П Р О Т О К О Л 

 

град Шумен, 19.02.2018 година 

 

           Шуменският административен съд, в публично съдебно заседание на деветнадесети февруари две хиляди и осемнадесета година в състав:  

 

                                                              Административен съдия: СНЕЖИНА ЧОЛАКОВА

 

при участието на секретар: Ив. Велчева

 

Сложи за разглеждане докладваното от адм. съдия Снежина Чолакова

Административно дело21 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 14:00 часа се явиха:   

 

Жалбоподателят, „МБАЛ – Шумен“ АД, гр. Шумен - редовно призован, не се явява лично представляващият дружеството, за дружеството се явява адв.С. П. от ШАК, редовно упълномощен.

 

Ответникът, Директор на РЗОК, гр. Шумен - редовно призован, не се явява лично, за него се явяват юриск. С.Б.- Х. и адв. С. С. от ШАК, редовно упълномощени.

 

 

 

Адв. П. - Да се даде ход на делото.

 

Адв. С. – Да се даде ход на делото.

 

Юриск. Б..Да се даде ход на делото.  

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки досежно хода на делото, предвид редовното и своевременно призоваване на страните по същото, поради което  

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

Съдът докладва жалбата.

 

Съдебното производство е образувано по жалба от „МБАЛ-Шумен“ АД против Писмена покана за възстановяване на суми получени без правно  основание с изх.№29-02-23/22.12.2017г. на Директора на РЗОК гр. Шумен. В жалбата се излагат аргументи за издаването на атакуваната  писмена покана в нарушение на административнопроизводствените правила и материалния закон, въз основа на които се претендира нейната отмяна, както и присъждане на направените деловодни разноски. С жалбата е представено копие на писмената покана, предмет на оспорване по делото.   

 

Съдът докладва административната  преписка, комплектована с  придружително писмо рег.№ДА-01-213/19.01.2018г. на лист 14 от делото, както и с придружително писмо рег.№ ДА-01-308/31.01.2018г., на лист 588 от делото.  

 

Адв. П. – Поддържам жалбата. Моля да приемете представените доказателства.

 

Адв. С. - Оспорваме жалбата. Същата е допустима, но неоснователна. Да се приемат писмените доказателства.  

 

Съдът намира представените по делото писмени доказателства за допустими и относими към спора, поради което същите ще следва да бъдат приобщени към доказателствения материал по делото. 

 

Водим от горното, съдът  

 

О П Р Е Д Е Л И: 

 

ПРИЕМА И ПРИОБЩАВА към доказателствения материал по делото писмените доказателства, както следва:

 

-         Представената с жалбата писмена покана с изх.№29-02-23 от 22.12.2017г.;

 

-         Представените от ответната страна писмени доказателства с придружително писмо рег.№ДА-01-213/19.01.2018г., намиращо се на лист 14 от делото, съобразно направения в писмото опис;

 

-         Представените от ответната страна писмени доказателства с придружително писмо рег.№ДА-01-308/31.01.2018г., намиращо се на л.588 от делото, съобразно направения в писмото опис. 

 

С оглед задължението за разпределяне на доказателствената тежест, произтичащо от разпоредбата на чл.171, ал.4 и във връзка с чл.170 от АПК, съдът намира за необходимо да укаже на страните за кои обстоятелства следва да сочат доказателства, поради което   

 

О П Р Е Д Е Л И: 

 

Указва на оспорващия, че е в негова тежест да ангажира доказателства в подкрепа на изложените в жалбата твърдения за незаконосъобразност на обжалвания акт, както и относно следните обстоятелства:

 

-         Че за лечението на пациент по т.15.1 по Протокол №VІ-152-150 от 30.06.2017г. ЕКГ е извършено от лекар по Приложение №1 към индивидуалния договор;

 

-         Че за лечението на пациент по т.15.2 по Протокол №VІ-152-150 от 30.06.2017г. ЕКГ е извършено от лекар по Приложение №1 към индивидуалния договор и е проведена консултация с интернист;

 

-          Че по отношение  на пациентите, описани в точки от 16.1 до 16.11 по Протокол №VІ-152-150 от 30.06.2017г., са извършени медико-диагностични изследвания на пикочна киселина, химично изследване на урина с течни реактиви и рентгенография на засегнатите стави, както и че е извършена преценка на потребностите от диагностични, лечебни и рехабилитационни  дейности и услуги след приключване на процедурата, в т.ч. контролни прегледи и изследвания в лечебно заведение, съгласно плана по т.3.1.3 от Амбулаторна  процедура № 42, продължаване на лечението и рехабилитация. 

 

Указва на ответната страна, че е в нейна тежест да докаже съществуването на фактическите основания, посочени в административния акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му, в т.ч., че актът е издаден от компетентен орган, при спазване на процедурата, при наличие на посочените в него материално-правни основания, както и при съблюдаване целта на закона. 

 

Адв. П. – Във връзка с разпределяне на доказателствената тежест и дадените указания правя искане за допускане на съдебно-медицинска експертиза. Моля експертизата да не бъде допускана в днешно съдебно заседание, а да ми бъде дадена възможност да обсъдя искането с изпълнителния директор на болничното заведение, след което в срок,  определен от Вас, ще посоча дали поддържам това искане или съответно ще посоча задачите и от какви експерти да бъде изготвена експертизата.

 

 Адв. С. - Предоставям преценката на съда.  На този етап нямаме други искания.  

 

 С оглед изявлението на процесуалния представител на оспорващия, че желае назначаването на съдебно-медицинска експертиза, чийто задачи ще формулира след обсъждане необходимостта от назначаването й с представляващия юридическото лице жалбоподател, съдът  

 

О П Р Е Д Е Л И: 

 

Дава възможност на оспорващата страна в 7- дневен срок от съдебното заседание да заяви изрично поддържа ли направеното в днешно съдебно заседание искане за допускане и назначаване на съдебно-медицинска експертиза, като при положителен отговор да посочи какво вещо лице следва да я изготви и на какви въпроси следва да даде отговор експертизата. 

 

 Адв. С. – Моля да приемете като писмено доказателство по делото Разрешение за осъществяване на лечебна дейност от 06.04.2016г.  

 

Адв. П.Не възразявам да бъде прието.   

 

Съдът

 

О П Р Е Д Е Л И: 

 

ПРИЕМА И ПРИОБЩАВА към доказателствения материал по делото представеното в днешно съдебно заседание от ответната страна Разрешение № МБ-125/06.04.2016г.  

 

 Адв. С. -  Не разполагаме с по-четливи копия от приложените по делото 2броя ЕКГ към пункт 15.1 и 15.2.  

 

 Съдът

 

О П Р Е Д Е Л И: 

 

Указва на оспорващата страна за следващото съдебно заседание   да представи по делото четливи копия от 2 броя ЕКГ, цитирани в пункт 15.1 и 15. 2 от Протокол №VІ-152-150/30.06.2017г., като при липса на възможност  да се изготвят четливи копия, същите да бъдат представени в оригинал.  

 

С оглед дадената от съда възможност на оспорващата страна да направи допълнителни доказателствени искания, съдът намира делото за неизяснено от фактическа страна, поради което  

 

 О П Р Е Д Е Л И: 

 

 Отлага делото, като същото ще  бъде  насрочено  за следващо съдебно заседание след изпълнение на дадените от съда указания от страна на оспорващия или след изтичане на определения срок. 

 

Заседанието приключи в 14:14 часа.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

 

                                                                      Административен съдия:

 

 

 

                                                                                                            Секретар: