П Р О Т О К О Л

 

град Шумен, 09.03.2018 година

 

Шуменският административен съд в публично съдебно заседание

 

на девети март две хиляди и осемнадесета година в състав:  

 

                                       Административен съдия: Маргарита Стергиовска

 

при участието на секретар: Ив.В.

 

Сложи за разглеждане докладваното от адм. съдия М. Стергиовска

 

Административно дело № 367 по описа за 2017 година

 

         На именното повикване в 10:30 часа се явиха:

 

Оспорващият, Т.Й.Т.,*** -  редовно призован,  явява се лично и с Адв. Д., редовно упълномощен.

 

Ответната страна, Изпълнителен директор на ДФ „Земеделие“, гр. София - редовно призована, не се явява и не изпраща представител. 

 

Адв. Д. - Да се даде ход на делото. 

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки досежно хода на делото, поради което

 

  О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО 

 

Съдът докладва постъпили писмени доказателства от ответната страна, приложени към молба рег.№ДА-01-525/01.03.2018г., както и писмо от директора на РИОСВ – Шумен с рег.№ДА-01-550/06.03.2018г.  

 

Адв. Д. – Моля представените доказателства да се приемат. 

 

Съдът намира така представените писмени доказателства за допустими и относими към спора, поради което ще следва да бъдат приобщени към доказателствата по делото.

 

Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ПРИЕМА И ПРИОБЩАВА към писмените доказателства по делото приложените към молба на ответната страна рег.№ДА-01-525/01.03.2018г. по описа на ШАдмС Заповед №РД-09-213/27.03.2015г.; Заповед №РД-09-316/ 26.05.2015г. и Заповед №РД-09-756/04.10.2016г. на министъра на земеделието, храните и горите, както и писмо от директора на РИОСВ- гр.Шумен рег.№ДА-01-550/06.03.2018г. по описа на ШАдмС.   

 

Съдът констатира, че в предходно съдебно заседание процесуалният представител на оспорващия е представил разпечатка, озаглавена „Статус проекти – договаряне“ (лист 39 от делото), която е приобщена към доказателствата по делото, като във връзка  с представеното доказателство се твърди, че при първоначалното разглеждане на проекта бенефициентът е бил оценен с 39 точки, в което число 9 точки поради претендирано  съответствие с критерия за подбор, посочен в т.6.3 „Проекти с инвестиции и дейности, които се изпълняват на територията на места по Натура 2000“ от Приложение №7 към чл.30, ал.5 от Наредба №9/21.03.2015г.  В тази насока се твърди, че при едни и същи условия и обстоятелства, които не са променени, при повторното разглеждане и оценяване на проекта, при същите доказателства и непроменени обстоятелства, кандидатът е получил 0 брой точки. При това положение и с оглед преценка за спазване  принципа за съразмерност, регламентиран в чл. 6, ал. 1 и следващите от АПК ще следва да бъде изискана информация от ответната страна относно:  1. С какъв брой точки и по какви показатели е бил оценен проекта на  оспорващия при първоначалното му разглеждане. 2. Налице ли са различни доказателства или промяна на обстоятелствата по отношение оценяването  по т.6.3 „Проекти с инвестиции и дейности, които се изпълняват на територията на места по Натура 2000“ от Приложение №7 към чл.30, ал.5 от Наредба №9/21.03.2015г. 

 

Ответната страна следва изрично да заяви дали по отношение на този  критерий е налице  различно  оценяване при първоначалното разглеждане на проекта и при последващото такова. По възможност към справката следва да бъдат представени съответните писмени доказателства във връзка с извършеното първоначално и последващо оценяване.

 

В справката следва да бъдат посочени отделните показатели и съответния брой точки  при първоначалното оценяване на проекта и при повторното му разглеждане.

 

Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

Да се изиска от ответната страна писмена справка, съдържаща  обстоятелствата протоколирани по-горе в мотивационната част на настоящото определение.

 

Съдът счете делото за неизяснено от фактическа страна, поради което  

 

          О П Р Е Д Е Л И:

 

Отлага делото и го насрочва за 30.03.2018 г. от 10.00 часа, за която дата страните да се считат уведомени при условията на чл.137, ал. 7 от АПК.

 

Да се изпрати писмо до ответната страна, като й се укаже,че исканата информация, ведно с доказателства, следва да бъде  представена   по делото най–късно до датата на следващото съдебно заседание – 30.03.2018г.

 

Дава възможност на страните до датата на съдебното заседание да представят писмени доказателства по делото.  

 

Заседанието приключи в 10:38 часа.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание. 

 

                                                                           Административен съдия: 

 

                                                                                                                Секретар: