пречки досежно хода на делото, поради което 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

            ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО 

 

ДОКЛАДВА постъпилата жалба:

 

Производството по настоящото дело е по реда на чл. 145 и следващите от АПК, във връзка с чл. 76а, ал. 4 от ЗЗО и е образувано по жалба на “МБАЛ-Шумен”АД, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от изпълнителния директор А. А. против Писмена покана за възстановяване на суми, получени без правно основание с изх.№ 29-02-25/22.12.2017г., издадена от Директора на РЗОК-гр.Шумен.

 

В жалбата се релевират доводи за материална незаконосъобразност на обжалваната заповед, както и че не са налице неоснователно получени суми от страна на оспорващото дружество.

 

В тази връзка се отправя искане за отмяна на оспорваната писмена покана за възстановяване на суми, получени без правно основание, като незаконосъобразна и присъждане, в полза на оспорващия, на направените съдебни и деловодни разноски. 

 

Адв. П.: Поддържаме депозираната жалба. Да се приемат доказателствата, които са приложени.

 

Адв. С.: Оспорваме жалбата. Същата е допустима, но е неоснователна. Да се приемат представените доказателства.

 

Юрисконсулт Б.: Поддържам становището на колегата. 

 

Съдът констатира, че в унисон с указанията му, съгласно определение постановено в закрито съдебно заседание на 26.01.2018г., със съпроводително писмо с рег. № ДА-01-307/31.01.2018г., по описа на ШАдмС, ответникът е представил изискани от съда писмени доказателства, под опис от 1 до 3.

 

Като съобрази представените от страните писмени доказателства съдът намери същите за допустими и относими по спора, поради което 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

На основание чл. 171, ал. 5 от АПК ПРИЕМА И ПРИОБЩАВА към доказателствения материал по делото представените от страните писмени доказателства, както следва:

 

-                Приложените към жалбата на оспорващия писмени доказателства – копие на Писмена покана изх. № 29-02-25/22.12.2017г.

 

-                Представените от ответника със съпроводителни писма с рег. № ДА-01-215/19.01.2018г., по описа на ШАдмС и с рег. № ДА-01-307/31.01.2018г., по описа на ШАдмС, писмени доказателства, под опис, съставляващи материалите по административната преписка, във връзка с оспорваната писмена покана.

 

На основание чл.171, ал.4 от АПК, във връзка с чл. 170 от АПК, с оглед разпределяне на доказателствената тежест между страните, съдът УКАЗВА на същите, че следва да сочат доказателства досежно фактите, от които черпят правата си, както следва:

 

УКАЗВА на оспорващия, че е в негова тежест да ангажира доказателства в подкрепа на изложените в жалбата твърдения, както и че същите обосновават незаконосъобразност на оспорвания административен акт.

 

УКАЗВА на ответната страна, че е в нейна тежест да докаже съществуването на фактическите основания, посочени в административния акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му, в т.ч., че актът е издаден от компетентен орган, при спазване на процедурата и при наличие на посочените в него материалноправни основания, както и в съответствие с целта на закона. 

 

Съдът констатира, че в законоустановения срок по делото е депозирано писмено заключение от вещото лице, във връзка с допусната и назначена от съда съдебно-медицинска експертиза. 

 

Снема самоличността на вещото лице, както следва:

 

М.М.П. – 56г., бълг. гр., жител ***, вдовица, с висше образование, неосъждана, без служебна ангажираност със страните.

 

На основание чл. 200, ал. 1 от ГПК, във връзка с чл. 144 от АПК, съдът напомни на вещото лице отговорността му за даване на невярно заключение по чл. 291, ал. 1 от НК – от една до пет години лишаване от свобода. 

 

Вещо лице: Известна ми е наказателната отговорност. Обещавам да дам вярно и безпристрастно заключение. 

 

Съдът пристъпва към изслушване заключението на вещото лице по съдебно-медицинската експертиза.  

 

Вещо лице: Поддържам заключението и нямам какво да добавя по него. Приложените към експертизата материали представляват стандартите по двете клинични пътеки. Едната пътека касае декомпенсиран захарен диабет, а другата е по оперативна интервенция на диабетно стъпало. 

 

Адв. П.: Нямаме въпроси към вещото лице. Да се приеме експертизата.

 

Адв. С.: Нямаме въпроси към вещото лице. Да се приеме експертизата.

 

Юрисконсулт Б.: Поддържам становището на колегата. 

 

Съдът, като съобрази заключението на вещото лице по допуснатата и назначена съдебно-медицинска експертиза, намира същото за обективно и компетентно дадено.

 

Мотивиран от горното 

 

О П Р Е Д Е Л И 

 

ПРИЕМА И ПРИОБЩАВА към доказателствения материал по делото заключението на вещото лице по съдебно-медицинската експертиза, като обективно и компетентно дадено, ведно с приложени към същото материали, съставляващи приложение към съдебно-медицинската експертиза, неразделна част от заключението, както и приложените към заключението на вещото лице справка-декларация и декларация за липса на конфликт на интереси.

 

На вещото лице следва да се изплати възнаграждение в определения от съда и внесен от страните депозит за вещо лице в размер на 436,36 лв. 

 

Адв. П.: Имаме доказателствени искания. Моля да бъде задължена НЗОК да представи командировъчните заповеди на членовете на комисията – д-р А.Н. Б. - гл. експерт в дирекция БМП; д-р Ц. Т. Ц. - гл. експерт в дирекция БМП и П. А. Д. - гл. експерт в дирекция БМП за датата 07.09.2017г. Протоколът е подписан от тях на 07.09.2017г., написано е, че е съставен в гр. Шумен и искам да разбера дали изброените лица на тази дата са присъствали в гр. Шумен. Ако няма такива командировъчни заповеди да отговори изрично, писмено, дали тези лица на тази дата са били в гр. Шумен. Следващото ми искане е да се задължи НЗОК София да представи Заповед № РД-25-454/24.08.2017г. на управителя на НЗОК, тъй като всяка проверка се назначава с такава заповед и въз основа на нея регионалния директор на РЗОК назначава проверката, но в тази заповед трябва да има и период на проверката. Не става ясно от приложените доказателства, които ние имаме, за какъв период е била назначена тази проверка. Това ще стане ясно от самата заповед, която искам да бъде изискана от съда. Нямам други доказателствени искания.

 

Адв.С.: Намирам доказателствените искания за неотносими към правния спор, но оставям на преценката на съда. Моля да допуснете до разпит в следващо съдебно заседание един свидетел, при режим на водене, един от двамата контрольори в РЗОК, които са участвали в проверката – или д-р И. Н. Б., или Д. П. К.. И двамата са служители в РЗОК Шумен и искаме да се свидетелства досежно дата и място на съставяне на протокола и самата технология на съставянето му.

 

 Адв. П.: Не се противопоставям да бъде допуснат, ще го разпитаме и той също ще каже кой е присъствал и кой не е. 

 

Съдът, като съобрази депозираните от страните доказателствени искания, намира същите за допустими и относими към настоящия спор.

 

Мотивиран от горното  

 

О П Р Е Д Е Л И 

 

 На основание чл.171, ал. 2 от АПК служебно да се изискат от НЗОК гр. София, както следва:

 

-                Заверено копие на Заповед № РД-25-454/24.08.2017г. на управителя на НЗОК.

 

-                Командировъчните заповеди на членовете на комисията –

 

д-р А. Н. Б. - гл. експерт в дирекция БМП; д-р Ц. Т. Ц. - гл. експерт в дирекция БМП и П. А. Д. - гл. експерт в дирекция БМП за датата 07.09.2017г. Ако няма такива командировъчни заповеди да се отговори изрично, писмено, дали тези лица на тази дата са били в гр. Шумен.

 

УКАЗВА на НЗОК гр. София, че същите следва да бъдат представени в  5-дневен срок от служебното им изискване със съпроводително писмо до Административен съд Шумен.

 

ДОПУСКА до разпит, при режим на довеждане, в следващо съдебно заседание, един свидетел на ответната страна за посочените по-горе в протокола обстоятелства, във връзка с технологията на съставяне, както и мястото на съставяне на протокола за неоснователно получени суми.

 

Съдът дава възможност на страните до датата на следващо съдебно заседание да представят допълнителни доказателства.

 

Счете делото за неизяснено от фактическа страна, поради което ОТЛАГА и насрочва същото за 12.04.2018 от 9:30ч., за която дата страните уведомени чрез процесуалните си представители, присъстващи в настоящото съдебно заседание.

 

Заседанието приключи в 11:15 часа.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание. 

 

                                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

 

                                                                                                             Секретар: