П Р О Т О К О Л

 

                                   град Шумен, 19.02.2018 година 

 

           Шуменският административен съд в публично съдебно заседание

 

на деветнадесети февруари  две хиляди и осемнадесета  година в състав:  

 

                              Административен съдия:  ТАТЯНА  ДИМИТРОВА

 

при участието на секретар:  Св. А.

 

Сложи  за  разглеждане докладваното от  адм. съдия  Т. Димитрова

 

Административно дело 360 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 10:00  часа се явиха:  

 

Оспорващият, „А.А.” ООД ***, редовно и своевременно призован, за него се явява адв.Е. от Варненска адвокатска колегия, редовно упълномощена.  

 

Ответникът, Началник сектор Пътна полиция Шумен към ОД на МВР-Шумен, не се явява лично,  за него се явява юрисконсулт С., редовно упълномощена.   

 

  Адв. Е.: Да се даде ход на делото.

 

  Юрисконсулт Симеонова: Да се даде ход на делото. 

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, предвид редовното и своевременно призоваване на страните по същото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

            ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО 

 

  Съдът докладва депозираната жалба:

 

Производството по настоящото дело е образувано въз основа на жалба от  „А.А.” ООД ***,  срещу Заповед № 869з-151/14.11.2017г. на главен инспектор-ВПД началник сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР-Шумен за отказ за промяна на регистрация и зачисляване в региона на МПС.  В жалбата се твърди, че процесната заповед е незаконосъобразна и се иска същата да бъде отменена. Направено е  доказателствено искане  за  назначаване на съдебна автотехническа експертиза.

 

 Съдът докладва писмените доказателства, приложени към жалбата: Заповед №869з-151-14.11.2017г., писмо рег.№869000-16111 от 20.11.2017г.  и приложена съдебна практика.

 

Съдът докладва, представените с административната преписка писмени доказателства от ответната страна, описани от пункт 1 до пункт 18 в писмо рег. № ДА-01-2643/ 12.12.2017 г. по описа на ШАдмС.   

 

Адв. Е.: Поддържам жалбата и направените доказателствени искания в същата.   Да се приемат представените писмени доказателства.

 

  Юрисконсулт С.: Оспорваме жалбата, като неоснователна. По отношение на доказателственото искане за назначаване на съдебна автотехническа експертиза, считам че същото е необосновано, предвид наличните доказателства по делото. Представям Заповед №8121к-6697/23.08.2017 г., и Акт за встъпване в длъжност, моля да бъдат приети като доказателство по делото и водя двамата свидетели, посочени  в придружителното писмо. Да се приемат представените писмени доказателства.  

 

Съдът намира представените по делото писмени доказателства за допустими и относими към предмета на спора, поради което същите следва да бъдат приобщени към доказателствата по делото.

 

Водим от горното

 

О П Р Е Д Е Л И: 

 

 ПРИЕМА И ПРИОБЩАВА към доказателствата по делото   писмените такива,    както следва:

 

Представените с жалбата: препис на Заповед №8693-151-14.11.2017г. и писмо с рег.№869000-16111/20.11.2017г.

 

Представени от ответната страна с административната преписка и описани от пункт 1 до пункт 18 в писмо с рег.  № ДА-01-2643 от 12.12.2017 г. по описа на ШАдмС, както и представените в днешно съдебно заседание от   процесуалния представител на ответната страна Заповед №8121к-6697/23.08.2017 г. и Акт за встъпване в длъжност.  

 

Адв. Е.: Считам, че следва да бъде назначена съдебна автотехническа експертиза, защото спорният момент в настоящото производство е това, дали подлежи на възстановяване този идентификационен номер, който е установен и/или не е установен. В момента сме в хипотеза, в която ответникът твърди, че този идентификационен номер не е установен,  поради което отказва неговото възстановяване. Нека да дадем   възможност на жалбоподателя да докаже обстоятелството,  МПС-то е  с установен произход, поради което считам че следва да бъде извършена експертиза, която да установи или да провери това обстоятелство. Освен това, в тази връзка, моля да ми бъде издадено съдебно удостоверение, което да послужи пред съответния оторизиран  представител на марка „Мерцедес“,  по силата на което да се издаде друго такова, от което да се вижда процесното МПС откъде е произлязло, какъв е неговият произход  и какъв  е   номерът на неговата рама.  Мога да посоча името на оторизирания представител, това е „Силвър стар ритейл“  ЕАД гр.Варна. В жалбата съм посочила  състав от пет вещи лица, с оглед членовете на комисията, които са работили вече в КАТ, прецених, че би могло да бъде по-обстойно изследването, ако експертизата бъде изготвена от  повече вещи лица.

 

 Юрисконсулт С.: Противопоставям се на искането за издаване на  съдебно удостоверение, с което да се снабдяваме от оторизиран представител на производителя за това какви са били идентификационните данни на МПС-то. По делото има приложено предишно свидетелство за регистрация, от което е видно какви вписвания са извършени  по него, когато същото е било собственост на продавача спрямо сегашния жалбоподател.  В случая не става дума за проверка по документи, а става дума за фактическо положение. Именно  фактическото положение се отличава от това по документи,  което е пречка в момента да се извърши регистрация на МПС. Има нормативно установен ред - Инструкция №I-185/06.12.2002г., която сега е друга, но към този момент е била действаща и указва какъв е редът, кои са служителите,  определени със заповед на Директора на ОД на МВР, този ред е спазен,  има   протокол, който е приложен по делото и ние твърдим, че точно тези лица са имали непосредствени впечатления, доколкото са извършили обследване на въпросното  МПС. Ние не знаем какво се случва с това МПС, тъй като в момента то не е в наше владение. Ако уважите искането за издаване на съдебно удостоверение, то трябва да докажат, че въпросният източник на информация действително има качества на оторизиран сервиз, за да може да приемем неговите твърдения. Държа на разпита на посочените свидетели. Противопоставям се на искането за назначаване на съдебна автотехническа експертиза.

 

Адв.Е.: Считам, че доказателственото искане, направено от  ответната страна за допускане на гласни доказателства, е неоснователно, поради обстоятелството, че посочените свидетели са членове на комисията, която вече е дала своето становище,   въз основа на което е издадена процесната заповед.  В този смисъл, сочените свидетели не биха допринесли с нищо за изясняване на обективната истина, нищо ново не биха дали на съда като сведения.  Моля да оставите без уважение това искане на ответната страна.  

 

Съдът намира направените от процесуалния представител на оспорващия доказателствени искания за издаване на съдебно удостоверение, по силата на което да се снабди с друго такова от   „Силвър стар ритейл“  ЕАД  гр. Варна, оторизиран представител на фирма „Мерцедес“ във връзка с  пълната информация за процесното МПС, както и  за допускане и назначаване на съдебно-техническа експертиза, за  допустими и относими към предмета на спора, поради което следва да бъдат уважени.

 

Водим от горното, съдът  

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И: 

 

Да се издаде съдебно удостоверение на адв. Д.П.Е.  от  Варненска адвокатска колегия - пълномощник на „А.А.” ООД *** - жалбоподател в настоящото производство, по силата на което да се снабди с друго такова от „Силвър стар ритейл“ ЕАД  гр. Варна, оторизиран представител на фирма „Мерцедес“, от което да е видна пълната информация за МПС марка „МЕРЦЕДЕС В 230 ТД“ с рег. № ***, рама № VSA 63827413037043, с двигател без номер, в т.ч. данни за произход, данни за първа регистрация на автомобила и история на автомобила. 

 

Към удостоверението да се приложат доказателства, че фирма „Силвър стар ритейл“  ЕАД  гр. Варна е оторизиран представител на  марката МЕРЦЕДЕС.

 

 ДОПУСКА И НАЗНАЧАВА съдебна автотехническа експертиза със задача вещото лице, на база на събраните по делото доказателства, след като извърши оглед на процесния автомобил и съобрази информацията от оторизирания представител Силвър стар ритейл“ ЕАД  гр. Варна,   да отговори на следния въпрос:

 

1.Налице ли е настъпила естествена корозия на част от идентификационния номер на процесното МПС и ако е налице такава, възможно ли е този номер да бъде  възстановен?  

 

 Назначава за вещо лице инж. В.И.Т.   - висше образование, военен инженер по експлоатация на АТТ и гражданска специалност «двигатели с вътрешно горене» - машинен инженер. 

 

На основание чл.144 от АПК, във вр.с чл. 59 от ГПК определя депозит за изготвяне на експертизата в размер на 200.00 лева, вносими от оспорващия  по набирателна сметка за вещи лица на ШАдмС в 5 - дневен срок от днес.  

 

В призовката на вещото лице да се впишат задачите по назначената съдебна автотехническа експертиза и указание за депозиране на заключението по същата, ведно със справка – декларация по чл.23, ал.2 и чл.24, ал.2, съгласно Приложение 2 от Наредба №2 от 29.06.2015г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица най-малко една седмица преди съдебното заседание.

 

По отношение искането на процесуалния представител на ответната страна за допускане на гласни  доказателства, съдът намира същото на този етап за неоснователно, доколкото посочените лица са извършили изследване на процесния автомобил  и писмено са отразили своите констатации в приложения по делото протокол.

 

Водим от горното съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ОСТАВЯ  без уважение искането на процесуалния представител на ответната страна за допускане на гласни  доказателства за сочените обстоятелства.  

 

 С оглед назначената съдебна  автотехническа експертиза и издаденото съдебно удостоверение, съдът намира делото за неизяснено от фактическа страна, поради което  

 

О П Р Е Д Е Л И: 

 

 Отлага делото и го насрочва за 28.03.2018г. от 11:00 часа, за която дата страните са уведомени в днешното съдебно заседание.

 

Да се издаде съдебно удостоверение на процесуалния представител на оспорващия, след внасяне на дължимата държавна такса.

 

Да се призове вещото лице след внасяне на определения от съда депозит.

 

Заседанието приключи в 10:26  часа.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание. 

 

                                          Административен съдия: 

 

                                                                 Секретар: