П  Р  О Т  О  К  О  Л

 

град Шумен, 20.02.2018 година

 

           Шуменският административен съд, в публично съдебно заседание на двадесети февруари две хиляди и осемнадесета година, в състав:  

 

                                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРЕМЕНА БОРИСОВА

 

при участието на секретар: Вилиана Русева 

 

Сложи за разглеждане докладваното от адм. съдия Кремена Борисова

 

Административно дело № 244 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 11.15 часа се явиха:

 

Оспорващият, П.Й.Н.,***, редовно и своевременно призован, се явява лично и с адв. Т. Я. от ШАК, редовно упълномощена.

 

Ответникът, Директор на ОД „Земеделие“, гр. Шумен,  редовно и своевременно призован, не се явява. За него се явява Л. Н. Н., мл. експерт с юридическа правоспособност, редовно упълномощена. 

 

Адв. Я. - Да се даде ход на делото.

 

Мл. експерт Н. - Да се даде ход на делото. 

 

Съдът счита, че не са налице процесуални пречки досежно хода на делото, поради което 

 

     О П Р Е Д Е Л И:

 

            ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО 

 

Съдът констатира, че по делото е била служебно изискана справка по АД № 244/2017г. по описа на ШАдмС, ведно с приложено към справката заверено копие от влязло в сила Решение № 122 по АД № 238/2017г. по описа на ШАдмС и извадка от деловодната програма на ШАдмС. Като съобрази служебно изисканата справка и приложените към същата заверено копие от решение и извадка от деловодната програма на ШАдмС, счита че същите следва да бъдат приобщени към доказателствения материал по делото 

 

Мотивиран от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

На основание чл. 171, ал. 5 от АПК ПРИЕМА И ПРИОБЩАВА към доказателствения материал по делото служебна справка с рег. № СД-01-244 от 12.01.2018 г. по описа на ШАдмС, ведно с приложени към същата заверено копие от Решение № 122 по АД № 238/2017г. по описа на ШАдмС и извадка от деловодната програма на ШАдмС. 

 

Адв. Я. - Нямам доказателствени искания, няма до соча други доказателства.

 

Мл. експерт Н. - Нямам доказателствени искания, няма до соча други доказателства.  

 

Съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПО СЪЩЕСТВО 

 

Адв. Я.– Искам само да акцентирам върху някои основни моменти от производството. Моля, да уважите направеното искане с жалбата да отмените, като незаконосъобразна процесната заповед, както и в условията на чл. 38, ал. 2 от Закон за адвокатурата да присъдите адвокатско възнаграждение за указаната от мен защита, като безплатна такава и осъдите ОД „Земеделие“ да ми плати сумата, която е в размер на минимална работна заплата към момента на сключване на договора, в случая това е било преди изменението от 01.01.2018 г. в размер на 460 лв., като разноски по делото. Пред Административен съд гр. Шумен  беше и вече е разгледано и решено АД № 254/17 г., по което по казус между същата ответна страна и друг държавен служител при идентична фактическа страна по делото беше отменена заповед, с която беше установена и призната нелегитимността на същия дисциплинарен съвет, който е провел процедурата и  в настоящото дисциплинарно производство. В тази връзка си позволявам да се позова на това решение и да насоча вниманието на съда само върху няколко момента. С доказателствено искане, представено в писмен вид и в последствие с опис на документи, представихме длъжностни характеристики, длъжностни разписания и заповеди, касаещи обстоятелствата и фактите, относно сформирането на дисциплинарния съвет, който е провел процедурата по чл. 96 от Закона за държавния служител. Същите са приобщени към доказателствения материал по делото с протоколно определение от предходно съдебно заседание. Моля да приемете, че от така събраните доказателства се установява, че са нарушени императивните разпоредби, относно назначаването, състава и мандатността на дисциплинарния съвет. Като основното съображение в тази насока и довода за това е основан, че в състава на дисциплинарния съвет е включено лице  И. К., която е работила по трудово правоотношение, която е била определена за редовен член на дисциплинарния съвет. И така в нарушение на императивната разпоредба, в състава на дисциплинарния съвет е включено лице, което не е държавен служител и отделно от това, с това е нарушено изискването за минимален брой редовни членове на същия този дисциплинарен съвет и сформирания такъв е с незаконен състав. Само по себе си това е достатъчно основание за отмяна на процесната заповед. В този смисъл съм представила по делото съдебна практика на ВАС и в този смисъл е и това решение по АД № 254/2017 г., по което само на това основание издадена заповед за дисциплинарно уволнение беше отменена, като беше призната нелегитимността на същия този дисциплинарен съвет, в случая за който е и настоящото дело. В този смисъл, моля да приемете жалбата за основателна и доказана. Три дневен срок ми би бил достатъчен да представя писмени бележки.

 

 Мл. експерт Н. - Моля, оставите без уважение жалбата срещу Заповед № РД 27-112 от 25.07.2017 г. на Директора на ОД „Земеделие“ гр. Шумен, с която на жалбоподателя е наложено дисциплинарно наказание „уволнение“ и е прекратено служебното правоотношение, като неоснователна и недоказана. Следва да се отбележи, че процесното решение, което спомена колегата не е влязло в законна сила и е обжалвано пред ВАС. За същото има призовка за насрочено съдебно заседание. Моля, за решение в този смисъл. 

 

Дава възможност на процесуалния представител на оспорващия в  3– дневен срок, считано от днес, а на процесуалния представител на ответната страна в 5–дневен срок, считано от днес да изложат подробни съображения по съществото на спора в писмени бележки.

 

Съдът обяви, че ще се произнесе с решение в инструктивния срок. 

 

Заседанието приключи в 11.25 часа.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание. 

 

                                                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

 

                                                                                                                     Секретар: