П Р О Т О К О Л

 

                                   град Шумен, 19.02.2018 година 

 

           Шуменският административен съд в публично съдебно заседание

 

на деветнадесети февруари  две хиляди и осемнадесета  година в състав: 

 

                              Административен съдия: ТАТЯНА  ДИМИТРОВА

 

при участието на секретар:  Светла Атанасова       

 

Сложи  за  разглеждане докладваното от  адм. съдия  Татяна Димитрова

 

Административно дело 20 по описа за 2018 година. 

 

На именното повикване в 13:30  часа се явиха:

 

         Жалбоподателят, „МБАЛ - Шумен“ АД, гр. Шумен, редовно призован, за него се явява адв.С. П. от ШАК, редовно упълномощен.      

 

Ответникът, Директор на РЗОК, гр. Шумен, редовно призован, не се явява лично директорът, за него се явяват юрисконсулт С. Б. – Х. - ст.юрисконсулт и адв. С. С. от ШАК, редовно упълномощени.

 

Адв. П.: Да се даде ход на делото.

 

Адв. С.:  Да се даде ход на делото.

 

Юриск. Б.–Х.: Да се даде ход на делото.  

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, предвид редовното и своевременно призоваване на страните по същото, поради което 

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО 

 

Съдът докладва  жалбата:          

 

Производството по настоящото дело е образувано   въз основа на жалба от “МБАЛ-Шумен”АД,  гр.Шумен, представлявано от изпълнителния директор д-р А. А., против Писмена покана за възстановяване на суми получени без правно основание изх. № 29-02-24/22.12.2017г. на Директора на Районна здравноосигурителна каса - гр. Шумен.  В жалбата се твърди, че сумите не са получени неправомерно и не се дължат. Иска се заповедта да бъде отменена и да бъдат присъдени направените деловодни разноски. 

 

Съдът докладва писмените доказателства, приложени към жалбата: Писмена покана изх.№29-02-24/22.12.2017г. по описа на   РЗОК – Шумен.

 

Съдът докладва, че представеното от ответната страна с придружително писмо от  25.01.2018г. по делото заверено копие от административната преписка по делото, съобразно приложен опис в писмото.    

 

Адв. П. Поддържаме  жалбата. Да се приемат представените писмени доказателства. 

 

Адв. С.:  Оспорваме жалбата. Да се приемат представените писмени доказателства.

 

Юриск. Б.–Х.: Оспорваме жалбата. Да се приемат представените писмени доказателства.  

 

Съдът намира представените по делото писмени доказателства за допустими и относими към предмета на спора, поради което същите следва да бъдат приобщени към доказателствата по делото.

 

Водим от горното

 

О П Р Е Д Е Л И: 

 

 ПРИЕМА И ПРИОБЩАВА към доказателствата по делото   писмените такива,  приложени към жалбата, а именно: Писмена покана изх.№29-02-24/22.12.2017г. по описа на   РЗОК - Шумен, както и представените от ответната страна с административната преписка и описани от пункт 1 до пункт 13 в писмо с рег. № ДА-01-251 от 25.01.2018г. по описа на ШАдмС.   

 

  Съдът, с оглед задължението си за разпределяне на доказателствената тежест и на осн. чл.171, ал.4, във връзка с чл.170 от АПК

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И: 

 

 Указва на страните, че следва да сочат доказателства за фактите, от които черпят права.

 

УКАЗВА на оспорващата страна, че е в нейна тежест да ангажира доказателства в подкрепа на изложените в жалбата й твърдения, в т.ч. че процесните суми са получени на правно основание.

 

УКАЗВА на ответната страна, че е в нейна тежест да ангажира доказателства относно наличието на фактическите основания и изпълнението на законовите изисквания за издаването на оспорената писмена покана.

 

Адв. П.: Моля да бъде назначена съдебно-медицинска експертиза. Моля да ми бъде определен срок, в който да депозирам писмена молба с посочени задачи към вещото лице.

 

Адв. С.: Предоставям на съда относно искането за назначаване на съдебно-медицинска експертиза. 

 

Юриск. Б.–Х.: Предоставям на съда относно искането за назначаване на съдебно-медицинска експертиза. 

 

 

 

Съдът намира направеното искане от процесуалния представител на оспорващия за назначаване на съдебно-медицинска експертиза за допустимо и относимо към предмета на спора, доколкото се касае за специални знания, с каквито съдът не разполага, поради което счита,  че по делото следва да бъде допусната съдебно-медицинска експертиза. Дава  3-дневен  срок, считано от днес, на процесуалния представител на оспорващия да представи в писмен вид задачите към вещото лице и     специалностите на експертите, които могат да извършат тази експертиза, след което ще се произнесе по назначаването на  експертизата в закрито заседание.   

 

Адв. С. Моля да приобщите като писмено доказателство  по делото Разрешение за осъществяване на лечебна дейност №МБ-125/06.04.2016 г. досежно възражението на жалбоподателя относно адреса на  лечебното заведение.

 

Адв. П.: Да се приеме представеното в днешно съдебно заседание писмено доказателство от страна на ответника.  

 

Съдът намира представеното от процесуалния представител на ответната страна в днешно съдебно заседание Разрешение за осъществяване на лечебна дейност №МБ-125/06.04.2016 г.  за допустимо и относимо към предмета на спора, поради което същото следва да бъде приобщено към доказателствата по делото.

 

Водим от горното

 

О П Р Е Д Е Л И: 

 

 ПРИЕМА И ПРИОБЩАВА към доказателствата по делото  представеното от процесуалния представител на ответната страна в днешно съдебно заседание Разрешение за осъществяване на лечебна дейност №МБ-125/06.04.2016 г.   

 

 С оглед направеното   доказателствено  искане от процесуалния представител на оспорващия за назначаване на съдебно-медицинска експертиза, съдът счете делото за неизяснено от фактическа страна, поради което същото следва да бъде отложено за друга дата.

 

Водим от горното съдът  

 

О П Р Е Д Е Л И: 

 

Отлага делото и го насрочва за 12.04.2018г. от 10:00 часа, за която дата страните са уведомени в съдебно заседание.    

 

Заседанието приключи в 13:40    часа.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание. 

 

                                          Административен съдия: 

 

                                                                 Секретар: