П Р О Т О К О Л

 

                                      град Шумен, 06.03.2018 година 

 

           Шуменският административен съд в публично съдебно заседание

 

на шести март две хиляди и осемнадесета година в състав:  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РОСИЦА ЦВЕТКОВА

 

                                                                ЧЛЕНОВЕ: 1. КРЕМЕНА БОРИСОВА

 

                                                                                       2. ТАТЯНА ДИМИТРОВА

 

при участието на секретар: Вилиана Русева

 

Прокурор: Я. Николова при ШОП

 

Сложи за разглеждане докладваното от  адм. съдия Кремена Борисова  

 

КАНД 29 по описа за 2018 година.

 

          На именното повикване  в  09.05 часа се явиха:

 

Касаторът, М.М.Е. гр. В. Преслав, редовно призован, се явява лично и с адв. В. К. от ШАК, редовно упълномощен.

 

Ответната страна, Изпълнителна агенция по горите чрез РД по горите гр. Шумен, редовно призована, не се явява. За нея се явява ст. юрисконсулт П. Д., редовно упълномощена.

 

За Шуменска окръжна прокуратура, редовно призована, се явява прокурор Я. Н.

 

Адв. К. - Да се даде ход на делото.

 

Ст. юрисконсулт Д. – Да се даде ход на делото.

 

Прокурор –Да се даде ход на делото. 

 

Съдът счита, че не са налице процесуални пречки досежно хода на делото, поради което 

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

Съдът докладва касационната жалба депозирана от касатора М.М.Е. гр. В. Преслав, чрез пълномощника си адв. В. К. от ШАК касационна жалба срещу Решение № 128/28.12.2017 г. на Районен съд гр. В. П., постановено по ВАНД № 219/2017 г. по описа на същия съд. 

 

Адв. К.- Поддържам жалбата.

 

Ст. юрисконсулт Д.– Оспорвам жалбата.

 

Прокурор - Считам жалбата за неоснователна. 

 

Съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И: 

 

Приема, като доказателства по делото приложените писмени такива по ВАНД № 219/2017 г. по описа на Районен съд гр. В. П.  

 

Адв. К. – Нямам други доказателствени искания.

 

Ст. юрисконсулт Д. – Нямам доказателствени искания.

 

Прокурор - Нямам доказателствени искания. 

 

С оглед изявлението на страните по изчерпване на доказателствените искания, съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ

 

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО 

 

Адв. К. – Поддържам депозираната жалба. На подзащитния ми, на административно наказания Е. е наложено наказание по  чл. 266 от Закона за горите. Тази норма е санкционна, но нарушението за което е наложена санкция е по чл. 148, ал. 12 от Закона за горите и чл. 14б от Наредба № 1 на Министерство на земеделието и горите. По делото са представени доказателства, а и от първоинстанционния съд е прието, че подзащитния ми е предоставил притежавания от него товарен автомобил с договор за наем от 03.01.2016 г. на фирма ЕТ „А.-65-А. Ш.“. В решението си съдът е посочил, че през месец септември, когато е нарушението търговецът е извършил дейност в отдел 171, подотдел „в“ в ДГС „Преслав“, ползвайки превозното средство на административно наказания. ЕТ е оборудвал въпросното МПС с изискуемото GPS устройство, за което е депозирал и удостоверение в РД по горите. В последствие при поискване от РДГ, отправено към ЕТ, а не към административно наказания се установило, че на посочената дата в НП GPS устройството не е функционирало. От друга страна обаче по делото липсват доказателства РДГ да е изискала справки за GPS устройството и разпечатки от дейността за маршрутите на GPS устройството от административно наказания М.Е.. И това е така, тъй като той не е субект, не е адресата на въпросното задължение, защото в чл.14б, ал. 3 от Наредба № 1 е посочено собственикът, съответно ползвателят на товарното превозно средство е длъжен да осигури неговото непрекъснато функциониране. Очевидно е, че законодателят е направил диференциация между собственика и ползвателя, тъй като едно лице може да е собственик, но да не е ползвател, както е в случая или обратното. Освен това съгласно чл. 230, ал. 1 от Закона за горите, физически лица или ЕТ, извършващи действия по този закон следва да бъдат регистрирани в публични регистри към ИА по горите, т.е. това е дейност, която административно наказания не би могъл да извършва. Тази дейност е извършвана и се извършва от името на ЕТ, на когото той е предоставил товарния си автомобил, който именно е и регистриран в ИА по горите и притежава съответното удостоверение за това. И ако в случая е налице нарушение, то е нарушение на ЕТ и нарушението е по чл. 266, ал. 2, тъй като именно той е превозвал и придобивал дървесина, за което е наложена и тази санкция за неработещо GPS устройство. Административно наказания, не само че не е имал достъп до това GPS устройство за проверка, за контрол, но видно от показанията на разпитаните свидетели в първоинстанционния съд Д. и Н., е че това устройство не е имало както звуков, така и светлинен сигнал. При спиране и проверка служителите на РДГ са заявили, че не могат да констатират и да установят дали устройството работи или не.  Още по-малко това е могъл да направи административно наказания Е., тъй като освен че не е имало видими признаци за това, че устройството е преустановило работа, той не е имал и парола. Но такава парола за достъп не е имал и самият ЕТ. Тя му е предоставена, след като е  установено, че това GPS устройство не е работило, когато той е поискал разпечатка от фирмата монтирала GPS устройството. Едва на 21.09., много след като е съставен актът от фирмата монтирала GPS устройството е изпратена парола за достъп до ЕТ, но не и до административно наказания. Но пак казвам това е след констатиране на неработещото GPS устройство. По аналогия едно лице може да предостави притежавания от него автомобил, примерно на таксиметрова фирма или някаква друга и нима при нарушения на фирмата, извършваща съответната дейност, собственикът би следвало да носи наказателна отговорност и административнонаказателна отговорност. На следващо място, считам че липсва и субективния елемент от състава на административното нарушение.  В решението на съда е маркирано само, че деянието е извършено по непредпазливост, но коя от формите на непредпазливост, дали самонадеяност или небрежност. Очевидно е, че за умисъл в случая не може да става въпрос, тъй като такава би била на лице ако административно наказания премахне GPS устройството и по някакъв начин преустанови неговото действие, но доказателства в тази насока не са събрани. Очевидно е, че не може да става дума и за самонадеяност. По отношение на предпазливостта, за да е налице небрежност, деецът следва да не е предвиждал настъпването на обществено опасните последици, но  да е бил длъжен и да е могъл да ги предвиди. Тук положителният момент при небрежността е, че деецът едновременно е бил длъжен и е могъл да предвиди тези обстоятелства на опасни последици. Няма такова задължение по отношение на административно наказания, тъй като както споменах не е адресат на задължението да оборудва този товарен автомобил с GPS устройство. И за да е налице тази форма на вина, законодателят изисква едновременно, както наличие на правно задължение, така и на реална възможност той да осъществи тази мисловна дейност, т.е. да предвиди настъпването  на тези обществено опасни последици, но това не е могло да се случи по посочените от мен причини, както липсата на видими белези: звуков и светлинен сигнал, така и на възможност за достъп до GPS устройството, посредством парола, която е изпратена много по-късно. В случая са налице и процесуални нарушения, тъй като административнонаказващият орган, а и първоинстанционния съд не са се произнесли, както по направените от него възражения, така и по    наличието на предпоставките на чл. 28 от ЗАНН. Считам, те са налице дори и да се приеме, че е извършено нарушение, защото административнонаказателната отговорност е лично и тук следва да бъдат съобразени: битът, естеството на извършеното нарушение, ако то е такова, причините и условията, поради които е извършено нарушението, данните за административно наказания за личността, системен нарушител ли е той или не е. Очевидно е, че спрямо административно наказания Е., други административни нарушения не са констатирани. Видно е, че превозвания дървен материал е съответствал напълно, както по вид, по количество и по дати на превозните билети. Нарушения във връзка с превозвания дървен материал няма. И ако има нарушение, във връзка с това, че GPS устройството не е работило, то е независимо от него, нито е с негово знание, нито е по негова воля, нито още по-малко пък умишлена дейност от негова страна, Считам, че дори и да е налице административно нарушение, в случая са приложими предпоставките на чл. 28 от ЗАНН и следва на моя доверител да не му се налага наказание, за което и Ви моля да постановите решение в този смисъл.

 

Ст. юрисконсулт Д. – Считам решението на Великопреславския районен съд за правилно и законосъобразно. Видно от съответните текстове на Закона за горите и Наредба № 1 от 30.01.2012 г. за контрола и опазване на горските територии, товарните превозни средства трябва да бъдат снабдени с изправни и функциониращи устройства за позициониране и проследяване на движението им. Безспорно наличието на функциониращо устройство за позициониране и проследяване на движението на товарните автомобили, се явява предпоставка за законосъобразното транспортиране на дървесина. Не се спори, че устройството за проследяване - GPS устройството не е работило, което е доказано по безспорен начин от приложените доказателства за монтаж и поддръжка. В казуса на санкционираното лице е преписано, в качеството му на собственик и водач на товарен автомобил, именно такова поведение, изпълнителното деяние на което се изразява в управление на превозното средство, без същото да е било снабдено с изправно и функциониращо устройство за позициониране и проследяване на движението му, каквото изискване въвежда разпоредбата на чл. 148, ал. 12 от Закона за горите. В разпоредбата на чл. 266, ал. 1 от Закона за горите е посочен ясно субектът на административното нарушение – всяко физическо лице, което в нарушение на Закона за горите и на подзаконовите актове по прилагането му транспортира дървесина, относимо към настоящия случай. За съставомерността на деятелността от този вид са без правно значение обстоятелството, от чие име се осъществява транспортирането на дървесината, както и наличието на умисъл у извършващия го водач на товарното превозно средство. Последният, като водач на моторно превозно средство, преди започване на всяко отделно управление на автомобила е длъжен да се увери в точното функциониране на всички системи за управление. Неоснователно е направеното възражение, че нито административнонаказващият орган, нито съдът е приложил чл. 28 от ЗАНН. При издаване на НП е коментирането неприлагането на чл. 28 от ЗАНН. В НП административнонаказващият орган при основанията за издаване на същото е посочил чл. 53, ал. 1 от ЗАНН. Това включва преценка на същия дали са налице основанията за прилагане на чл. 28 от ЗАНН. Следва да се отбележи, че законодателят в ЗАНН, не е предвидил изискване да бъде мотивирано и обсъждано в НП неприлагането и отказът на  административнонаказващият орган да приложи чл. 28 от ЗАНН, а само е предвидил възможност, ако няма основание за прилагането му, да издаде НП, което административнонаказващият орган е сторил.  Относно представената справка в днешно съдебно заседание, не става ясно съдържанието на същата разпечатка. Също така  е видно, че има и изтрити файлове, които са 11 на брой и се съдържат в кошчето и е възможно да има и изпратен от фирмата файл, който да е бил изтрит. Представям писмено становище, в което подробно съм изложила доводите си и с оглед на горното, моля да постановите решение, с което да оставите в сила решението на Районен съд гр. В. Преслав.

 

Реплика адв. К. - По отношение  на задълженията на административно наказания той безспорно има задължения, но те са по ЗДвП, а не по Закона за горите.  Като водач на товарно превозно средство, той следва да се убеди в изправността на управляваното МПС-светлини, спирачна система, ходова част и т.н. По отношение на GPS устройството, нещо което нито е знаел къде се намира, нито е имал достъп, не може да се търси и да се иска от него да следи при положение, че обективно е бил лишен от тази възможност да следи за неговата изправност. По отношение на чл. 28 от ЗАНН, в НП е записано, че не може да се приложи чл. 28 от ЗАНН, тъй като не би предоставил възможност за осъществяване на превенция. След като и в НК за тежки престъпления има предвидена възможност за маловажни случаи, очевидно е че в случая, предвид изложените съображения, това подобно становище е най-малкото необосновано и не аргументирано.   

 

Прокурор – Считам решението на първоинстанционния съд за правилно и законосъобразно и като такова, Ви моля да го потвърдите.   

 

Съдът прилага писмено становище от процесуалния представител на ответната страна. 

 

Съдът обяви, че ще се произнесе с решение в инструктивния срок, след съвещание. 

 

Заседанието приключи в  09.10 часа.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание. 

 

                                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

 

                                                                                                        Секретар: