П Р О Т О К О Л

 

                                      град Шумен, 06.03.2018 година

 

           Шуменският административен съд в публично съдебно заседание

 

на шести март две хиляди и осемнадесета година в състав:  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РОСИЦА ЦВЕТКОВА

 

                                                         ЧЛЕНОВЕ: 1. КРЕМЕНА БОРИСОВА

 

                                                                               2. ТАТЯНА ДИМИТРОВА 

 

при участието на секретар: Вилиана Русева

 

Прокурор: Я. Николова при ШОП

 

Сложи за разглеждане докладваното от адм.съдия Татяна Димитрова 

 

КАНД 47 по описа за 2018  година. 

 

          На именното повикване  в  09.30 часа се явиха:

 

Касаторът, ЗП „И. Ю. Ю.“ с. Войвода, общ. Нови пазар, редовно призован, не се явява. За него се явява адв. Сн. Т. от ШАК, редовно упълномощена.

 

 Ответната страна, Дирекция „Инспекция на труда“ гр. Шумен, редовно призована, не се явява и не изпраща представител.

 

За Шуменска окръжна прокуратура, редовно призована, се явява прокурор Я. Н. 

 

Адв. Т.– Да се даде ход на делото.

 

Прокурор - Да се даде ход на делото.    

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО 

 

 Съдът докладва касационната жалба депозирана от ЗП „И. Ю. Ю.“ с. Войвода, общ. Нови пазар, чрез процесуалния си представител адв. Сн. Т. от ШАК срещу Решение № 131/19.12.2017 г., постановено по ВАНД № 418/2017 г. по описа на Районен съд гр. Нови пазар. 

 

Адв. Т.– Поддържам жалбата.

 

Прокурор - Считам депозираната жалба за процесуално допустима.  

 

Съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И: 

 

Приема, като доказателства по делото приложените писмени такива по ВАНД № 418/2017 г. по описа на Районен съд гр. Нови пазар.  

 

Прилага писмена молба с рег. № ДА-01-511 от 28.02.2018 г. по описа на ШАдмС от Директора на Дирекция „Инспекция по труда“ гр. Шумен. 

 

Адв. Т.– Нямам доказателствени искания. Нови доказателства няма да соча.

 

Прокурор - Нямам доказателствени искания. Нови доказателства няма да соча. 

 

Съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което  

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПО СЪЩЕСТВО 

 

Адв. Т.– Поддържам касационната жалба срещу НП № 27-000147/20.07.2017 г. и съответно решението, с което Новопазарския районен съд го е потвърдило, като правилно и законосъобразно. Съдът неправилно е обсъдил събраните доказателства. Видно от приложените доказателства по административната преписка, а именно Протокол ПР№ 1722420 за извършена проверка на 16.06.2017 г., че в землището, което е стопанисвано от моя доверител, който е регистриран като земеделски производител, съответно са били регистрирани в „Инспекция по труда“, съобразно изискванията на чл. 114а, ал. 3 от КТ 50 бр. еднодневни договори, като в същото време в НП се сочи, че на процесната дата, съответно моят доверител не е уредил като трудови отношения, отношенията по предоставяне на работна сила да извършват краткотрайна, сезонна, селскостопанска работа в черешовата градина, стопанисвана от него. В случая сме в един прецедент, материално правната норма, която е наложена и се вменява, съответно че моят доверител е извършил нарушение е съответно по чл. 62, ал. 1 от КТ, във вр. с чл. 1, ал. 2 от КТ. В същото време обаче има специална разпоредба на чл. 114а от КТ, относно краткотрайната селскостопанска работа, съответно с какви договори следва да бъдат уредени отношенията. На първо място считам, че съдът неправилно е обсъдил, а с оглед и указанията дадени, които въвеждат в заблуждение, в смисъл с твърденията, които са изложени в НП те са неверни, тъй като има регистрирани договори по чл. 114а от КТ, конкретно и за този служител.  Това не се спори от доказателствата по делото. На следващо място, вменяваме че не са уредени като трудови правоотношенията, съответно с трудов договор  в писмена форма, такъв договор е налице. Съответно административнонаказващият орган е въвел в заблуждение моя доверител на практика какво нарушение е извършено: това, че няма по чл. 114а от КТ еднодневен трудов договор или съответно, че няма писмен договор по чл. 62, ал. 1 от КТ. Това не е изяснено във въззивното производство, с оглед на което съдът неправилно е потвърдил НП, с което е наложил на моя доверител административно наказание „глоба“ в размер от 2 500 лв. На следващо място, ако не приемете доводите ни за това, моля да постановите решение, като съответно приемете, че административнонаказващият орган не е извършил индивидуализация на всички обстоятелства, с оглед прецизиране размера на наложеното наказание. Моля, да измените обжалваното НП, като намалите размера на наложената глоба от 2 500 лв. на 1 500 лв., защото считам че това наказание би изиграло превантивна роля. С оглед становището ни за неправилно прилагане на материалния закон, считам че е много интересно  едно решение, което посочих по отношение на другото касационно дело, а именно: Решение № 222 от 23.06.2017г., постановено по КАНД № 156/2017 г. на Административен съд гр. С. З. Моля, за решение, с което да отмените атакуваното от нас решение или да го измените, като наложите наказание към минимума, защото за един земеделски стопанин, предвид и лошата стопанска 2017 г., считам че това наказание е репресиращо, а не превантивно.

 

Прокурор – Считам решението на Новопазарския районен съд за правилно и законосъобразно и, моля да го потвърдите. 

 

Съдът обяви, че ще се произнесе с решение в инструктивния срок, след съвещание. 

 

Заседанието приключи в  09.35 часа.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание. 

 

                                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

 

                                                                                                Секретар: