П Р О Т О К О Л

 

град Шумен, 09.03.2018 година

 

Шуменският административен съд в публично съдебно заседание

 

на девети март две хиляди и осемнадесета година в състав:  

 

                                         Административен съдия: Маргарита Стергиовска

 

при участието на секретар: Ив.Велчева

 

Сложи за разглеждане докладваното от адм. съдия М. Стергиовска

 

Административно дело № 68 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 10:00 часа се явиха:

 

Жалбоподателят, Експериментална база – Държавно предприятие към Институт по земеделие гр. Шумен - редовно призован, за него се явяват адв.Л. В. и адв.Св.Б.от ШАК, редовно упълномощени.

 

Ответната страна, Изпълнителен директор на ДФ „Земеделие“, гр. София - редовно призована, не се явява и не изпраща представител. 

 

Адв. В. - Да се даде ход на делото.

 

Адв. Б.  – Да се даде ход на делото.  

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки досежно хода на делото, поради което

 

  О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО 

 

Съдът докладва депозирана от Експериментална база – Държавно предприятие към Институт по земеделие – Шумен, със седалище и адрес на управление с.Царев брод, общ.Шумен, представлявано от Директора доц.д-р К. С. чрез адв. В. срещу Решение № 01-2600 /7761/07.02.2018г. за налагане на финансова корекция по Договор № 27/121/04144 за предоставяне на финансова помощ по мярка 121 от ПРСР /2007-2013г./ на Изпълнителен директор на ДФ „Земеделие“ гр. София.

 

В жалбата се изразява несъгласие с така издадения административен акт, като оспорващият счита, че не са допуснати твърдените нарушения, заради които е наложена финансова санкция в размер на 38 699.82лв. В тази връзка са изложени подробни съображения, като оспорващият се позовава и на изтекла погасителна давност, което твърди, че е пречка за предприемане на действия по събиране на горепосочената сума. Изложени са аргументи и досежно незаконосъобразността на акта, поради допуснати  процесуални нарушения и нарушения на материалния закон. Отправено е искане за отмяна на постановеното решение като незаконосъобразно.  Оспорващият претендира сторените по делото разноски, като в днешно съдебно заседание ведно с адвокатско пълномощно представя преводно нареждане за заплатено адвокатско възнаграждение и списък на разноските по делото.

 

В жалбата е  направено доказателствено искане за изискване на пълната преписка от ответната страна. 

 

Съдът докладва депозирана молба рег.№ДА-01-503/27.02.2018г. по описа на ШАдмС от процесуалния представител на оспорващия  - адв. В., с която са направени доказателствени искания за представяне на писмени доказателства, описани подробно в молбата.

 

 Съдът докладва постъпило по факс писмо рег.№ДА-01-542/06.03.2018г. по описа на ШАдмС, в което процесуален представител на ответника заявява, че до датата на съдебното заседание са в невъзможност да представят административната преписка. 

 

         Съдът констатира, че на дата 09.03.2018г. в 09:50ч. с рег.№ДА-01-580  по делото са представени писмени доказателства от ответната страна описани в придружително писмо от т.1 до т. 25.  

 

Адв. В. – Поддържаме жалбата както е предявена, с всички оплаквания в нея. По отношение на доказателствата, моля да се приемат представените от нас доказателства. С молбата сме представили едно писмо, от което се вижда, че цялата процедура е съгласувана преди сключване на договора. Моля да ни предоставите срок да се запознаем с представените  от ответната страна писмени доказателства и евентуално да направим нови доказателствени искания, с оглед допълване на административната преписка. Към настоящият момент не можем да вземем становище по отношение на днес представените от ответника доказателства.  

 

Съдът намира представените писмени доказателства с жалбата, както и представеното  писмо към молба рег.№ДА-01-503/27.07.2018г.  от процесуалния представител на оспорващия и представените в днешно съдебно заседание адвокатско пълномощно, списък на разноски и преводно нареждане за  допустими и относими към спора, поради което ще следва да бъдат приобщени към доказателствения материал по делото.

 

С оглед депозирането на писмени доказателства от ответната страна 10 минути преди часа, за който е насрочено съдебното заседание по делото, съдът намира, че следва да бъде предоставена  възможност на процесуалните представители на оспорващия да се запознаят с представените доказателства, и предвид обема на същите, като след това в писмен вид вземат становище по приемането им, както и следва да заявят изрично дали поддържат изцяло молбата с доказателствени искания, депозирана на 27.02.2018г. с рег.№ДА-01-503 или ще посочат нови доказателства, които евентуално липсват по така представената административна преписка.  

 

Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ПРИЕМА И ПРИОБЩАВА към писмените доказателства по делото приложеното към жалбата Решение за налагане на финансова корекция № 01-2600/7761 от 07.02.2018г.;

 

-         Представеното с молба рег.№ДА-01-503/27.02.2018г. Уведомително писмо от ДФ „Земеделие“ изх.№ 01-3300/57 от 23.01.2012г.

 

-         Представените днешно съдебно заседание от процесуалните представители на оспорвания адвокатско пълномощно, преводно нареждане за кредитен превод от 07.03.2018г. и списък на разноски.

 

Прилага към делото молба от процесуалния представител на ответника, изпратена по факс рег.№ДА-01-542/06.03.2018г. 

 

Предоставя възможност на процесуалните представители на оспорващия  5- дневен срок за запознаване с представените писмени доказателства от ответната страна, приложени към писмо изх.№ 01-2600/7761-6 от 08.03.2018г., като в същия срок следва да вземат в писмен вид становище по пълнотата на представените доказателства.

 

 В тази връзка следва изрично да заявят в писмен вид дали поддържат  молба рег.№ДА-01-503/27.02.2018г. по описа на ШАдмС или желаят приобщаване на други доказателства, които съответно следва да бъдат подробно описани в депозирана  молба до съда, с оглед изпращане екземпляр от същата на ответната страна и изискване на липсващите документи. 

 

Съдът на основание чл.171, ал.4, във връзка с чл.170 от АПК

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

УКАЗВА на страните, че следва да сочат доказателства досежно фактите, от които черпят права.

 

Указва на оспорващия, че е в негова тежест да ангажира доказателства в подкрепа на твърденията в жалбата си.

 

УКАЗВА на ответната страна, че в нейна тежест е да докаже наличието на фактическите основания, послужили за издаване на процесния административен акт. 

 

Съдът счете делото за неизяснено от фактическа страна, поради което

 

          О П Р Е Д Е Л И:

 

           Отлага делото и го насрочва за 30.03.2017 г. от 09.30 часа, за която дата страните да се считат уведомени при условията на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

         Указва на процесуалните представители на оспорващия, че в посочения в настоящото определение срок следва да депозират писмена молба, с екземпляр за ответната страна, като посочат кои доказателства желаят да бъдат събрани допълнително. 

 

Дава възможност на страните до датата на следващото съдебно заседание да представят допълнително писмени доказателства по делото. 

 

Заседанието приключи в 10:15 часа.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание. 

 

                                                                Административен съдия: 

 

                                                                                                      Секретар: