П Р О Т О К О Л

 

град Шумен, 22.02.2018 година

 

Шуменският административен съд в публично съдебно заседание

 

на двадесет и втори февруари две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

                              Административен съдия: Маргарита Стергиовска

 

при участието на секретар: Р. Хаджидимитрова

 

Прокурор:

 

Сложи за разглеждане докладваното от адм. съдия М. Стергиовска

 

Административно дело № 19 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 11:00 часа се явиха:

 

Водим от горното и на основание чл. 159, т. 5 от АПК съдът 

 

  О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО 

 

ОСТАВЯ без разглеждане депозирана жалба от ЕТ “Р.Г.8.“, с ЕИК ******, със седалище и адрес на управление с. Никола Козлево, представляван от собственика и управител Р.Е. Г.против Решение № 2153-27-51/14.12.2017г. на Директора на ТП на НОИ – Шумен.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 19/2018г., по описа на ШАдмС.

 

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС на РБългария, в 7-дневен срок, който за страните тече от днес 

 

 

Заседанието приключи в 11:10 часа.

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание. 

 

                                                             Административен съдия: 

 

                                                                                                            Секретар: