П Р О Т О К О Л

 

град Шумен, 06.03.2018 година 

 

           Шуменският административен съд в публично съдебно заседание

 

на шести март две хиляди и осемнадесета година в състав:  

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: РОСИЦА ЦВЕТКОВА

 

                                                                                           

 

при участието на секретар: Вилиана Русева

 

Сложи за разглеждане докладваното от адм.съдия  Росица Цветкова

 

Административно дело № 315 по описа за  2017 година.

 

        

 

На именното повикване в 11.00 часа се явиха:

 

Оспорващата, А.М.А.,***, редовно призована, се явява лично и с адв. Т. И. от ШАК, редовно упълномощен.

 

Оспорващият, А.П.А.,***, редовно призован, се явява лично и с адв. Т. И. от ШАК, редовно упълномощен.

 

Ответникът, Кмет на Община- Шумен, редовно призован, за него се явява ст. юрисконсулт К., редовно упълномощен.

 

Вещото лице С.Г.М., редовно призовано, се явява лично.  

 

Адв. И. - Да се даде ход на делото.

 

Ст. юрисконсулт К. - Да се даде ход на делото. 

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

            ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО 

 

Съдът констатира, с оглед дадени указания в предходно съдебно заседание, че жалбоподателите са представили издадените им строителни книжа, касателно процесният обект. 

 

Ст. юрисконсулт К.– Не възразявам да бъдат приети писмените доказателства. 

 

Съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото представените от жалбоподателите с молба рег. № ДА-01-240 от 23.01.2018 г. по описа на ШАдмС в настоящото производство документи, касателно строителството на процесния обект, а именно: документ, удостоверяващ заплащането на депозит за вещо лице от 23.01.2018 г., Разрешение за строеж № 100 от 20.05.1998 г., Протокол за определяне на строителна линия и ниво на строеж № 45 от 25.05.1998 г., Удостоверение № 26 от 20.03.2013 г. за регистриране въвеждане в експлоатация на строеж: гараж, Разрешение за строеж № 231 от 16.11.2016 г., Удостоверение № 42 от 05.05.2017 г. за регистриране въвеждане в експлоатация на строеж: преустройство на съществуващ гараж в разширение на магазин за промишлени стоки, Разрешение за строеж № 338 от 13.10.2004 г., инвестиционен проект: „Ремонт и преустройство на жилищна сграда и стопанска постройка“, обяснителна записка август 2004 г.,  Разрешение за строеж № 173 от 28.05.1999 г., Удостоверение с № 94-А-458 от 25.09.2006 г., Разрешение за строеж № 182 от 05.08.2013 г., Удостоверение № 25/20.03.2013 г. за регистриране въвеждане в експлоатация на строеж: жилищна сграда с магазин и офис, Акт за узаконяване № 2/28.11.2012 г., Скица № 2075 от 24.09.1998 г., окомерна скица, скица на обект: жилищна сграда с магазин за градинска техника и офис в УПИ ХI – 1222 кв. 91“в“ Шумен, скица-разпределение на изба от 08.03.2013 г., скица на обект: гараж-разпределение и основи от 08.03.2013 г., скица на поземлен имот № 12726/29.09.2012 г., скица № 169 от 13.01.1998 г., ген.план-обект: жилищна сграда II етап- Мансарден етаж – кв. 91в.   

 

Съдът пристъпва към снемане самоличността на вещото лице.

 

С.Г.М. - 60 г., български гражданин, с висше образование, женен, неосъждан, без родство и служебна ангажираност със страните.      

 

Съдът напомня на вещото лице наказателната отговорност за даване на неверни или заинтересовани показания по чл.291 от НК.

 

         Вещото лице обеща да даде вярно и безпристрастно заключение.  

 

Адв. И. - Считам, че експертното заключение е обосновано и задълбочено. Нямам въпроси, моля да бъде прието така, както е изготвено. 

 

Ст. юрисконсулт К. – Къде е носещата конструкция, върху какво лежи козерката, плочата?

 

Вещото лице М. – Няма самостоятелна носеща конструкция. Това е козерка към сграда с идентификатор 83510.660.59.4, която представлява гараж, който е преустроен в разширение на магазин на лист 54 от делото е разрешението.

 

Ст. юрисконсулт К.– Оградата между двата имота не се явява като конструктивен елемент, който да крепи козирката и въобще ако я няма, може ли тази козирка да съществува?

 

Вещото лице М. – Предполагам, че е подпряна на сградите, на оградата, само че няма вътрешни основи, няма колони. От приложения снимков материал се вижда, че няма в ъглите колони. Представлява проход, който се използва като топла връзка между старата сграда и бившият гараж, който е преустроен в разширение на магазин. 

 

Ст. юрисконсулт К.– Нямам повече въпроси. Доколкото експертизата засяга преди всичко конструктивното становище, считам че е правилно изготвена и моля да я приемете.    

 

Съдът намира, че така представеното заключение по назначената повторна съдебно-техническа експертиза е компетентно дадено, поради което следва да бъде прието.

 

Водим от горното, съдът 

 

                                         О  П  Р  Е  Д  Е Л  И:

 

Приема, като компетентно дадено, заключението по назначената повторна съдебно-техническа експертиза. Същото да се счита неразделна част от протокола, ведно с приложените декларации към него.

 

На вещото лице да се изплати възнаграждение в размер на 300.00 лв. 

 

Съдът на основание чл. 171, ал. 4 от АПК 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Указва на оспорващите, че следва да сочат доказателства за твърдяните от тях факти, от които черпят права.

 

Указва на ответната страна, че следва да сочи доказателства за наличие на фактическите основания към момента на издаване на оспорения административен акт в настоящото производство, включително по спазване на процедурата.  

 

Съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПО СЪЩЕСТВО 

 

Адв. И. - Нямам доказателствени искания, няма да сочим други доказателства.

 

Ст. юрисконсулт К. - Нямам доказателствени искания, няма да сочим други доказателства.  

 

Адв. И.– Считам, че издадената от страна на Кмета на община Шумен Заповед № РД-25-1929/25.09.2017 г. е незаконосъобразно по обстоятелства подробно изложени в писмена защита, която с цел процесуална икономия  представям и моля да приемете. Представям и списък на разноските, като моля при евентуално уважаване на жалбата да присъдите сторените от страна на доверителите ми разноски. Считам, че в случая бе надлежно доказано, че процесният обект няма характеристиките на самостоятелен строеж. Същата е издатина към законно построена сграда, разрешена и въведена в експлоатация по съответния ред. Респективно, в случая изначално не са били налице материално правните предпоставки за констатиране на обекта като незаконен. Така издадената заповед на кмета на общината се явява незаконосъобразна, поради което Ви моля да постановите решение в този смисъл.  

 

Ст. юрисконсулт К. - Считам жалбата на оспорващите  за неоснователна. Издадената Заповед № РД-25-1929/25.09.2017 г. е издадена при спазване на процесуалните правила. С предходен констативен акт е установено, че между гаража и стара постройка навътре в двора е изградено още едно съоръжение, което ляга върху оградата, граничеща  със съседния имот. За този строеж, видно от приложените към делото доказателства няма действащ работен устройствен план, не е предвид в такива планове, поради което и на това основание е издадена оспорваната заповед. Щом един обект, строеж за него няма  работен устройствен план, той е незаконен. В този смисъл, считам че оспорената заповед е правилна и моля да постановите решение, с което да оставите в сила оспорената заповед. 

 

Съдът прилага писмена защита представена от процесуалния представител на оспорващите и списък на разноските.

 

Съдът обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Заседанието приключи в 11.14  часа.

 

          Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

 

                                                                    

 

                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

                                                       Секретар: