П  Р  О Т  О  К  О  Л

 

град Шумен, 20.02.2018 година

 

           Шуменският административен съд в публично съдебно заседание

 

на двадесети февруари две хиляди и осемнадесета година в състав:  

 

                                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРЕМЕНА БОРИСОВА

 

при участието на секретар: Вилиана Русева

 

Сложи за разглеждане докладваното от адм. съдия Кремена Борисова

 

Административно дело № 388 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в  10.30 часа се явиха:

 

    Оспорващият,  „В.П.“АД г.В.П. , редовно и своевременно призован,  не се явява. За него се явява адв. Д.Ц. от САК, редовно преупълномощена от адв. В.К., редовно упълномощен.

 

    Ответникът, Изпълнителният директор на Държавен фонд “Земеделие“ гр.София, редовно и своевременно призован,  не се явява. За него се явява ст. юрисконсулт М.А., редовно упълномощен.

 

Адв. Ц. - Да се даде ход на делото.

 

Ст. юрисконсулт А. - Да се даде ход на делото. 

 

Съдът счита, с оглед изявленията на страните, че не са налице процесуални пречки досежно хода на делото, поради което 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

            ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО 

 

Съдът докладва постъпилата жалба: Производството по настоящото дело е образувано въз основа на жалба с вх. № 01-2600/5060 от 29.11.2017год. по описа на ДФ “Земеделие“-гр.София, депозирана от „Винекс Преслав“ АД, със седалище и адрес на управление гр.Велики Преслав, представлявано от управителя К.Б.Й.,чрез пълномощника му и процесуален представител-адв.С. С. от САК против Заповед № 03-РД/2892 от 17.08.2017год. на Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“-гр.София, с която на основание чл. 20а, ал.2 от Закона за подпомагане на земеделските производители и чл.10, т.1,т.2 и т.7 от Устройствения правилник на ДФ “Земеделие“, чл.18а, т.2, във вр. с чл.17, ал.3, т.4 и ал.4 и чл.18, ал.2 от Наредба № 2 от 04.04.2014год. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2014-2018г. е отказано изплащането на финансова помощ по Заявление за окончателно плащане № 2902020072 по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2014-2018 г. на кандидата-„Винекс Преслав“АД и е определен окончателен размер на финансовата помощ в размер на 0.00лв.

 

В жалбата се релевират доводи за материална незаконосъобразност на обжалваната заповед, като се излагат подробни съображения, досежно наличието на законови предпоставки за изплащане на финансовата  помощ по подаденото заявление. В тази връзка в жалбата се твърди, че всички  дейности по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ са изпълнени от страна на заявителя на помощта и удостоверени с представените и приложени към заявлението за окончателно плащане документи.

 

На следващо място се излагат съображения, че всички разходи  по мярката „Преструктуриране и конверсия на лозя“ са реално извършени от страна на жалбоподателя, а не представянето пред фонда на изискуемите документи, в т. ч. платежни нареждания и банкови извлечения, се дължи на наличие на форсмажорни обстоятелства. В тази връзка се отправя искане за отмяна на обжалваната заповед и определяне на окончателен размер на финансовата помощ, съгласно подаденото заявление за окончателно плащане, ведно с всички законни последици, както и присъждане на направените в производството разноски, в т.ч. и адвокатски хонорар, заплатен от жалбоподателя. 

 

Адв. Ц.Поддържам депозираната жалба.

 

Ст. юрисконсулт А. - Оспорвам изцяло жалбата. Административен акт е издаден от компетентен орган. Поддържам депозираната молба-становище.   

 

Адв. Ц. Представям допълнителни писмени доказателства, от които се установява, че всъщност от края на декември 2016 г. са позволявани плащания само за акцизи, данъци и стоки, които са относими към твърдението ни за форсмажорните обстоятелства.  

 

Съдът констатира, че с рег. № ДА-01-437 от 19.02.2018 по описа на ШАдмС по делото е депозирана писмена молба-становище от ответника- Изпълнителния  директор на ДФ „Земеделие“ гр. София, чрез процесуалния му представител юрисконсулт Д.К., в което ответникът изразява становището си, че оспорва жалбата, моли да бъдат приети и приобщени към доказателствения материал, материалите по административната преписка,  представена от него. Допълнително към молбата-становище, представя и моли да бъдат приети обратна разписка за връчване на оспорения акт на дата 21.08.2017 г. и писмо с вх. на ДФЗ № 01-2600/5060 от 04.01.2018 г., с което на фонда е представена Заповед № РД20-190 от 29.12.2017 г. на Министъра на земеделието, храните и горите, както и самата Заповед № РД20-190 от 29.12.2017 г.

 

В писмената си  молба-становище ответникът излага, че не разполага с информация, относно датата, на която преписката е постъпила при министъра за ново разглеждане, след поставената отмяна с Определение №   13577 от 09.11.2017 г. на ВАС по АД № 11868/2017 по описа на същия съд, но че към настоящия момент е налице повторно произнасяне на министъра по жалбата със Заповед № РД 20-190 от 29.12.2017 г. на Министъра на земеделието, храните и горите, с която жалбата на дружеството е оставена без уважение, като неоснователна.

 

В писмената си молба-становище, ответникът категорично възразява срещу искането на процесуалния представител на жалбоподателя за допускане на съдебно-техническа експертиза, с аргумента че същото е неотносимо към предмета на спора, тъй като въпроси относно фактическото изпълнение на дейностите по проекта, не касаят настоящия правен спор. В случай, че жалбоподателят или неговият процесуален представител  направят доказателствени искания или представят други доказателства, ответникът отправя искане да му бъде предоставена възможност от съда да се запознае със същите и да вземе становище по тях. При изясняване на делото от фактическа страна и даване ход по същество, отправя искане за постановяване на решение, с което да бъде отхвърлена изцяло подадената жалба и да бъде оставен в сила оспорения акт, като му бъде предоставена възможност подробно да изложи съображенията си в писмена защита. Съобразно изхода на делото, моли да му бъдат присъдени направените по делото разноски, съставляващи юрисконсултско възнаграждение, като в условията на алтернативност, отправя възражение за прекомерност на претендираното от оспорващия адвокатско възнаграждение.  Към писменото становище са приложени доказателства под опис от т. 1 до т. 2 и пълномощно за процесуално представителство.

 

Съдът предоставя възможност на процесуалния представител на оспорващия да се запознае с писменото становище на ответника и доказателствата към него.

 

Съдът констатира, че с рег. № ДА-01-255 от 25.01.2018 г. по описа на ШАдмС в унисон с указанията на съда, съгласно определение от закрито заседание от Министерство на земеделието, храните и горите – София са депозирани със съпроводително писмо изискани от съда писмени доказателства под опис от т. 1 до т. 4,  съставляващи заверено копие на писмо от ВАС по АД № 11868/2017 г., заверено копие на частна жалба на  „Винекс Преслав“АД до ВАС с рег. индекс в МЗХГ № 70-3888/06.10.2017 г., копие на жалба от „Винекс Преслав“АД до Министъра на земеделието, храните и горите с вх. № 01-2600/9060 от 04.09.2017 г. и копие на Заповед № 03-РД/2892 от 17.08.2017г. на Изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“.  

 

Адв. Ц. – Моля, да ми бъде предоставен допълнителен срок, в който да се запозная с депозираното писменото становище от ответника и доказателствата към него. Желая да задължите ответника да ми представи препис от молба-становище и приложените към същото доказателства, както и да ми бъде предоставена възможност да взема становище по същите. Моля, да ни бъде издадено съдебно удостоверение по настоящото дело, удостоверяващо страните, предмета и фазата, на която се намира съдебното производство. Необходимо ни е съдебното удостоверение за представяне по АД № 301/2017 г. по описа на ШАдмС. Поддържам жалбата, която е подадена срещу заповедта, потвърдена с последващия изричен отказ, съгласно днес представената заповед. Бяхме подали две жалби дотолкова, доколкото се уведомявахме по телефон къде се намира преписката, съответно за нас беше неясно дали заповедта е издадена в срок за произнасяне. 

 

Ст. юрисконсулт А. – По днес представените доказателства ще помоля да ми бъде предоставена възможност да се запозная по-обстойно с доказателствата и да изразя становище. Поддържам депозираната молба-становище от колежката Д. Кл. Да се приеме цялата административна преписка.

 

 Адв. Ц. – Поддържам искането си за назначаване на съдебно-техническа експертиза.

 

Ст. юрисконсулт А. – Спор по тези обстоятелства, относно извършването на дейностите по проекта няма. По делото са представени официални документи от Изпълнителна агенция по лозата и виното, като същите са представени и към жалбата, от които става ясно, че дейностите по проекта са извършени и са констатирани по надлежния ред. Спорното обстоятелство в случая е: дали са извършени плащания от страна на жалбоподателя по описаните фактури в заповедта за отказ. Във връзка с това, моля съда да задължи жалбоподателя да заяви дали оспорва обстоятелството, че не са извършвани насрещни плащания от страна на „Винекс Преслав“АД. В случай, че оспорват този факт, че не са извършвани насрещни плащания от страна на „Винекс Преслав“АД ще искам назначаване на съдебно-икономическа експертиза. Моля, съда да ми предостави допълнителен срок за формулиране на въпросите за доказване на това обстоятелство.   

 

Адв. Ц. – Поддържам искането си за назначаване на съдебно-техническа експертиза. 

 

С оглед изявлението на процесуалния представител на ответната страна протоколирани по-горе в настоящия протокол и съдържащите се такива в депозираната молба-становище на ответника с рег. № ДА-01-437 от 19.02.2018 по описа на ШАдмС, че не оспорва факта, че са извършени дейностите по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“, описани в проект за „Преструктуриране и конверсия на лозя“ № 137 от 30.03.2015 г. от страна на жалбоподателя „Винекс Преслав“АД, във връзка с които същият е кандидатствал и е одобрен за финансиране по Договор № 201558/18/05/2015 г., съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Обявява за безспорно и ненуждаещо се от доказване обстоятелството, че жалбоподателят „Винекс Преслав“АД е извършил дейностите по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“, описани в проект за „Преструктуриране и конверсия на лозя“ № 137 от 30.03.2015 г., за които дружеството-жалбоподател е кандидатствало и е одобрено за финансиране по Договор № 201558/18/05/2015 г.

 

Предвид горното обстоятелство и с оглед липсата на спор между страните, относно извършването на дейностите по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“, съдът счита искането на процесуалния представител на жалбоподателя,  направено с жалбата за допускане и назначаване на съдебно-техническа експертиза, която да даде заключение, относно удостоверяване на същото обстоятелство, а именно:  Извършени ли са дейностите, описани в проект за „Преструктуриране и конверсия“ № 137/30.03.2015г., за които „Винекс Преслав“ АД е кандидатствало и е одобрено за финансиране по Договор № 201558/18/05/2015 от 18.05.2015г. за неоснователно. В тази връзка същото ще следва да бъде оставено без уважение.

 

Като съобрази представените от страните доказателства, съдът  намира същите за допустими и относими към настоящия спор, поради което ще следва да бъдат приобщени към доказателствения материал по делото.

 

Указва на ответника в 3-дневен срок от днес да представи препис от депозираната молба-становище с рег. № ДА-01-437 от 19.02.2018г. по описа на ШАдмС, ведно с приложените към същата доказателства за оспорващия.

 

След представяне на препис от молбата-становище и доказателствата към нея, същите да се изпратят на оспорващия, като му се предостави възможност в 3-дневен срок от получаване на същите да вземе становище по тях в писмен вид.

 

По днес представените с молба от жалбоподателя доказателства под опис от т. 1 до т. 8, препис от които бе връчен в настоящото съдебно заседание на процесуалния представител на ответната страна ще следва да бъде  предоставена възможност на ответника в 3-дневен срок от днес писмено да вземе становище по същите. 

 

В полза на жалбоподателя следва да бъде издадено съдебно удостоверение, във връзка с днес депозираната молба, от което да е видно: какъв е предмета на настоящото дело, кои са страните по него, както и на каква фаза е производството по настоящото дело. С цел същото да послужи по АД № 301/17г. по описа на ШАдмС.

 

Съдът счита искането на процесуалния представител на ответника за  допускане и назначаване на съдебно-счетоводна икономическа експертиза  за основателно, допустимо и относимо към настоящия спор, като в тази връзка счита, че за изясняване на спорните по делото обстоятелства, относно факта на реално извършени от страна на жалбоподателя разходи по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ ще са необходими специални знания на вещо лице - експерт счетоводител, който на база приложените по делото доказателства и след справка със счетоводната документация, находяща се в жалбоподателя, да даде заключение по следните, поставени от съда задачи.

 

1.     Вещото лице следва да даде заключение, от което да е видно:

 

отразени ли са, като дебит, респективно като извършен разход в счетоводството на дружеството-жалбоподател и включени ли са в дневника за покупките и продажбите по ДДС, упоменатите от т.1 до т. 12 на под т.2.1. от жалбата 12 броя фактури с номера: Фактура № 534 от 21.06.2016 г., Фактура №  689 от 09.12.2016 г., Фактура № 146 от 01.03.2016 г., Фактура № 259 от 15.05.2017г., Фактура №  234 от 05.07.2016г., Фактура №  235 от 20.07.2016г., Фактура № 236 от 01.08.2016 г., Фактура № 260 от 15.05.2017 г., Фактура № 261 от 15.05.2017г., Фактура № 237 от 10.08.2016 г., Фактура №  238 от 24.08.2016 г., Фактура № 239 01.09.2016 г., както и ползван ли е данъчен кредит по същите.

 

2.     Налице ли са в жалбоподателя документи и ако да, какви,

 

удостоверяващи  извършени от страна на жалбоподателя плащания по горе упоменатите фактури, респективно ако са налице такива документи на каква стойност и кога са извършени съответните плащания.

 

Мотивиран от горното, съдът  

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

На основание чл. 171, ал. 5 от АПК ПРИЕМА И ПРИОБЩАВА към доказателствения материал по делото представените от страните писмени доказателства, както следва:

 

- представените от жалбоподателя под подробен опис в жалбата от т. 1 до т. 41 писмени доказателства.

 

 - представените от ответната страна писмени доказателства под опис от т. 1 до т. 16 към придружително писмо № 01-2600/5060 от 13.12.2017г., обособени като том II и том III към материалите по настоящото дело.

 

- представените от Министерство на земеделието, храните и горите със съпроводително писмо рег. № ДА-01-255 от 25.01.2018 г. по описа на ШАдмС писмени доказателства под опис от т. 1 до т. 4.

 

Служебно прилага към материалите по настоящото дело, присъединеното АД № 54/2018 г.  по описа на ШАдмС.

 

Задължава ответника в 3-дневен срок от днес да представи преписи от молба-становище с рег. № ДА-01-437 от 19.02.2018г. по описа на ШАдмС, ведно с приложените към същата доказателства за връчването им на жалбоподателя.

 

След представяне на преписи от молбата-становище и доказателствата към нея, същите да се изпратят на жалбоподателя, който в 3-дневен срок от получаването им може да вземе становище по същите в писмен вид.

 

Дава възможност на ответника в 3-дневен срок от днес да изрази становището си по днес депозираната от жалбоподателя в настоящото съдебно заседание молба, ведно с приложени към същата писмени доказателства под опис от т. 1 до т. 8.

 

По депозираните с молба-становище на ответника с рег. № ДА-01-437 от 19.02.2018г. по описа на ШАдмС писмени доказателства под опис, както и представените по делото с молба на жалбоподателя от 20.02.2018 г. доказателства и приобщаване на същите към доказателствения материал по делото, съдът ще се произнесе в следващо съдебно заседание, след изчерпване предоставените на страните възможности да вземат становище по същите в писмен вид в указан от съда срок.

 

Да се издаде съдебно удостоверение в полза на жалбоподателя, от което да е видно какъв е предмета на настоящото дело, кои са страните по него, както и на каква фаза е производството по делото, което да послужи по АД № 301/2017 г. по описа на ШАдмС.   

 

Оставя без уважение искането на жалбоподателя по пункт 3 от жалбата за допускане на съдебно-техническа експертиза за установяване на безспорни по делото обстоятелства.

