П Р О Т О К О Л

 

град Шумен, 22.02.2018 година

 

Шуменският административен съд в публично съдебно заседание

 

на двадесет и втори февруари две хиляди и осемнадесета година в състав:  

 

                                                               Административен съдия: Маргарита Стергиовска

 

при участието на секретар: Р. Хаджидимитрова

 

Сложи за разглеждане докладваното от адм. съдия М. Стергиовска

 

Административно дело № 367 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 10:00 часа се явиха:

 

Оспорващият, Т.Й.Т.,***, редовно призован,  явява се лично и с Адв. Д., редовно упълномощен.

 

Ответната страна, Изпълнителен директор на ДФ „Земеделие“, гр. София, редовно призована, не се явява и не изпраща представител. 

 

Адв. Д.: Да се даде ход на делото. 

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки досежно хода на делото, поради което

 

  О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО 

 

Съдът докладва депозирана жалба от Т.Й.Т.,***, против Заповед № 03-РД-3934/20.10.2017г., на Изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“, с която е отказано да бъде финансирано Заявление за подпомагане на кандидата ИД № на проекта 27/04/1/0/02429 със стойност на проекта 110 888 лв., без ДДС.

 

В жалбата се изразява несъгласие с така издадения административен акт, като оспорващият счита, че са допуснати съществени процесуални нарушения и същият е в противоречие с материалния закон. Сочи, че са налице предпоставките за оценяване на проекта му с 9 точки по отношение на попадане на заявените площи в защитени територии, съобразно разпоредбите на чл. 30, ал. 1, т. 6, във връзка с ал. 5 и ал. 7 от Наредба № 9 и т. 6.5 от Приложение № 7 към чл. 30, ал. 5.

 

Отправено е искане за отмяна на атакувания административен акт като незаконосъобразен.

 

В жалбата са направени доказателствени искания да бъде изискана пълната административна преписка, както и към настоящото дело да бъде приложено приключилото такова АД № 161/2016г. по описа на ШАдмС. 

 

Адв. Д.: Поддържам жалбата и направените с нея доказателствени искания. 

 

Въпрос на съда към оспорващия и процесуалния му представител: Оспорвате ли обстоятелството, че заявените площи, с които подпомагате, са в размер на 326 дка, така както са отразени в Таблица 4.1., допълнително представена към Ваше писмо вх. № 01-6500/9441/09.10.2015г. Към това писмо е приложена Таблица 4.1, в която е отразено, че заявената площ е 326 дка. 

 

Оспорващият: Толкова беше земята тогава и в ИСАК е толкова. Това сме заявили, като площ, за всякакво субсидиране. 

 

Въпрос на съда: Какви са Вашите твърдения -  колко от тази площ попада в защитена територия? 

 

Оспорващия: Няма спор, с тази земя сме кандидатствали. В момента на подаване на проекта сме имали такова количество земя и с нея сме кандидатствали за субсидии. Аз съм заявил площи 326 дка, от които твърдя, че съгласно приложена Таблица 4.5 площите, които попадат в защитена територия са в общ размер 85,50 дка.

 

Адв. Д.: Представям за сведение на съда извадка от електронното извлечение на статус проекти, от което се вижда, че много отдавна, при последна актуализация към 03.12.2016г. доверителят ми е получил 39 точки и няма никаква промяна оттогава. Същото го има и към предното дело. Това се публикува в интернет и във всеки един момент всеки може да влезе в него. Представям го за сведение да се види, че при предходната класация, още преди предходното дело, оспорващият е получил 39 точки, а сега при липсата на каквато и да е промяна на обстоятелствата, му се отнемат 9 точки. Това е по същото заявление, по абсолютно същия проект.

 

Оспорващият: По предното дело точките отговаряха, бяхме изтървали срока. Сега срокът ни е верен, точките ни вече не отговарят. Просто търсят различни причини, за да не бъде извършена класация.  

 

Адв. Д.: Нямаме други доказателствени искания, няма да сочим други доказателства.

 

Съдът намира представените писмени доказателства с жалбата, както и днес представеното извлечение „Статус проекти“ от процесуалния представител на оспорващия за допустими и относими по спора, поради което същите ще следва да бъдат приобщени към доказателствения материал по делото.

 

Съдът намира за допустими и относими към спора и представените писмени доказателства, приложени към Писмо изх. № 01-6500/6865/28.12.2017г., по описа на ДФ „Земеделие“, поради което същите ще следва да бъдат приобщени към доказателствения материал по делото.

 

Съдът намира за допустимо и относимо към спора направеното доказателствено искането от оспорващия за прилагане към настоящото дело на АД № 161/2016г., по описа на ШАдмС, поради което същото ще следва да бъде уважено.

 

Съдът констатира, че административният орган не е изпълнил задълженията си, дадени с определение в закрито съдебно заседание от 09.01.2018г., независимо, че тези указания са доведени до знанието му на 09.02.2018г.

 

При това положение ще следва да бъде задължен административния орган да представи пълната административна преписка, в т.ч. и заповеди на министъра на земеделието и храните, както следва: Заповед № РД 09-213/27.03.2015г.; Заповед № РД 09-316/26.05.2015г. и Заповед № РД 09-756/04.10.2016г., които са цитирани в оспорения административен акт и са послужили като фактическо основание за издаване на акта.

 

Съдът намира, че следва да бъде изискана справка от Регионална дирекция по околната среда и водите – гр. Шумен, досежно обстоятелството кои от площите, с които кандидатства оспорващия за подпомагане попадат в защитени територии.

 

От справката следва да е видно дали имоти с № 070225, в землището на с. Каспичан, общ. Каспичан, с площ 54,693 дка /от които оспорващият стопанисва по договор за наем 33 дка/, с начин на трайно ползване „Пасище, мера“ и имоти с № 48773-27-3 – със заявена от оспорващия площ в Таблица 4.5 към бизнес плана 37,60 дка и имот № 48773-455-13 със заявена в Таблица 4.5 към бизнес плана от оспорващия площ 11,90 дка  /и двата в землището на с. Могила, общ. Каспичан/, попадат в защитени територии.

 

Водим от горното съдът

 

О П Р Е Д Е Л И: 

 

ПРИЕМА И ПРИОБЩАВА към писмените доказателства по настоящото дело приложената към жалбата Заповед № 03-РД-3934/20.10.2017г. и представеното от оспорващия в днешно съдебно заседание Извлечение от програма ИСАК, озаглавено „Статус  проекти“.

 

ПРИЕМА И ПРИОБЩАВА писмените доказателства, съдържащи се в административната преписка и приложени към Писмо изх. № 01-6500/6865/28.12.2017г., по описа на ДФ „Земеделие“, ведно с приложените писмени доказателства, а именно:

 

-         Жалба  вх. № 01-6500/6865/03.11.2017г.

 

-         Заявление за подпомагане подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“  с Уникален регистрационен номер /УРН/ 524644.

 

-         Таблица за инвестиции.

 

-         Справка-декларация за приходите от продажби от земеделска дейност, производство на преработена земеделска продукция и услуги, директно свързани със земеделска дейност за предходна фин. година или последен приключен междинен период в годината на кандидатстване от Т. Й. Т. за периода от 01.01.2014г. до 31.12.2014г.

 

-         Декларация за изчисление на минималния стандартен производствен обем на стопанството към датата на подаване на заявл. за подпомагане от Т. Й. Т. от 02.06.2015г.

 

-         Декларация от Т.Й.Т. от 02.06.2015г.

 

-         Информация по чл. 19 и 20 от ЗЗЛД.

 

-         Декларация за нередности от Т.Й.Т. от 02.06.2015г.

 

-         Декларация относно обст. по чл. 106, §1, чл. 107 и чл. 109, §2, буква „а“ от Регламент № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25.10.2012г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и аз отмяна на Регламент № 1605/2002 *** Съвета от 02.06.2015г.

 

-         Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия от 02.06.2015г.

 

-         Номер на банкова сметка на Т.Й.Т. .

 

-         Бизнес план по подмярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства на зем. производител Т.Й.Т..

 

-         Справка за дейността на Т.Й.Т. за стопанската 2014-2015г.

 

-         Регистр. карта на земеделския производител на Т.Й.Т..

 

-         Анкетна карта за регистрация на земеделски производител Т.Й.Т..

 

-         Анкетен формуляр № 13 от 27.05.2015г. на Т.Й.Т. вх. № 225/27.05.2015г.

 

-         Таблица 2 Растениевъдство за текуща стоп. година.

 

-         Таблица 3 Животни.

 

-         Таблица 4 Ушни марки на животните.

 

-         Анкетен формуляр № 14 вх. № 225/27.05.2015г.

 

-         Таблица 2 Растениевъдство за текуща стоп. година 2015/2015.

 

-         Таблица 3 Животни.

 

-         Таблица 4 Ушни марки на животните.

 

-         Приложение № 3 – Декларация за извършване на дейности с първични фуражи.

 

-         Справка за животни в обект по категории № 338443 за дата 14.05.2015г.

 

-         Удостоверение за регистрация на животновъден обект №935/15.05.2013г.

 

-         Протокол за извършен профилактичен преглед на пчелин с рег. № 92290070.

 

-         Ветеринарномедицински дневник на пчелина.

 

-         ОПР на ЗП Т.Й.Т. за 01.01.2015г. до 30.04.2015г.

 

-         Инвентарна книга към 02.06.2015г. ЗП Т.Й.Т..

 

-         Удостоверение за наличието или липсата на задължения изх. № 270201500151928/21.05.2015г.

 

-         Договор за отдаване под наем на дворно място и селскостопански постройки от 21.01.2015г.

 

-         Писмо изх. № 04-00-3055/22.04.2015г.  на МОСВ.

 

-         Договор № 057 за продажба на селскостопанска техника от 27.05.2015г.

 

-         Приложение № 1 – Спецификации.

 

-         Договор за консултантска услуга от 29.05.2015г.

 

-         Запитване за оферта до * ЕООД изх. № 4/10.05.2015г.

 

-         Оферта изх. № 1059/11.05.2015г.

 

-         Запитване за оферта до * ЕООД изх. № 03/10.05.2015г.

 

-         Оферта изх. № 1059А/11.05.2015г.

 

-         Запитване за оферта до *АД.

 

-         Оферта изх. № 58/25.05.2015г.

 

-         Запитване за оферта до *ЕТ.

 

-         Оферта от 25.05.2015г. от *ЕТ.

 

-         Запитване за оферта до * ООД от 22.05.2015г.

 

-         Оферта № 14/25.05.2015г.

 

-         Запитване за оферта до *ООД.

 

-         Оферта от 25.05.2015г. от *ООД.

 

-         Запитване за оферта до *ООД.

 

-         Оферта от 29.05.2015г. от *ООД.

 

-         Решение за избор на доставчик за култиватор за предсеитбена обработка от 26.05.2015г.

 

-         Решение за избор на изпълнител на консултантска услуга, по предложена най-ниска цена от 29.05.2015г.

 

-         Фактура № 01000000312/29.05.2015г.

 

-         Платежно нареждане от 01.06.2015г.

 

-         Сертификат за професионална квалификация по професия рег. № 25/30.01.2015г.

 

-         Становище от 30.04.2015г. от „*“ ЕООД.

 

-         Становище № 3182/25.05.2015г.

 

-         Справка от търговски регистър за * ЕООД.

 

-         Справка от търговски регистър за *АД.

 

-         Справка от търговски регистър за *.

 

-         Справка от търговски регистър за * ООД.

 

-         Фирмено досие на *.

 

-         Фирмено досие на Хилея.

 

-         Таблица за изчисляване на икономическия размер на земеделските стопанства.

 

-         Копие на удостоверение за регистрация по ДДС.

 

-         Контролен лист КЛ 1 от Разплащателна Агенция.

 

-         Квитанция за прием на заявление за подпомагане по мярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства на кандидат Т.Т..

 

-         Извадка от ИСАК регистър за УРН 524644.

 

-         Справка за свързани лица и други връзки с Т.Й.Т..

 

-         Справка за свързани лица и други връзки с * ЕОД.

 

-         Справка свързани лица и други връзки с Агроремпроект 98.

 

-         Справка свързани лица и други връзки с *ЕТ.

 

-         Справки от регистър „Лоши вземания“- 2 стр.

 

-         Справка от регистър Животни и пчелини – 2 стр.

 

-         Уведомително писмо до Т.Й.Т. от ДФЗ с изх. № 01-6500/9441/24.09.2015г.

 

-         Писмо от Т. Й. Т. до изп. директор на ДФ „Земеделие“  вх.№ 01-6500/9441 от 09.10.2015г.;

 

-         Таблица 4.1 Сеитбооборот/обработваеми площи по видове култури и среден добив от дка;

 

-       Писмена обосновка на капацитета на земеделската техника;

 

-       Писмо изх.№5375/05.10.2015г. до ЗП Т.Т.;

 

-       Обяснителна записка от ЗП Т. Й.Т.;

 

-       Договор № 11/12.05.2015г. за отдаване под наем на земеделска земя;

 

-       Приложение за кандидатстване по мярка 12 „Плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите“ от 28.05.2015г.;

 

-       Скица №КО4025/29.05.2015г.;

 

-       Карта за БЗС 36590-53-1 от 07.05.2015г.;

 

-       Карта за БЗС 48773-27-3 от 07.05.2015г.;

 

-       Карта за БЗС 48773-455-13 от 07.05.2015г.;

 

-       Декларация за наличната самоходна техника в стопанството;

 

-       Свидетелство за регистрация на земеделска и горска техника за колесен трактор Беларус 820;

 

-       Таблица 13. Себестойност на единица продукция;

 

-       Свидетелство за съдимост рег.№ 2120/29.09.2015г.;

 

-       Декларация относно обстоятелства по чл.106, §1, чл.107, § 1 и чл.109,§2,  б.“а“ от Регламент № 966/2012 на ЕП и на Съвета от 25.10.2012г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент №1605/2002г. на Съвета;

 

-       Отчет на съответствието на Заявление за подпомагане по подмярка 4.1 от 29.03.2016г.;

 

-       Заповед № 03-РД/1425/27.04.2016г.;

 

-       Докладна записка от А.А.В.от 26.04.2016г. 

 

-       Уведомително писмо от ДФЗ – РА № 67/подмярка 4.1 с изх. № 01-6500/5439/27.04.2016г.

 

-       Известия за доставка – 2бр.;

 

-       Жалба от Т. Й.Т. вх.№ 01-6500/5439от 18.05.2016г.;

 

-       Докладна записка от Дирекция „Правна“ при ДФЗ до Г.К.К.;

 

-       Решение №124/30.12.2016г. по АД№161/2016г. на ШАдмС;

 

-       Решение №6977/05.06.2017г. по АД№1938/2017г. на  ВАС;

 

-       Обратни разписки 3бр.;

 

-       Уведомително писмо от ДФЗ № 1747/подмярка 4.1;

 

-       Заповед № 03-РД/3934 от 20.10.2017г.;

 

-        Докладна записка от А.А.В.с вх. № 03-0416/4486 от 19.10.2017г.;

 

-        Докладна записка от К.К.с вх. № 03-0416/2536 от 27.06.2017г.;

 

-        Приложение № 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7;

 

-       Докладна записка от Д.М.№ 03-0416/6311 от 02.12.2015г.;

 

-       Докладна записка от А.А.В.№ 03-0416/7331 от 18.12.2015г.;

 

-       Докладна записка от А.А.В.№ 05-2-100/129 от 20.01.2016г.;

 

-       Докладна записка от Ц.С.вх. № 03-0416/6311 от 29.02.2016г.;

 

-       Докладна записка от Ц.С.вх. № 01-0400/943 от 07.10.2016г.;

 

-       Докладна записка от Ц.С.вх. № 03-0416/6311 от 14.12.2016г.;

 

-       Докладна записка от Ц.С.03-0416/6311 от 09.01.2017г.;

 

-       Писмо до К.К.вх. № 03-416/2470 от 23.06.2017г.;

 

-       Образец на заповед за отказ;

 

ПРИЛАГА към настоящото дело АД № 161/2016г., по описа на ШАдмС.

 

ДА СЕ ИЗИСКА писмена справка от Регионална инспекция по околната среда и водите – Шумен, съдържаща обстоятелствата, протоколирани по-горе в мотивационната част на настоящото определение.

 

ЗАДЪЛЖАВА административния орган, в 3-дневен срок от уведомяването, да представи по делото пълната административна преписка, в т.ч. и заповеди на министъра на земеделието и храните, както следва: Заповед № РД 09-213/27.03.2015г., Заповед № РД 09-316/26.05.2015г. и Заповед № РД 09-756/04.10.2016г., като на органа се укаже, че при повторно неизпълнение на указанието ще бъде санкциониран съобразно Закона за съдебната власт.  

 

Съдът, на основание чл.  171, ал. 4, във връзка с чл. 170 от АПК  

 

О П Р Е Д Е Л И: 

 

         УКАЗВА на страните, че следва да сочат доказателства досежно фактите, от които черпят права.

 

УКАЗВА на оспорващия, че е в негова тежест да ангажира доказателства, в подкрепа на изложените в жалбата твърдения.

 

УКАЗВА на ответника, че в негова тежест е да ангажира доказателства в подкрепа на фактическите основания, послужили за издаването на процесния административен акт.

 

Съдът констатира, че с определение, постановено в предходно съдебно заседание по делото жалбата е оставена без движение, като на оспорващия са дадени указания да довнесе държавна такса в размер на 655,33 лв.

 

Към настоящото дело е приложено АД № 161/2016г., по описа на ШАдмС, приключило с влязло в законна сила Решение № 6977/05.06.2017г., постановено по АД № 1938/2017г., по описа на ВАС, съгласно което производството, отпочнало по същото заявление, което е поставило началото на административното производство в настоящия случай, попада в изключението, предвидено в §4, ал.3 от ДР на ЗУСЕСИФ, поради което последният е изцяло неприложим, в това число и в частта за дължимите пропорционални такси при съдебно оспорване.

 

По изложените съображения настоящия съдебен състав приема, че дължимата държавна такса в производството пред Административен съд Шумен по настоящото административно дело е проста, в размер на 10 лв. за физически лица, съгласно Тарифа № 3 към Закона за държавните такси, поради което следва да бъде отменено определението, с което е определена държавна такса за довнасяне за сумата над 10 лв., респективно за внесената сума в размер на 655,33 лв.

 

Водим от горното съдът

 

О П Р Е Д Е Л И: 

 

ОТМЕНЯ определение от 08.02.2018г., с което е определена за довнасяне държавна такса в размер от 655,33лв. 

 

Съдът счете делото за неизяснено от фактическа страна, поради което  

 

О П Р Е Д Е Л И: 

 

ОТЛАГА същото и го насрочва за 09.03.2018 г. от 10.30 часа, за която дата страните да се считат уведомени при условията на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Да се изиска справка от РИОСВ-Шумен.

 

Да се изпратят писмени указания до административния орган за изпълнение.

 

Предоставя възможност на страните до датата на следващо съдебно заседание да ангажират нови доказателства.

 

Заседанието приключи в 10:30 часа.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание. 

 

                                                                              Административен съдия: 

 

                                                                                                                          Секретар: