О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ 794

 

гр.Шумен, 19.10.2020г.

          Административен съд- град Шумен, в закрито заседание на деветнадесети октомври през две хиляди и двадесета година в състав:

                                                                                      Съдия: Бистра Бойн

 като разгледа докладваното от съдията АД № 361 по описа за 2020г. на Административен съд– гр. Шумен,  за да се произнесе, взе предвид следното:

           Производството по делото е по реда на чл.145 и сл. от Административно процесуалния кодекс (АПК), във с връзка с чл.39 ал.2 т.2 от Наредба № 8 от 26.02.2008год. за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост. Образувано е по жалба на С.Б.Б. с ЕГН: **********, срещу волеизявление на председателя на Районен съд Шумен, в издаденото от Бюро за съдимост при същия съд свидетелство за съдимост рег. № 3794/24.09.2020г. да бъде вписано осъждането на жалбоподателя  по НОХД 55/2011г. по описа на Окръжен съд– Шумен.

         Съдът намира така подадената жалба за недопустима, поради следните съображения:

         От фактическа страна се установява, че по заявление на С.Б.Б. подадено до Районен съд Шумен, било издадено свидетелство за съдимост рег. № 3794/24.09.2020 г., надлежно подписано от районен съдия и служител на бюро "Съдимост", в което е вписано осъждане на лицето по силата на споразумение по НОХД №55/2011г. на ШОС за престъпление по чл.354а ал.1 от НК- придобиване и държане на високорискови наркотични вещества с цел разпространение, настъпилата реабилитация при заплатена на 23.03.2012г. глоба и целта на издаването на документа- за работа като учител. Недоволен от съдържанието на свидетелството за съдимост, заявителя подал жалба чрез Председателя на Районен съд Шумен с твърдение, че не следва да бъде вписано осъждането му при настъпила реабилитация. Жалбата била препратена по компетентност на Административен съд Шумен.

         От правна страна, съдът намира следното: Издаването на свидетелство за съдимост от бюрата за съдимост към районните съдилища, по заявление на физическо лице по чл.33 ал.2 т.1 и чл.34 ал.1 от Наредба № 8 от 26.02.2008г. за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост, издадена от Министъра на правосъдието е дейност на безспорна съдебна администрация.

          На основание от чл. 21 ал.3 от АПК индивидуален административен акт е волеизявлението за издаване на документ от значение за признаване, упражняване или погасяване на права или задължения, както и отказът да се издаде такъв документ. В настоящия случай не е налице отказ за издаване на свидетелство за съдимост, а се оспорва съдържанието на издаденото свидетелство.

           Свидетелството за съдимост с оглед неговото съдържание е официален свидетелстващ документ, който се издава при условия и по ред, определени в Наредба № 8 от 26.02.2008г. и удостоверява факти, свързани с наказателното право, а именно осъждане на лицето, наличието или липсата на наложено наказание по чл.37 от Наказателния кодекс, реабилитация или амнистиране. Поради това съдържанието на този акт не подлежи на оспорване по реда на АПК. Този извод следва и от разпоредбата на чл.81 ал.2 АПК, според която съдържанието на документ може да се оспори по административен ред, но не и пред съд. Проверката на съдържанието на свидетелството за съдимост по същество, включително нанесено осъждане, каквото е целта на обжалването в разглеждания случай е извън компетентността на административния съд. В този смисъл е съдебната практика на Върховния административен съд – виж Определение № 11893 от 24.09.2020г. на ВАС по адм. д. № 9476/2020г., VI о., Определение № 11345 от 26.09.2018г. на ВАС по адм. д. № 10922/2018г. VI о., което е по идентичен казус, свързан с вписано осъждане на заявител, въпреки настъпила реабилитация, Определение № 3292 от 15.03.2018 г. на ВАС по адм. д. № 2718/2018г. и др.

           Предвид изложеното съдът намира, че подадената жалба е подадена срещу акт, който не подлежи на оспорване и като недопустима, следва да се остави без разглеждане и производството по делото да бъде прекратено.

           С оглед горното и на осн. чл.159 т.1 от АПК, съдът

 О П Р Е Д Е Л И:

  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба с вх.№ ДА-01-2447 от 06.10.2020год. по описа на ШАС, депозирана от С.Б.Б. с ЕГН: **********, срещу волеизявление на председателя на Районен съд Шумен, в издаденото от Бюро за съдимост при същия съд свидетелство за съдимост рег. № 3794/24.09.2020г. да бъде вписано осъждането му  по НОХД 55/2011г. по описа на Окръжен съд– Шумен.                 

 

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 361 по описа за 2020г. на Административен съд-гр.Шумен, като недопустимо.           

 

Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщението пред ВАС.

 

                                                                                  Съдия: /п/

 

 

Забележка: Към датата на публикуване определението не е влязло в законна сила.