 

На основание чл. 171 ал. 2 от АПК, във вр. с чл. 197 от ГПК, ДОПУСКА И НАЗНАЧАВА по делото съдебно – счетоводна икономическа експертиза, със задачи на вещото лице - икономист счетоводител на база приложените по делото доказателства и след справка с находящата се при жалбоподателя счетоводна документация да даде заключение по поставените от съда задачи:

 

1.     Вещото лице следва да даде заключение, от което да е видно:

 

отразени ли са, като дебит, респективно като извършен разход в счетоводството на дружеството-жалбоподател и включени ли са в дневника за покупките и продажбите по ДДС, упоменатите от т.1 до т. 12 на под т.2.1. от жалбата 12 броя фактури с номера: Фактура № 534 от 21.06.2016 г., Фактура №  689 от 09.12.2016 г., Фактура № 146 от 01.03.2016 г., Фактура № 259 от 15.05.2017г., Фактура №  234 от 05.07.2016г., Фактура №  235 от 20.07.2016г., Фактура № 236 от 01.08.2016 г., Фактура № 260 от 15.05.2017 г., Фактура № 261 от 15.05.2017г., Фактура № 237 от 10.08.2016 г., Фактура №  238 от 24.08.2016 г., Фактура № 239 01.09.2016 г., както и ползван ли е данъчен кредит по същите.

 

2.     Налице ли са в жалбоподателя документи и ако да, какви,

 

удостоверяващи  извършени от страна на жалбоподателя плащания по горе упоменатите фактури, респективно ако са налице такива документи на каква стойност и кога са извършени съответните плащания.

 

Определя възнаграждение за вещото лице в размер на 300.00 лв., вносими от ответната страна в 5-дневен срок от днес по набирателна сметка за вещи лица на ШАС в ТБ ”Алианц България” АД №BG48BUIN70143330520314.

 

Да се укаже на вещото лице, че следва да представи експертното заключение най-късно седмица преди датата на следващо съдебно заседание, ведно със справка-декларация по чл. 23, ал. 2 и чл. 24, ал. 2 от Наредба № 2 от 2015 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица обн. в ДВ бр. 50/2015 г. както и декларация по чл.35, ал.2 от наредбата, установяваща, че вещото лице не е в конфликт на интереси, във връзка с изготвяне на експертизата. 

 

Съдът дава възможност на страните по делото в 3-дневен срок от днес в писмен вид да формулират и прецизират допълнителни въпроси към вещото лице, във връзка с допусната и назначена от съда съдебна експертиза.

 

Поименното определяне на вещото лице, във връзка с допусната и назначена от съда съдебно – счетоводна икономическа експертиза, съдът ще направи с определение постановено в закрито съдебно заседание.

 

На осн. чл. 171, ал. 4 от АПК, с оглед разпределяне доказателствената тежест между страните, съдът УКАЗВА на страните, че следва да сочат доказателства, досежно фактите, от които черпят правата си, както следва:

 

УКАЗВА на оспорващия, че е  в негова тежест да ангажира     доказателства, обосноваващи наличието на предпоставките за незаконосъобразност на атакуваната заповед, а именно че са били налице условията за изплащане на финансова помощ по подаденото заявление за окончателно плащане по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2014г.-2018г.

 

 УКАЗВА на ответника, че е в негова тежест да докаже съществуването на фактическите основания, посочени в административния акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му, както и че същият е издаден от компетентен орган, при спазване на законово регламентираната процедура, както и при съблюдаване на материалния закон и целта на закона.

 

На осн. чл. 171, ал. 4 от АПК указва на ответника в 7-дневен срок от днес да представи доказателства, във връзка с компетентността на органа постановил обжалваната заповед, в т.ч. решение на управителния съвет на Фонд „Земеделие“ за избор на Ж. Ж. за Изпълнителен директор на ДФ „Земеделие“, както и че същият е изпълнявал тези функции към датата на постановяване на обжалваната заповед 17.08.2017 г. 

 

            На осн. чл. 171, ал. 4 от АПК указва на жалбоподателя в 7-дневен срок от днес да представи упоменатите в жалбата по т. 3, т. 5, т. 6, т. 11, т. 12, т. 34, т. 35, т. 36, т. 37 от описа на писмените доказателства.  

 

Счете делото за неизяснено от фактическа страна, поради което 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Отлага и насрочва делото за 20.03.2018 г. от 10.00 часа, за която дата страните уведомени в днешно съдебно заседание.

 

Да се призове вещото лице след внасяне на определения от съда депозит. 

 

Заседанието приключи в 12.15 часа.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание. 

 

                                                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

 

                                                                                                           Секретар: